Studentų požiūris į verslumo gebėjimų ugdymą imitacinėje bendrovėje „Talija“

Sveiki, kviečiame dalyvauti tyrime, kurio tikslas – atskleisti studentų požiūrį į verslumo gebėjimų ugdymąimitacinėje bendrovėje „Talija“.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi ir padės tobulinti verslumo gebėjimų ugdymą imitacinėje bendrovėje.
Anketa yra anoniminė. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausos rezultatai bus panaudoti taikomajame
tyrime ir pateikti tik suvestiniais skaičiais. Perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pažymėkite ,,X” pasirinktą
atsakymo variantą (-us).

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokią studijų programą studijuojate?

Kaip vertinate įmonės veiklos pažinimą imitacinėje bendrovėje?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Verslo procesų supratimą

Darbo procesų supratimą skyriuose (marketingo, buhalterinės apskaitos, komercijos, žmogiškųjų išteklių)

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Marketingo skyriuje
Komercijos skyriuje
Buhalterinės apskaitos skyriuje
Žmogiškųjų išteklių skyriuje

Susipažinimą su įmonės vidaus dokumentais ir jų parengimą

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Marketingo skyriuje
Komercijos skyriuje
Buhalterinės apskaitos skyriuje
Žmogiškųjų išteklių skyriuje

Kaip vertinate bendrųjų kompetencijų ugdymą imitacinėje bendrovėje?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Verslumo gebėjimų
Bendravimo
Bendradarbiavimo
Komandinio darbo
Vadovavimo verslui
Problemų sprendimo
Sprendimų priėmimo
Veiklos planavimo
Kita

Kaip vertinate verslumo ugdymą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Suderinti darbo sutarties sąlygas su bendrovės vadovu įforminti darbuotojo priėmimą į darbą
Vykdyti darbuotojų supažindinimą su tvarkomis, bendrovės vidaus taisyklėmis.
Paskirstyti gautą korespondenciją bendrovės skyriams.
Kurti ir tvarkyti elektronines darbuotojų bylas.
Valdyti darbo sutarčių pakeitimus, pervedant darbuotoją į kitas pareigas.
Kiekvieną darbo dieną pildyti darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštį
Užpildyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį už nurodytą laikotarpį
Įforminti darbuotojo atleidimą iš darbo
Parengti bendrovės vadovo nurodytus raštus
Parengti darbuotojų susirinkimo protokolą
Organizuoti darbuotojų apklausas
Sutikti svečius ir jiems pristatyti bendrovę
Atlikti kitas skyriaus ir (ar) bendrovės vadovo paskirtas užduotis

Kaip vertinate verslumo ugdymą komercijos valdymo srityje?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Tirti bendrovės veiklai ir jos darbuotojams reikalingų prekių poreikį
Nustatyti bendrovės prekių paskirstymo kanalus
Surasti potencialius bendrovės prekių pirkėjus Lietuvoje ir užsienyje
Vesti derybas ir sudaryti bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos ir (ar) užsienio bendrovėmis bei vykdyti jų kontrolę
Susirašinėti su kitomis bendrovėmis ir užsakinėti jų prekių katalogus
Rasti potencialius tiekėjus bendrovės reikmių patenkinimui
Pagal sudarytą ir skyriaus vadovo patvirtintą bendrovės reikmių sąrašą, užsakyti reikiamas prekes ir kontroliuoti užsakymo išpildymą
Gavus bendrovės prekių užsakymą skubiai vykdyti jo registravimą, užsakymą lydinčių dokumentų parengimą ir jų išsiuntimą užsakovui
Pildyti visus reikiamus apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, važtaraščius ir t.t.) ir laiku perduoti į Buhalterinės apskaitos skyrių
Atlikti skyriaus ir (ar) bendrovės vadovų paskirto tam tikro laikotarpio pardavimų analizę.
Parengti ir tinkamai įforminti asmeninius užsakymus iš kitų bendrovių.
Atlikti kitas skyriaus ir (ar) bendrovės vadovų paskirtas užduotis

Kaip vertinate verslumo ugdymą marketingo valdymo srityje?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Atlikti marketingo tyrimą (sukurti anketą, vykdyti apklausą), išanalizuoti tyrimo rezultatus ir pateikti pasiūlymus bendrovės prekių asortimento formavimui.
Išanalizuoti konkurencinę situaciją Lietuvos imitacinių bendrovių ir (ar) tarptautinėje rinkose ir pateikti pasiūlymus bendrovės prekių asortimento atnaujinimui.
Parinkti naujas prekes bendrovės asortimentui.
Formuoti bendrovės prekių kainų politiką.
Rinkti vaizdinę informaciją bendrovės reklamos priemonių kūrimui, maketuoti reklamos priemones.
Parengti naujų prekių katalogą.
Išsiųsti naujų prekių katalogą klientams.
Rengti rėmimo planą (formuluoti reklamos tikslus, numatyti jos pateikimo būdus ir formuoti reklamos kompanijos biudžetą).
Organizuoti reklamos kampaniją naudojant šiuolaikines reklamos skleidimo priemones.
Įdiegti naujus pardavimo skatinimo būdus (loterija, kuponai, akcijos ir kt.).
Dalyvauti apklausose.
Atlikti kitas skyriaus ir (ar) bendrovės vadovų paskirtas užduotis

Kaip vertinate verslumo ugdymą buhalterinės apskaitos valdymo srityje?

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai blogai
Tikrinti, ar iš kitų bendrovės skyrių gaunami pirminiai apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros, mokėjimo nurodymai ) užpildyti teisingai.
Gautus pirminius apskaitos dokumentus registruoti registruose
Kontroliuoti skolininkų atsiskaitymus, rašyti jiems pretenzijas dėl skolos apmokėjimo ir registruoti įplaukas registruose
Registruoti bendrovės skolas tiekėjams ir laiku atsiskaityti su jais, parengiant mokėjimo nurodymus
Remiantis „Darbo laiko apskaitos žiniaraščio“ duomenimis apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį, užpildyti reikiamą žiniaraštį ir vykdyti mokėjimo nurodymus
Reaguoti į klientų skundus ir atsakinėti į gaunamą skyriaus korespondenciją
Atlikti kitas skyriaus ir (ar) bendrovės vadovų paskirtas užduotis

Kas labiausiai patiko imitacinės bendrovės veikloje?

Kas labiausiai nepatiko imitacinės bendrovės veikloje?