Projektas „Prienų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“

Prienų rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti strategiją, finansuojamą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2016 - 2023 metų programos priemonę “LEADER metodo
įgyvendinimas”
Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programoje numatytas LEADER metodo
tęstinumas, kuriam įgyvendinti Lietuvos vietos veiklos grupės turi parengti naujas, 2023-
2027 metų vietos plėtros strategijas.
Vienos iš pagrindinių vietos plėtros strategijų dalių bus rajono socialinė-
ekonominė, gyventojų, organizacijų poreikių analizė, kuri bus neatskiriama vietos plėtros
strategijos tikslų, veiklos ir finansinio plano dalis.
Siekdama išsiaškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir
organizacijų poreikius Prienų rajono vietos veiklos grupė parengė situacijos ir poreikių
analizės anketą, kurios duomenys bus naudojami rengiant 2023-2027 metų vietos plėtros
strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.


Anketa anoniminė, todėl asmeninių duomenų neviešinimą garantuojame.
Prašome atidžiai perskaityti anketinius klausimus ir pažymėti priimtiniausią variantą. Kur
reikia, būtinai įrašyti savo nuomonę.
Tyrimo rezultai bus naudojami tik strategijos rengimo tikslams.
Maloniai prašome Tavo pagalbos, tikimės nuoširdžių atsakymų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Gyvenamosios vietovės (kaimo, miestelio kuriame gyvenate) pavadinimas:Privalomas
2. Kokia gyvenamosios vietovės problema Jūsų nuomone yra pati opiausia?Privalomas
(Prašome pasirinkti nuo vieno iki trijų įrašų)
3. Lietuvos kaimo gyventojus įvairia forma pasiekia Europos Sąjungos parama. Ar Jūs asmeniškai pajutote tokios paramos naudą sau ir savo gyvenamajai vietovei?Privalomas
4. Europos Sąjungos parama Lietuvos kaimui bus teikiama ir laikotarpiu iki 2027 m. Kokiems paramos sritims Jūs teiktumėte pirmenybę, kad ES lėšos, skirtos kaimo gyventojams, būtų kuo geriau panaudotos?Privalomas
Įvertinkite kiekvieno ES paramos prioriteto konkrečias sritis, kurias savo strategijoje gali pasirinkti rajono vietos veiklos grupė. Jūs galite įvertinti kiekvieną prioriteto sritį apibraukdami vieną skaičių iš penkių, kur 1 – paramą teikti nesvarbu, o 5 – paramą teikti labai svarbu
1 - Visiškai nesvarbu2 - Nesvarbu3 - Mažiau svarbu4 - Svarbu5 - Labai svarbu
Paslaugų gyventojams (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo ir pan.) plėtra
Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) plėtra
Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) plėtra
Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos
Savanorystę skatinančios veiklos
Parama darbo vietų kūrimui
Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo skatinimas ir kokybės gerinimas kaimo vietovėse
Inovacijų skatinimas ir jų diegimas kaimo vietovėse
Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas
Palankesnių sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje sudarymas, visų pirma, kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje palengvinimas
Projektai, skirti vietos produkcijos perdirbimui ir realizavimui
Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose
Didelės gamtinės vertės ūkininkavimas ir kraštovaizdžių būklė
Prisidėti prie klimaito kaitos švelninimo, mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, bei plėtoti tvariąją energetiką
Sveikatinimo priemonių aktyvinimo kryptis (dviračiai, aktyvus sportas, sveika mityba)
Socialinio verslo įgyvendinimas ir plėtra
Skatinti žiedinę bioekonomiką (Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais) ir tvarią miškininkystę
Skatinti moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje
Skatinti žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacija ir skaitmeninimą, bei dalijimąsi jomis taip pat skatinti jų diegimą
5. Ar trūksta Jūsų gyvenamojoje vietovėje šių paslaugų?Privalomas
Taip, trūkstaNe, netrūksta
Aplinkos tvarkymas (vejų nupjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan.)
Apsirūpinimas kuru (malkomis, briketais, akmens anglimi ir pan.)
Specialios paslaugos sodyboms (kaminų valymas ir kitos priešgaisrinės saugos priemonės, šulinių išvalymas ir pan.)
Sklypo šalia gyvenamojo būsto ir/arba daržo įdirbimas
Nesudėtingas pastatų remontas (vidaus apdailos darbai, stogo, krosnies remontas ir pan.)
Vaikų priežiūros paslauga
Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (slauga, vaistų suleidimas, aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.)
Transporto paslaugos (nuvykimas į administracinį centrą tvarkyti dokumentų, bažnyčios lankymas, vizitai pas gydytojus ir pan.)
Personalinių kompiuterių ir interneto priežiūros paslaugos
Buitinių paslaugų teikimas (kirpykla, skalbykla, siuvykla, batų taisykla)
Galimybės įsigyti kokybiškų/šviežių maisto produktų tiesiai iš gamintojo
Įvairių socialinių paslaugų teikimas
Jei trūksta kitų paslaugų, įrašykite kokių:
6. Ar pirktumėte tokias paslaugas, jei jos būtų pradėtos teikti Jūsų gyvenamojoje vietovėje?Privalomas
7. Rajono kaimo bendruomenės vykdo ne tik visuomeninę, kultūrinę, švietėjišką veiklą, bet turi galimybę planuoti ir ūkinę veiklą, kuri leistu gauti pajamas. Kaip manote, kokios ekonominės veiklos galėtų imtis Jūsų kaimo bendruomenė, jei tokios veiklos pradžiai būtų skirta Europos Sąjungos parama?Privalomas
(Galite pasirinkti kelis įrašus)
8. Ar Jūs būtumėte linkę imtis bendruomeninio verslo iniciatyvų ir įgyvendinti bendruomeninį verslą skatinančius projektus?Privalomas
9. Kaip manote, kas trukdo Jūsų bendruomenei organizuoti savo verslą ir/arba teikti savo nariams būtiniausias paslaugas?Privalomas
(Galite pasirinkti kelis įrašus)
10. Jei kaimo bendruomenė arba kita kuri nors nevyriausybinė organizacija organizuotų vietos gyventojams trūkstamas paslaugas, ar Jūs ir Jūsų šeimos nariai prisidėtumėte prie šios veiklos savanorišku darbu?Privalomas
11. Ar Jūs pats imtumėtės smulkaus verslo, jei jo pradžiai būtų suteikta ES parama?Privalomas
Jei „Taip“, gal galite įvardinti verslo idėją, kurią norėtumėte įgyvendinti? (Išvardykite vieną ar keletą veiklų ir nurodykite, kodėl ši veikla gali būti sėkminga)
12. Kokių turite konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti nedarbo problemą Jūsų gyvenamojoje vietovėje?Privalomas
(Išvardykite vieną ar keletą veiklų ir nurodykite, kodėl ši veikla gali būti sėkminga)
13. Jūsų nuomone, kokios konkrečios priemonės pagerintų kaimo jaunimo (iki 29 m.) situaciją?Privalomas
(Galite pasirinkti kelis įrašus)
14. Jūsų amžius?Privalomas
15. Jūsų lytis?Privalomas
16. Prašome nurodyti šiuo metu Jūsų šeimoje kartu gyvenančių asmenų skaičių:Privalomas
17. Jūsų šeimyninė padėtis?Privalomas
18. Jūsų išsilavinimas?Privalomas
19. Ar Jūsų šeimoje yra bedarbių?Privalomas
20. Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas?Privalomas
21. Jūsų pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį?Privalomas
29. Jei apie ką nors svarbaus nebuvo paklausta anketoje, parašykite: