UserDaivaMal
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Kauno lopšelio-darželio "Rasytė" bendruomenei

            Gerbiami bendruomenės nariai, Kauno l/d „Rasytė“ atlieka apklausą, siekdama nustatyti organizacijos vystymosi prioritetus bei parengti Kauno l/d „Rasytė“  2016 –2018 m. strateginį  planą.  Jūsų pateikti duomenys bus naudojami apibendrinti, atsakymų konfidencialumas garantuojamas. 

            Anketoje pateikti klausimai, teiginiai. Jums labiausiai tinkantį atsakymą pažymėkite langelyje kryželiu . Jūsų komentarai yra ypač pageidaujami ir reikšmingi įstaigos strateginių tikslų numatymui bei įgyvendinimui.

Jūs esate?
Įstaigos vaikų kultūra. Sąlygų sudarymas vaikų saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis
Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika
Įstaigos mikroklimatas (bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, pasitiki vieni kt, veikia pagalbos teikimo sistema)
Mokyklos veikla grindžiama teisingumo, skaidrumo teisėtumo bei lygių galimybių principu
Įstaigos tradicijos, priimtinos visai bendruomenei ir atliepiančias poreikius.
Mokyklos vidaus ryšiai(bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė)
Mokyklos išorės ryšiai (mokyklos ryšiai įvairūs, tikslingi, turintys teigiamą poveikį mokyklos veiklai ir visai bendruomenei)
Ugdymo turinys (programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams, ugdymo(si) aplinkos atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius, interesus)
Ugdymo(si) proceso kokybė( ugdymo procesas tikslingas, geri pedagogo ir vaiko tarpusavio santykiai, ugdomosi motyvacija palaikoma, atsižvelgiant į vaikų ugdymosi poreikius)
Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas (šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą įstaigoje, šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė, šeimos gaunamos informacijos kokybė)
Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas (Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema, Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant)
Vaiko pasiekimų kokybė (Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais, Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga)
Neformali veikla (būreliai, edukacinės valandėlės, išvykos)
Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė, teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas
Vaiko poreikių tenkinimas (vaiko asmeninė raiška, pagalba specialiųjų poreikių vaikams, psichologinė ir socialinė pagalba vaikui)
Vaiko teisių užtikrinimas ir atstovavimas (vaiko teisių atspindėjimas įstaigos veiklos dokumentuose, teisių atstovavimas visuomenėje)
Darbuotojų profesinė kompetencija: vadovų
Darbuotojų profesinė kompetencija: pedagogų
Darbuotojų profesinė kompetencija: techninis personalas
Ugdymą(-si) skatinanti ugdomoji aplinka (priemonių įvairovė, šiuolaikinių metodų taikymas ugdymo procese)
Finansavimas, gaunamos lėšos laiduoja gerą mokyklos veiklą
Galimybių tobulėti sudarymas (kvalifikacijos kėlimo sistema, veiksmingas komandinis darbas)k klausimą
Centralizuotas vaikų priėmimas į darželius, vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose, migracija ir pan.
Valstybinė švietimo politika (švietimo įstatymo pakeitimai, prioritetinių vystymo sričių nustatymas, švietimo procesus ir valdymą reglamentuojantys dokumentai)
Kauno miesto savivaldybės sprendimai (biudžeto paskirstymo sistema, švietimo įstaigų funkcionavimo užtikrinimas, kita)

Anketos meniu

Kita anketa »