Kauno rajono bendruomenių nuomonė apie aplinkosaugines ir klimato kaitos problemas

Tyrimo tikslas: nustatyti Kauno rajono bendruomenių narių požiūrį  į aplinkosaugines ir klimato kaitos problemas, jų įsitraukimą į bendruomenės veiklas.   

Svarbu!   Ši apklausa vykdoma įgyvendinant projektą „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos  srityje“.  Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas. Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs, apklausoje nėra informacijos, kuri jus identifikuotų. Užpildydami šią anketą jūs patvirtinate, kad suprantate aukščiau pateiktus teiginius ir sutinkate dalyvauti apklausoje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų bendradarbiavimą!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kaip dažnai dalyvavote bendruomenės veiklose (susirinkimuose, talkose, kituose renginiuose) per pastaruosius 1 metus? ?
2. Ar atstovavote savo bendruomenės interesus savivaldybės arba valstybinėse institucijose per paskutiniuosius vienerius metus (teikdami raštus, pasiūlymus, peticijas ir kt.)?
3. Ar per paskutiniuosius vienerius metus inicijavote pokyčius savo bendruomenėje teikdami pasiūlymus, rengdami strateginius dokumentus, projektus?
A. Įvertinkite, kiek šie teiginiai atspindi jūsų nuomonę. Pažymėkite, kur tinkama:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Man svarbi mano miestelio/gyvenvietės aplinkos kokybė
Mano miestelyje/gyvenvietėje nėra aplinkosaugos problemų
Žinau, kokios aplinkosaugos problemos yra mano miestelyje/gyvenvietėje
Aplinkosaugos problemos galėtų būti sprendžiamos efektyviau
Aplinkosauginės problemos tiesiogiai įtakoja mano kasdieninį gyvenimą
B. Įvertinkite, kiek šie teiginiai atspindi jūsų nuomonę. Pažymėkite, kur tinkama:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Klimato kaita vis dažniau įtakoja aplinkosaugos problemas/aplinkos kokybę
Išsamiai žinau apie su klimato kaitos procesu susijusias ateities prognozes
Manau, kad klimato kaitos pasekmės ateityje palies mano gyvenamąją aplinką
Klimato kaitą įtakoja didėjantis vartojimas
Klimato kaita yra natūralus gamtos procesas
C. Įvertinkite, kiek šie teiginiai atspindi jūsų nuomonę. Pažymėkite, kur tinkama:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Bendruomenės nariai patys turi inicijuoti savo vietovės aplinkosaugos problemų sprendimą
Man svarbūs mano bendruomenės interesai
Žinau, kaip galiu atstovauti bendruomenės interesus kovoje su aplinkos teršėjais
Esu pasirengęs(-usi) įsitraukti į bendruomeninę veiklą, jei mane pakviestų
Geriau iš anksto strategiškai spręsti aplinkosaugos problemas (aplinkos taršos ir klimato kaitos ) nei „gesinti gaisrus“ likviduojant padarinius.
D. Už aplinkosaugos problemų sprendimą vietose yra atsakingos : Pažymėkite, kur tinkama:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Valdžios institucijos
Savivaldybė
Seniūnija
Bendruomenė
Svarbus visų dalyvavimas
E. Jūsų manymu tinkamiausi būdai aplinkosauginėms problemoms spręsti. Pažymėkite, kur tinkama:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Geresnis aplinkosaugos įstatymų vykdymo priežiūra/užtikrinimas
Reikia didinti visuomenės sąmoningumą aplinkosaugos klausimais
Turi būti nustatytos didesnės baudos už aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus
Valdžios institucijos turi bendradarbiauti su visuomene sprendžiant aplinkosaugines problemas
F. Kokios aplinkosauginės sritys Jūsų nuomone yra svarbiausios? Pažymėkite, kur tinkama:
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
oro tarša
atliekų tvarkymas ir jų prevencija
klimato kaita ir jos padariniai
vandens kokybė ir apsauga
cheminių medžiagų keliama tarša
genetiškai modifikuoti produktai
biologinės įvairovės nykimas
G. Ar pakankamai Lietuvoje vykdomas visuomenės informavimas ir švietimas aplinkosaugos klausimais:
H. Ar bendruomenėms reikalinga aplinkosauginių organizacijų pagalba sprendžiant vietos problemas?
I. Ar teko girdėti apie Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centrą/dar kitaip, ECAT?
J1. Jūsų amžiaus grupė:
J2. Lytis: