Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų apklausa rengiant Pakruojo rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų

Pakruojo rajono savivaldybės administracija rengia Pakruojo rajono savivaldybės strateginį planą iki 2030 metų. Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie savivaldybėje tiekiamas viešąsias paslaugas ir jų tobulinimo poreikį, gyvenimo kokybę ir kitus aktualius rajono plėtrai klausimus.

Apklausa yra anoniminė. Pateikti atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams skaičiuoti. 

Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. 

 

Kuo Jums patraukli Pakruojo rajono savivaldybė kaip gyvenamoji vietovė? (galimi keli pasirinkimai)
Kuo nepatraukli Pakruojo rajono savivaldybė? (galimi keli pasirinkimai)
Nurodykite 3 pagrindines socialines - ekonomines problemas Pakruojo rajone
Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas Pakruojo rajono savivaldybėje? Prašome įvertinti kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Kultūros įstaigų būklę
Bibliotekų būklę
Savivaldybės organizuojamų kultūros renginių kokybę
Bendruomenės organizuojamų renginių kokybę
Kultūros paveldo objektų būklę ir priežiūrą
Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas
Viešosios bibliotekos ir jos filialų teikiamų paslaugų kokybę
Esamą sporto aikštelių būklę
Esamą sporto aikštelių pakankamumą
Esamą vaikų žaidimo aikštelių būklę
Esamą vaikų žaidimo aikštelių pakankamumą
Esamą pėsčiųjų ir dviračių takų būklę
Esamą pėsčiųjų ir dviračių takų pakankamumą
Esamą sporto salių būklę
Esamą sporto salių pakankamumą
Esamą viešųjų maudyklų (vasaros metu) būklę
Esamą viešųjų maudyklų (vasaros metu) pakankamumą
Renginių šeimoms/vaikams patrauklumą
Renginių šeimoms/vaikams pakankamumą
Renginių jaunimui patrauklumą
Renginių jaunimui pakankamumą
Renginių pagyvenusiems žmonėms patrauklumą
Renginių pagyvenusiems žmonėms pakankamumą
Gamtos objektų (miškai, parkai, vandens telkiniai) pritaikymą poilsiui
Kaip bendrai vertinate aktyvaus poilsio paslaugas savo gyvenamojoje vietovėje
Kaip vertinate sveikatos paslaugas Pakruojo rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Pakruojo ligoninės teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Visuomenės sveikatos biuro teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Kaip bendrai vertinate sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Pakruojo rajono savivaldybėje
Kaip vertinate konkrečius socialinių paslaugų aspektus ir socialinių problemų sprendimą Pakruojo rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Rūpinimąsi senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis
Rūpinimąsi socialinę riziką patyrusiais (priklausomais nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, sugrįžusiais iš įkalinimo įstaigų ir pan.) asmenimis
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą Pakruojo rajono savivaldybėje
Viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų pritaikymą asmenims su judėjimo negalia
Socialinių paslaugų teikimą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams
Socialinių paslaugų infrastruktūrą (socialinių paslaugų įstaigų tinklą, įstaigų būklę, įrangą ir pan.)
Kaip bendrai vertinate teikiamas socialines paslaugas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje
Viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų pritaikymą asmenims su regos negalia
Kaip vertinate formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų teikiamas paslaugas Pakruojo rajono savivaldybėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Vaikų lopšelių - darželių pastatų ir vidaus būklę
Ugdymo priemonių pakankamumą ikimokyklinėse įstaigose
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklą
Bendrojo lavinimo mokyklų pasiekiamumą
Ugdymo proceso modernumą (IT naudojimas, laboratorijų būklė, inovatyvių ugdymo programų taikymas)
Pedagoginio personalo kvalifikaciją
Sudarytas sąlygas suaugusiųjų mokymuisi
Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo paslaugų pakankamumą
Neformalaus švietimo įstaigų infrastruktūrą ir būklę
Mokymosi visą gyvenimą sąlygas Pakruojo rajono savivaldybėje
Galimybę dalyvauti švietėjiškose paskaitose, diskusijų klubuose
Kaip bendrai vertinate švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę savo gyvenamojoje teritorijoje
Kaip vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą
Policijos darbą
Bendrą kriminogeninę būklę savivaldybėje
Gyventojų saugumo užtikrinimą miestuose ir miesteliuose
Gyventojų saugumo užtikrinimą kaimuose ir vienkiemiuose
Vykdomą nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją
Kaip bendrai vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą Pakruojo rajono savivaldybėje
Kaip vertinate konkrečius komunalinio ūkio, aplinkos tvarkymo, susisiekimo ir kitų paslaugų aspektus savo gyvenamojoje vietovėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį.
L.geraiGeraiPatenkinamaiBlogaiL.blogaiNeturiu nuomonės
Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę
Necentralizuotai tiekiamo (iš gręžinio, šulinio) geriamojo vandens kokybę
Nuotekų tvarkymą
Centralizuoto šilumos tiekimo paslaugų kokybę
Kaip bendrai vertinate vandens, nuotekų, šilumos tiekimo paslaugas savo gyvenamojoje teritorijoje
Kelių/gatvių su asfalto danga būklę
Kelių/gatvių su žvyro danga būklę
Kelių priežiūrą žiemą
Kelių ir gatvių ženklinimo būklę
Kaip bendrai vertinate gatvių ir kelių priežiūros paslaugas savo gyvenamojoje teritorijoje
Kaip vertinate apšvietimo pakankamumą savo gyvenamojoje vietovėje
Palaikomą švarą gyvenamojoje teritorijoje (viešų teritorijų valymas, šiukšlių surinkimas, vejos bei želdynų priežiūra ir pan.)
Kapinių priežiūrą (apšvietimas, atliekų išvežimas, valymas ir pan.)
Buitinių atliekų tvarkymą, atliekų išvežimą
Savavališkų šiukšlynų likvidavimo tvarką ir operatyvumą
Stambiagabaričių atliekų surinkimą ir išvežimą
Viešųjų tualetų išdėstymą, švaros juose palaikymą ir pan.
Kaip bendrai vertinate švaros palaikymo paslaugas savo gyvenamojoje teritorijoje
Oro užterštumo lygį
Vandens telkinių užterštumo lygį
Triukšmo lygį
Atliekamus dekoratyvinio apželdinimo darbus (gėlynai, želdynai ir pan.)
Parkų, žaliųjų vejų būklę ir priežiūrą
Kaip bendrai vertinate želdynų priežiūrą savo gyvenamojoje teritorijoje
Galimybę viešuoju transportu susisiekti su kitomis savivaldybės gyvenvietėmis
Autobusų stotelių ir jų aplinkos būklę
Kaip bendrai vertinate viešojo transporto paslaugas Pakruojo rajono savivaldybėje
Šaligatvių būklę gyvenamojoje teritorijoje
Automobilių aikštelių būklę gyvenamojoje teritorijoje
Privažiavimus prie viešosios paskirties pastatų
Siekiant didinti gyventojų gerovę Pakruojo rajono savivaldybėje, kokioms sritims savivaldybė turėtų skirti didžiausią prioritetą artimiausius 10 metų. Prašome pasirinkti ne daugiau nei 5 pagrindines sritis.
Jūs esate
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Koks yra Jūsų pagrindinis užsiėmimas šiuo metu. Pasirinkite vieną variantą.
Prašome nurodyti vidutines Jūsų šeimos pajamas (į rankas) vienam šeimos nariui per mėnesį.
Jūsų gyvenamoji vieta