Darbuotojų motyvacijos tyrimas Kauno įmonėse

Šia anketa siekiama išsiaiškinti kokias motyvavimo priemones ir metodus naudoja Kauno įmonių vadovai savo darbuotojų motyvacijai didinti. Tyrimas atliekamas diplominiam darbui, todėl labai dėkoju visiems užpildžiusiems už pagalbą.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar atlyginimas yra pagrindinis motyvuojantis veiksnys skatinantis Jus dirbti?

Jūsų darbo sunkumas yra adekvatus gaunamam atlyginimui?

Jūsų įmonėje darbuotojai yra materialiai skatinami ir premijuojami?

Jūsų nuomone, ar įmonės atlyginimas yra konkurencingas rinkoje?

Ar Jūsų atlyginimas yra glaudžiai susijęs su darbo rezultatų vertinimu?

Ar įmonėje vykdomas darbo rezultatų vertinimas yra aiškus ir priimtinas?

Darbo užmokesčio sistema taikoma skaičiuojant Jūsų darbo užmokestį yra suprantama ir aiški?

Jeigu atsakėte teigiamai, tai ar ši sistema Jus tenkina?

Ar įmonės vykdoma politika motyvacijai ir vertybės yra priimtinos?

Ar įmonė sudaro sąlygas darbuotojams patenkinti savirealizacijos poreikius?

Ar atėjus naujam darbuotojui, dedamos visos pastangos jo integravimuisi kolektyve?

Ar darbuotojai informuojami apie įmonės veiklos tikslus, pasiekimus, supažindinami su strategija?

Ar darbuotojai Jūsų darbovietėje reguliariai informuojami apie jų individualius pasiekimus?

Ar Jūsų įmonės vadovai pasitiki darbuotojais, suteikdami jiems pakankamai savarankiškumo?

Ar darbuotojai turi galimybę dalyvauti sprendimų priėmime, pagal jų kvalifikaciją ir pareigas?

Ar įmonėje egzistuoja realios galimybės kilti karjeros laiptais?

Jeigu Jūsų atsakymas teigiamas, prašome išvardinkite tas galimybes.

Ar įmonė rūpinasi personalo ugdymu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu?

Ar įmonės vadovai rūpinasi darbo aplinkos saugumu ir darbuotojų sveikata?

Ar darbo aplinka yra maloni ir patogi?

Ar Jūsų įmonėje egzistuoja geri ir šilti santykiai tarp vadovų ir pavaldinių?

Ar vadovai nuolat aiškinasi darbuotojų poreikius?

Ar įmonėje egzistuoja komandinis darbas?

Vadovų naudojami kritikos būdai Jums yra priimtini?

Vadovų naudojami pagyrimo būdai Jums yra priimtini?

Ar įmonė rūpinasi darbuotojų laisvalaikiu (įvairios šventės, išvykos ir pan.)?

Nurodykite kokie motyvavimo veiksniai Jums atrodo svarbiausi

Jeigu atsakėte kiti, prašome nurodyti

Jums rūpi Jūsų darbo rezultatai

Jūs pakankamai stengiatės dirbti

Jūs galėtumėte dirbti geriau

Jeigu taip, tai kokie motyvai Jus skatintų tai daryti?

Jums atrodo, kad Jūs veltui eikvojate savo jėgas ir laiką dabartinėje darbovietėje

Pasitaikius galimybei, šio darbo atsisakytumėte

Jeigu atsakėte teigiamai, tai kodėl?

Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje?

Jūsų įmonė užsiima

Jūsų amžius

Jūsų išsilavinimas

Jūsų pareigos

Jūsų lytis

Jūsų pajamos