INTERAKTYVIŲ METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS DAILĖS PAMOKOSE UGDANT MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMĄ

Gerbiamas respondente,

Esu Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos IV kurso studentė Dovilė Šoblinskytė. Atlieku apklausą bakalauro rašto darbui, kuria noriu sužinoti, kokios interaktyvių metodų taikymo galimybės dailės pamokose ugdant mokinių kūrybiškumą.

Ši anketa yra anoniminė.  Dėkoju už Jūsų laiką, bendradarbiavimą.​

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų lytis:

Koks Jūsų amžius?

Kokia Jūsų kvalifikacinė kategorija?

Koks yra Jūsų pedagoginio darbo stažas?

Ar sutinkate su žemiau išvardintais kūrybiškumo apibrėžimais?

Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Kūrybiškumas - asmenybės savybių kompleksas, leidžiantis produktyviu darbu pasiekti originalių, visuomeniškai reikšmingų, kokybiškai naujų veiklos rezultatų.
Kūrybiškumas – tai asmens gebėjimas sugalvoti naujų arba originalių idėjų, įžvalgų, pertvarkų, išradimų arba meno kūrinių, ekspertų laikomų turinčiais mokslinę, estetinę, socialinę arba technologinę vertę.
Kūrybiškumas – gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, inovatyviai, netipiškai spręsti problemas ieškant naujų, alternatyvių sprendinių.

Kaip labai svarbu žemiau išvardinti aspektai kūrybos procese?

Svarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Nesvarbu
Pasirengimas
Aktyvavimas
Apmąstymas
Nušvitimas
Vertinimas
Idėjos sklaida
Pripažinimas
Kita

Kaip labai svarbu, Jūsų nuomone, žemiau išvardinti veiksniai, ugdant kūrybiškumą?

Svarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Nesvarbu
Nuostata
Aplinka
Ugdymo(si) veikla
Rezultatas
Kita

Kokiomis galimybėmis, lemiančiomis vaikų kūrybiškumo ugdymą, Jūs galite naudotis savo mokykloje?

Į kokius aspektus ir kaip dažniai atsižvelgiate siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą?

Dažnai
Retai
Niekada
Pasirengimą ugdyti kūrybiškumą
Supratimą, kas yra kūrybiškumas
Savo kūrybiškumą
Techninio personalo paramą
Laiką
Kita

Kaip svarbu žemiau išvardintus elementus įtraukti į vedamas pamokas?

Svarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Nesvarbu
Politikos aspektai, turintys įtakos temai
Aktuali tema
Prieštaringos vertybės
Interaktyvi mokymo strategija
Praktiniai patarimai
Kita

Koks, Jūsų manymu, yra interaktyvaus mokymo(si) tikslas?

Ar pritariate žemiau išvardintiems interaktyvių metodų taikymo ugdyme privalumams?

Pritariu
Nei pritariu, nei nepritariu
Nepritariu
Didesnė mokinių sąveika su mokytoju ir klasės draugais
Mokinių veiklos dominavimas mokymosi procese
Mokiniai aktyviai dalyvauja veikloje, taip išmokdami pagrįsti savo nuomonę
Geresnė pamokos medžiaga
Formuojamos nuomonės, požiūris ir elgsenos įgūdžiai
Kita

Ar pritariate žemiau išvardintoms interaktyvių metodų galimybėms?

Pritariu
Nei pritariu, nei nepritariu
Nepritariu
Skatinti mokinių susidomėjimą, aktyvų dalyvavimą pamokos metu
Padėti atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko jausmus
Suteikti grįžtamąjį ryšį
Ugdyti mokinius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti
Analizuoti sąlygas ir spręsti problemas
Kita

Kaip dažnai naudojate interaktyvius metodus?

Dažnai (kiekvieną pamoką)
Kartais ( Per savaitę vieną kartą)
Retai ( Per mėnesį vieną kartą)
Labai retai (rečiau, nei kartą per mėnesį)
Niekada
Minčių žemėlapis
Diskusija
Blyksnis
Proto mankšta (minčių lietus poromis)
ŽNS (žinau, norius sužinoti, sužinojau)
Kita

Kaip dažnai naudojate interaktyvius metodus dailės pamokose?

Dažnai (kiekvieną pamoką)
Kartais ( Per savaitę vieną kartą)
Retai ( Per mėnesį vieną kartą)
Labai retai (rečiau, nei kartą per mėnesį)
Niekada
Minčių žemėlapis
Diskusija
Blyksnis
Proto mankšta (minčių lietus poromis)
ŽNS (žinau, norius sužinoti, sužinojau)
Kita (įrašykite).....................................

Su kokiomis problemos susiduriate, norint taikyti interaktyvius metodus?