Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelis

Esu VDU Švietimo akademijos Vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų studentė. Rašau magistro baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelis.“. Jūsų ilgametė darbo patirtis padės man jį atlikti profesionaliau. Kviečiu išsakyti savo įžvalgas, mintis ir pastebėjimus drąsiai bei nuoširdžiai. Dėkoju už bendradarbiavimą ir skirtą laiką.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų ikimokyklinio ugdymo mokyklos vieta

2. Jūsų vadybinio darbo stažas

3. Kaip Jūs dalyvavote atliekant veiklos kokybės vertinimą Jūsų ikimokykliniougdymo įstaigoje?

4. Ar sutinkate, kad tikslinga analizuoti, vertinti ir tobulinti šias sritis ir rodiklius, siekiant aukštesnių Jūsų vadovaujamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos kokybės pasiekimų?

visiškai nesutinku
ko gero nesutinku
ko gero sutinku
visiškai sutinku
nėra duomenų
Vaikų nuostatas ir vertybes (jų savimonę ir savivoką, gebėjimą pažinti save ir savo socialinę aplinką, veikti joje ir būti tolerantišku)
Vaikų ugdymosi sėkmę (gebėjimą suvokti savo raiškos galimybes, modeliuoti ugdymosi aplinką, pasirinkti ugdymosi priemones, veiklos būdus)
Vaikų pasiekimus ir pažangą (viešą pasiekimų pripažinimą ir įvertinimą, IKT pritaikymą pažangos stebėjimui ir vertinimui, tėvų informavimą)
Darželio pasiekimus ir pažangą (vidaus ir išorės ugdytinių pasiekimų įvertinimų dermę, darželio kuriamą pridėtinę vertę viešą atskaitomybę už ugdytinių rezultatus ir pažangą )

Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

5.UGDYMASIS IR PATIRTYS. Svarbu analizuoti

visiškai nesutinku
ko gero nesutinku
ko gero sutinku
visiškai sutinku
nėra duomenų
Orientavimąsi į ugdytinių poreikius (vaiko poreikių ir galimybių pažinimą, pripažinimą, pagalbos ir paramos teikimo kultūrą, vaiko gabumų bei talentų ugdymą)
Pasiekimų vertinimo principus ir strategijas (jo tikslingumą, įvairiapusiškumą ir visybiškumą, pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį)
Vaikų dalyvavimą vertinime (vertinimo kriterijų aiškumą, vertinimą kaip dialogą, ugdytinių įsivertinimą)
Pasiekimų lūkesčius ir skatinimą (mokytojų tikėjimą ugdytinių pažangos galimybėmis, ugdymosi iššūkių kūrimą, gebėjimą džiaugtis patirtinio mokymosi sėkme ir pažanga)
Ugdymosi organizavimą (ugdymosi aktyvinimą, diferencijavimą,individualizavimą, personalizavimą, ugdymo integralumą, grupės bei ugdomosios aplinkos valdymą)
Ugdymosi savivaldumą ir socialumą (vaikų gebėjimą keltis tikslus,pasirinkti ugdymosi priemones, valdyti laiką, stebėti ir apmąstyti savo pažangą, veikti bendradarbiaujant)
Ugdymą mokyklos gyvenimu (santykius ir vaikų savijautą, narystę ir bendrakūrą, veiklas, įvykius, nuotykius darželyje)

Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

6.UGDYMOSI APLINKOS. Svarbu analizuoti

visiškai nesutinku
ko gero nesutinku
ko gero sutinku
visiškai sutinku
nėra duomenų
Įrangą ir priemones (jų pakankamumą, šiuolaikiškumą, atnaujinimo reguliarumą, steigėjo ir rėmėjų dalyvavimą)
Pastatą ir aplinką (jų estetiškumą, funkcionalumą, ergonomiškumą)
Mokymąsi už darželio ribų (įžvalgas ir skirtingų išteklių panaudojimą)
Virtualias edukacines aplinkas (jų tikslingumą, įvairiapusiškumą,būdų ir formų įvairovę)
Ugdytinių įsitraukimą (sąmoningą dalyvavimą kuriant ugdymosi aplinkas)
Ugdymosi vyksmo vizualizavimą (ugdytinių veiklų/rezultatų demonstravimą)

Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

7.LYDERYSTĖ IR ĮGALINANTI VADYBA. Svarbu analizuoti

visiškai nesutinku
ko gero nesutinku
ko gero sutinku
visiškai sutinku
nėra duomenų
Ugdymosi perspektyvą ir bendruomenės susitarimus (vizijos kryptingumą, bendrumą, gyvumą ir pagrįstumą)
Lyderystę (vadovų įsipareigojimą, bendruomenės įgalinimą kūrybiškam veikimui, sutelkimą ugdymosi sėkmei, refleksijai ir tobulėjimui)
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos savivaldą (jos atvirumą pokyčiams ir skaidrumą, sprendimų pagrįstumą ir veiksmingumą)
Veikimą kartu (mokyklos komandų bendrumą ir kolegiškumą, sutelktumą)
Tėvų galimybių pažinimą ir didinimą (mokytojų domėjimąsi tėvų galimybėmis padėti vaikui augti, tėvų sąveiką ir įsitraukimą )
Mokyklos tinklaveika(jos atvirumą ir prasmingumą)
Pozityvų profesionalumą (mokytojų kvalifikaciją ir kompetenciją,įsivertinimo objektyvumą)
Nuolatinį profesinį tobulėjimą (mokytojų atkaklumą ir nuoseklumą siekiant asmeninio meistriškumo, profesinę ūgtį)

Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

Kokių, Jūsų nuomone, reikia žinių, gebėjimų / kompetencijų atlikti mokyklos veiklos kokybės vertinimą?