Userglobeja
Results265
Vieša
Pranešti

Organizacijų atsparumo ir regionų socialinio tvarumo sąveika

Esu Mykolo Romerio universiteto Vadybos ir politikos mokslų instituto III kurso doktorantė Jolita Gečienė. Rengiu daktaro disertaciją „Organizacijų atsparumo vertinimas Lietuvos regionų socialinio tvarumo kontekste“ atlieku tyrimą apie socialines paslaugas teikiančių organizacijų atsparumo ir regionų, kuriose veikia organizacijos, socialinio tvarumo sąveiką.

Tyrimo tikslas – empiriškai ištirti organizacijų atsparumo ir regionų socialinio tvarumo raišką ir atskleisti organizacijų atsparumo ir regionų socialinio tvarumo sąveikos charakteristikas. Minėtam tikslui pasiekti reikalinga Jūsų nuomonė, todėl labai prašau Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

Anketa yra anoniminė, atsakymai į klausimus bus prieinami ir analizuojami tik tyrimo vykdytojų ir naudojami tik mokslo tikslais, todėl tikiuosi, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti tikslius ir objektyvius tyrimo rezultatus. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

Sampratos:

Regiono socialinis tvarumas – struktūrų ir funkcijų nuoseklumas, stabilumas, tęstinumas ir ilgaamžiškumas, susijęs su išteklių tausojimu bei tarpusavyje susijusių biologinių, ekologinių socialinių, ekonominių ir vadybinių principų įgyvendinimu regione.

Organizacijos atsparumas – organizacijos reagavimas į sukrėtimus, gebėjimas planuoti, prisitaikyti, bei įveikti sunkumus ir toliau tęsti veiklą ar tapti dar stipresne, atsiradusių pokyčių kontekste.

Rizikų valdymas – procesas, kai identifikuojamos, įvertinamos, stebimos ir kontroliuojamos visos patiriamos rizikos.

