Userivaizdis
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

PEDAGOGŲ PASIRENGIMAS ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMUI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Apklausos tikslas - ištirti ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūrį  į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo(si) galimybes

1. Jūsų darbo stažas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ?
2. Jūsų kvalifikacinė kategorija
3. Ar jums yra tekę ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintį ugdytinį?
5. Pažymėkite, kiek žemiau išvardinti požymiai yra ryškūs Jūsų įstaigos aplinkoje? (1 - tikrai ne; 5 -tikrai taip)
6. Kaip manote, kokiu mastu esate pasirengę ugdyti SUP turinčius vaikus?
7. Jūsų nuostatos (1 –visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – sutinku, 4 – visiškai sutinku).

Anketos meniu

Kita anketa »