Socialinių paslaugų poreikio tyrimas

Gerbiamas respondente,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 patvirtinta socialinių paslaugų plano forma ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais, Šilutės rajono savivaldybė rengia 2020 metų socialinių paslaugų planą.

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Šilutės rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį.

Prašome atsakyti į pateiktus klausimus.

Duomenys bus apibendrinami ir naudojami rengiant Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą.

Anketa anoniminė.

Iš anksto dėkojame.

Tyrimą atlieka Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyris.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio:

- vedėją Audrą Barauskienę (tel. (8-441) 79 275,  mob. 8 655 94 831, el. p. audrone.barauskiene@silute.lt),

-  vyriausiąją specialistę Loretą Valienę (tel. (8-441) 79 257,  mob. 8 640 55 392, el. p. loreta.valiene@silute.lt),

-  vyriausiąją specialistę Vidą Rimkutę ((tel. (8-441) 79 251,  mob. 8 655 94 781, el. p. vida.rimkute@silute.lt).

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius?
2. Jūsų nuomone, kokiai asmenų grupei labiausiai trūksta socialinių paslaugų? (žymėkite visus Jūsų nuomonę atspindinčius atsakymų variantus)
3. Kokios socialinės paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems buvo suteiktos? (Galimi keli atsakymai).
SuteiktosNesuteiktos (laukia eilėje)Nebuvo poreikio
informavimas, konsultavimas
tarpininkavimas ir atstovavimas
transporto organizavimas
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
Maitinimo organizavimas
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
pagalba į namus
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
Laikinas apnakvindinimas
kompleksinė pagalba šeimoms (psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai ir įgūdžių ugdymas, psichologo konsultacijos, pagalba paauglių tėvams, pagalba susilaukusiems ir besilaukiantiems tėvams)
apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre
Psichosocialinė pagalba
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams
Intensyvi krizių įveikimo pagalba
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose
dienos socialinė globa (nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje, )
dienos socialinė globa asmenims namuose (nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose)
ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
trumpalaikė socialinė globa (atokvėpio paslauga)
4. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų įstaigų reikėtų/trūksta Šilutės rajono savivaldybėje? (galimi keli atsakymai)
TrūkstaNetrūkstaNeturiu nuomonės
socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialinę priežiūrą gyvenamosios vietos neturintiems, laikinai negalintiems ja naudotis asmenims
dienos ar trumpalaikę socialinę globą teikiančios socialinės globos įstaigos
dienos centrų, kur dienos metu prižiūrimi proto ir psichikos sutrikimų turintys asmenys ir organizuojamas užimtumas
socialinės globos namų, kur nuolat gyvena senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia
krizių centrų, kur teikiama pagalba asmenims ir šeimoms, patyrusioms smurtą, prievartą, praradus būstą bei patekus į kitas kritines situacijas
priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos įstaigų / centrų
apsaugoto būsto, kur su socialinio darbuotojo pagalba savanoriškai gyvena neįgalūs asmenys ar asmenys paliekantys globos namus
savarankiško gyvenimo namų, kuriuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedami socialinio darbuotojo
vaikų dienos centrų
šeimynų, kuriose trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikiantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra šeimyna, šeimos aplinkoje globojantys keturis ir daugiau vaikų
bendruomeninių vaikų globos namų vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir vaikams su negalia, t. y. trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena iki 8 vaikų.
bendruomenės centrų, t. y. sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos
grupinio gyvenimo namų, kuriuose trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, t. y. bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų
pagalbos į namus paslaugas teikiančių įstaigų, kada asmenys (šeimos) savo namuose patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedami socialinio darbuotojo
įstaigų pakanka
5. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų trūksta Šilutės rajono savivaldybėje? (galimi keli atsakymai)
TrūkstaNetrūkstaNeturiu nuomonės
informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo
maitinimo organizavimo
Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne
transporto organizavimo
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo
pagalbos į namus
socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose
laikino apnakvindinimo
intensyvios krizių įveikimo pagalbos
psichosocialinės pagalbos
apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose
pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams
dienos socialinės globos asmens namuose
dienos socialinės globos institucijoje
trumpalaikės socialinės globos institucijoje
ilgalaikės socialinės globos
laikino atokvėpio (trumpalaikė globa, t. y. trumpalaikis poilsis šeimos nariams, tėvams ar globėjams prižiūrintiems senyvo amžiaus asmenis ar asmenis su negalia)
Asmeninio asistento, specializuotos slaugos ir globos paslaugų organizavimas fizinę negalią turintiems asmenims
kompleksinės pagalbos šeimoms (psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai ir įgūdžių ugdymas, psichologo konsultacijos, pagalba paauglių tėvams, pagalba susilaukusiems ir besilaukiantiems tėvams)
6. Kiek Jums yra reikalingos socialinės paslaugos Šilutės rajono savivaldybėje? (Galimi keli atsakymo variantai).
ReikalingosNereikalingosNeturiu nuomonės
dokumentų dėl socialinių paslaugų skyrimo tvarkymas
pagalba į namus
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
aprūpinimas kompensacine technika
būsto pritaikymas neįgaliajam
ilgalaikė socialinė globa
trumpalaikė socialinė globa
dienos socialinė globa
transporto organizavimas
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
apgyvendinimas nakvynės namuose ir kiriziu centre
7. Kokiu būdu norėtumėte gauti naują informaciją apie socialines paslaugas? (galimi keli atsakymai)
8. Jūsų nuomonė ir pastabos bei pasiūlymai dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms ir jų kokybės gerinimo.
9. Jūsų gyvenamoji vietovė? (pažymėkite Jums tinkamą variantą)