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kuriame regione veikia Jūsų organizacija ?
2. Jūsų organizacija veiklą vykdo:
3. Ar svarstote išvykti dirbti į kitą vietovę, miestą ar kitą šalį ?
4. Jei planuojate išvykti dirbti į kitą vietovę – įvardinkite dėl kokių priežasčių ? (Jei į 3 klausimą atsakėte kad neketinate išvykti – pereikite prie 5 klausimo)
5. Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija? Pažymėkite atsakymą, prie jo įrašykite kokioje organizacijoje dirbate, (pvz.: socialinių paslaugų centras, nakvynės namai, socialinės globos namai, socialines paslaugas teikianti įstaiga ir pan.)
6. Kokia Jūsų organizacijos gyvavimo trukmė?
7. Kiek laiko dirbate šioje organizacijoje?
8. Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje ?
9. Kokias grėsmes patiria ir su kokiais sunkumais susiduria Jūsų organizacija ? Įvertinkite kiekvieną atsakymo variantą, pasirenkant vieną iš atsakymų, kur 1 – niekada nepatiria, 2 – labai retai patiria (esant ekstremalioms situacijoms), 3 – retai patiria (keletą kartų per metus), 4 – dažnai patiria (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) 5 – labai dažnai patiria (kartą per savaitę ir dažniau)
12345
Nepalankios teritorinės ribos regione organizacijos atžvilgiu
Paslaugų gavėjų trūkumas
Menkas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, silpni partnerystės ryšiai su kitomis organizacijomis
Silpna organizacijų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų bazė
Teisės aktai nepritaikyti darbui ekstremalioje situacijoje
Žemas pragyvenimo lygis regione
Neįgyvendinami strateginiai planai organizacijoje
Negebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, organizacijos nelankstumas
Neefektyvi organizacijos veikla (nepasiekiami veiklos tikslai ir rezultatai)
Žmogiškųjų išteklių stoka
Darbo resursų stoka (darbo priemonių bei patalpų trūkumas)
Žemas personalo kompetencijų lygis (specialiųjų žinių trūkumas
Pasigendama naujų darbo metodų, novatoriškumo, proaktyvumo
Įrašykite kitas grėsmes ir sunkumus, kurias patiria Jūsų organizacija
10. Kokios priemonės taikomos Jūsų organizacijoje, siekiant išvengti grėsmių ir įveikti sunkumus ? Įvertinkite kiekvieną atsakymo variantą, pasirenkant vieną iš atsakymų, kur 1 – netaikomos, 2 – labai retai taikomos (esant ekstremalioms situacijoms) 3 – retai taikomos (keletą kartų per metus) 4 – dažnai taikomos (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) 5 – labai dažnai taikomos (kartą per savaitę ir dažniau)
12345
Prevencinės priemonės ekstremalios situacijos valdymui, naujų veiklos metodų taikymui ir pan.
Rezultatyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas – ryšiai, sukuriantys sėkmingą partnerystę, dalijantis patirtimi, žiniomis, priimant sprendimus
Užtikrinta adekvačią organizacijos veiklą (valdant rizikas ekstremaliose situacijose) reglamentuojančių teisės aktų bazė
Užtikrintas finansinis stabilumas kokybiškai organizacijos veiklai įgyvendinti
Tikslingas personalo susitelkimas į problemų sprendimą
Efektyvus vadovo reagavimas į iššūkius, skatinant maksimalų darbuotojų darbo našumą ir susitelkimą
Parengti ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai ekstremalios situacijos įveikimui ir paskirti atsakingi asmenys
Efektyvus rizikų valdymas, atsakomybių pasidalijimo skatinimas
Savalaikis prisitaikymas ir pusiausvyros išlaikymas, užtikrinant veiklos tęstinumą
Organizacijos veiklos optimizavimas - nuolatinis veiklos procesų bei kompetencijų, darbo metodų atnaujinimas, technologijų plėtra ir kt.
Adaptuotis padedančios inovacijos naujų technologijų kūrimas ir diegimas, naujovių taikymas, siekis patiems būti inovatoriais savo srityje
Įkvepianti organizacijos kultūra, skatinanti asmeninį įsipareigojimą
Įrašykite kitas priemones, taikomas Jūsų organizacijoje siekiant įveikti grėsmes ir sunkumus
11. Įvardinkite kokius rezultatus organizacijai suteikė taikytos priemonės (kokie rodikliai pasikeitė, koks taikytų priemonių poveikis organizacijai įveikiant sunkumus, ko padėjo išvengti ekstremalioje situacijoje ir pan.
12. Kokie procesai įdiegti Jūsų organizacijoje valdant ekstremalią situaciją ? (Galimi keli atsakymų variantai)
13. Su kokiomis organizacijomis bendradarbiauja Jūsų organizacija (galimi keli atsakymų variantai) ?
Kitos regione veikiančios organizacijos - įvardinkite
Kituose regionuose veikiančios organizacijos - įvardinkite
14. Įvertinkite, kiek intensyviai Jūsų organizacija stiprindama organizacijos atsparumą bendradarbiauja su kitomis regione veikiančiomis organizacijomis (Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai nebendradarbiauja (nėra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis); 2 – labai silpnai bendradarbiauja (neorganizuoja susitikimų, bendrų veiklų); 3 – silpnai bendradarbiauja (vyksta susitikimai ir bendros veiklos kartą per metus), 4 – bendradarbiauja (vyksta reguliarūs susitikimai, bendros veiklos keletą kartų per metus ir dažniau) 5 – glaudžiai bendradarbiauja (vyksta reguliarūs susitikimai, bendros veiklos kartą per mėnesį ir dažniau)
12345
Viešojo sektoriaus organizacijos (kontroliuojančios įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos ir pan.)
Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
Švietimo - ugdymo įstaigos
Kultūros įstaigos
Nevyriausybinės organizacijos (profesinės sąjungos, asociacijos, vietos bendruomenės ir kt.)
Privataus sektoriaus organizacijos, verslo sektorius
Kitos regione veikiančios organizacijos (Jūsų pasirinktas variantas 13 klausime)
Kituose regionuose veikiančios organizacijos (Jūsų pasirinktas variantas 13 klausime)
15. Kokios veiklos, vykdomos kartu su partneriais, Jūsų organizacijai yra svarbiausios (padeda pasiekti veiklos rezultatų) ? Įvertinkite kiekvieną atsakymo variantą, pasirenkant vieną iš atsakymų, kur 1 – visiškai nesvarbu, 2 – nesvarbu, 3 – nei svarbu nei nesvarbu 4 – svarbu 5 – labai svarbu
12345
vykdomi bendri tarptautiniai ir/ar nacionaliniai projektai
vykdomos bendros veiklos socialinėje srityje
vykdomos bendros veiklos užimtumo srityje
vykdomos bendros veiklos švietimo, ugdymo srityje
vykdomos bendros veiklos sveikatingumo srityje
vykdomos bendros veiklos kultūros ir/ar meno srityje.
Kitos veiklos, įrašykite
16. Kaip manote, kuriuo atveju organizacija tampa pažeidžiama? (galimi keli atsakymo variantai)
17. Jūsų lytis
18. Jūsų amžius
19. Jūsų išsilavinimas