Neformalaus ugdymo kokybė

Šia anketa siekiame išsiaiškinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – būrelių) stipriąsias bei silpnąsias puses. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kurioje klasėje mokaisi?
2. Ar lankai gimnazijos neformaliojo švietimo būrelį/būrelius?
3. Kokį būrelį(ius) lankai? (Gali pasirinkti kelis atsakymo variantus)
4. Kodėl pasirinkai lankyti šį/šiuos būrelį(-ius)? (Gali pasirinkti kelis atsakymo variantus)
5. Jeigu į 4 klausimą atsakei „Kita...“ parašyk komentarą:
6. Ar esi patenkintas šiais užsiėmimais?
7. Kaip manai, ar būrelyje įgytas žinias pritaikai gyvenime ir mokykloje? Pakomentuok:
8. Kiek kartų per savaitę norėtumei, kad vyktų pasirinktas būrelis?
9. Ar reikalingi mokykloje mokomų dalykų žinių gilinimo būreliai (pvz., užsienio kalbos, matematikos, istorijos, lietuvių kalbos, IT...)?
10. Įvertink 2021-2022 m. m. gimnazijoje organizuojamų būrelių veiklą balu nuo 1 iki 10.
11. Kokių naujų būrelių pasiūlytumėte įsteigti gimnazijoje ?
12. Ką siūlytumei mums keisti ateityje, siekiant užtikrinti geresnę būrelio veiklos kokybę?
13. Įvertink 2021-2022 m. m. gimnazijoje organizuojamų neformaliojo švietimo renginių (švenčių) veiklą nuo1 iki 10 balų.
14. Pakomentuok savo įvertinimą:
15. Kokių renginių (dar neorganizuotų) pasiūlytumei surengti kitais mokslo metais mokykloje?