Userverdenesklubas
Results58
Vieša
Pranešti

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ veiklos kokybės tyrimas (anketa tėveliams)

Tyrimo tikslas – įsivertinti klubo ugdymo kokybę, veiklų pasiūlą, klubo veiklos privalumus ir trūkumus, klubo kultūrinę, socialinę aplinkas. Įsivertinimo rezultatai naudojami  sprendimams priimti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo(si) proceso aprūpinimui gerinti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek metų Jūsų vaikas lanko „Verdenės“ klubą?
2. Kuo pasireiškia klubo svetingumas?
3. Kodėl Jūsų vaikas lanko „Verdenės“ klubą?
4. Kokios srities būrelį/studiją lanko Jūsų vaikas?
5. Kaip Jūs vertinate klubo teikiamų paslaugų efektyvumą (kokybę) 10 balų skalėje?
6. Kaip Jūs manote ar klube yra tenkinami vaiko ugdymo(si) poreikiai?
7. Kokius gebėjimus norėtumėte kad Jūsų vaikas ugdytų klube?
8. Ką klube reikia keisti ir tobulinti?
9. Kokiu būdu gaunate informaciją apie įstaigos veiklą?
10. Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai