UserSpecialistes
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

"Karmėlavos lopšelio - darželio "Žilvitis" veiklos kokybės įsivertinimas"

Mielas Tėveli,

 

         Jūsų nuomonė labai svarbi atliekant mūsų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

Šiame klausimyne pateikti teiginiai apie Jūsų vaiko mokyklą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, Jūsų manymu, atitinka tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a), prisiminkite ir vertinkite tik Jūsų patirtį šioje mokykloje. Čia svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl negali būti nei „teisingų“, nei „klaidingų“ atsakymų. Visuomet pasirinkite tą atsakymą, kuris, Jūsų manymu, yra tinkamiausias, ir pažymėkite langelį  (pavyzdžiui, „su teiginiu visiškai sutinku“).

Jei dėl tam tikrų priežasčių negalite įvertinti teiginio, galite pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“. Tačiau šį atsakymą pasirinkite tik tada, kai tikrai netinka nė vienas iš kitų pasiūlytų variantų.

Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Jūsų atsakymų slaptumą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi! Dėkojame Jums už pagalbą.

1. Mano vaikas į Karmėlavos lopšelį - darželį „Žilvitis“ eina su džiaugsmu.
2. Mano vaikas Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ gerai sutaria su grupės vaikais.
3. Jaučiu, kad mano vaikas yra saugus Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“.
4. Mokytojas su manimi aptaria nerimą sukėlusius ženklus vaiko elgesyje.
5. Mano vaikas Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ mokomas elgtis pagarbiai, laikytis taisyklių.
6. Grupės taisyklės pateiktos visiems vaikams suprantamais būdais
7. Esu supažindinta(-as) su grupės taisyklėmis.
8. Mano vaikas Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ dalinasi žaislais, knygelėmis.
9. Mano vaikas pastebi, kai kitas vaikas grupėje yra liūdnas, nusiminęs, kai jam reikalinga pagalba.
10. Grupės fizinė aplinka saugi ir pritaikyta vaikų poreikiams.
11. Grupės aplinka estetiška, neperkrauta, primena namų aplinką.
12. Grupės aplinkoje gausu vaizdinės informacijos (plakatų, žemėlapių, knygų, nuotraukų ir kt.).
13. Vaikų darbai eksponuojami grupės / darželio aplinkoje.
14. Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ kieme yra vaikų žaidimų aikštelės, kurių įranga tvarkinga, saugi.
15. Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ lauko erdvės pritaikytos visapusiškam vaikų ugdymuisi.
16. Mano vaikas pasitiki mokytoju, žino, kad jis pagelbės, kai tik prireiks jo pagalbos.
17. Užtikrinamas vaikų gyvenimo Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ ir namuose tęstinumas (vaikai gali iš namų atsinešti mėgstamus žaislus, kurie padeda jiems užmigti ar nusiraminti ir pan.).
18. Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ puoselėjamos tradicijos, organizuojamos bendros su tėvais šventės (gimtadienių, valstybinės, kalendorinės ir pan.).
19. Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ organizuojamos bendros su tėvais išvykos, renginiai.
20. Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ sudarytos sąlygos mano vaiko poreikių tenkinimui ir gabumų plėtojimui.
21. Ugdymosi erdvių kūrimas ar modifikavimas aptariamas kartu su tėvais.
22. Grupėje yra vaikų amžiui tinkamų skirtingos paskirties priemonių, IKT.
23. Mano vaikas Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ skatinamas domėtis savo šeimos istorija, tradicijomis.
24. Mokytojas kviečia tėvus į grupę vesti ugdomąjį renginį (papasakoti apie savo profesijas, mėgstamas veiklas ir vaikystės knygas, keliones ir kt.).
25. Bendrų veiklų metu sudaro galimybes šeimoms geriau pažinti vieni kitus.
26. Mokytojas skatina tėvus keistis informacija gyvai ir interneto forumuose.
27. Susidūrus su sunkumais, mokytojas parodo empatiją ir rūpestį, nuramina, pateikia informacijos, idėjų ar pasiūlo pagalbą.
28. Bendraudamas su mokytoju suteikiu informacijos apie savo vaiko stiprybes ir pomėgius.
29. Su mokytoju aptariu vaiko pasiekimus ir daromą pažangą.
30. Mokytojas informuoja mane apie vaikui kylančias problemas ir aiškinasi kaip jas sprendžiame.
31. Mokytojas reguliariai informuoja mane apie vaiko pasiekimus, daromą pažangą.
32. Informacija apie vaiko pasiekimus ir pažangą suteikiama vadovaujantis konfidencialumo principu.
33. Mokytojas su manimi visada elgiasi etiškai, pagarbiai.
34. Mokytojas gerbia mano šeimos privatumą ir tik gavęs sutikimą, dalinasi informacija apie vaiką su kitais specialistais.
35. Mokytojas leidžia susipažinti tik su mano vaiko pasiekimų aplanku ar kitais asmeniniais duomenimis.
36. Mokytojas aptaria su tėvais numatomus ugdymo tikslus, ugdymo programą, naudojamus metodus, bendras taisykles, kurių reikėtų laikytis, atėjus į grupę, kokiais būdais ir kokiu dažnumu bus keičiamasi informacija.
37. Mokytojas kviečia tėvus dalyvauti rengiant grupės veiklos planus.
38. Kartu su mokytoju aptariame trumpalaikius ir ilgalaikius vaiko ugdymosi tikslus.
39. Su mokytoju sutariame, kokiu dažnumu ir kokios apimties gausiu informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą.
40. Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ vykdomos tėvų švietimo programos, dalijamasi pedagogine literatūra, nuorodomis į naudingus informacijos šaltinius.
41. Esu informuotas apie mokytojo naudojamas veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones.
42. Esant poreikiui, mano vaikas gali gauti reikalingą Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ dirbančių specialistų pagalbą.
43. Tėvai yra informuoti apie vaikui naudingas paslaugas ir už įstaigos ribų.
44. Karmėlavos lopšelis - darželis „Žilvitis“ yra kūrybingas, taiko švietimo naujoves, dalyvauja įvairaus lygio projektuose.
45. Tėvai kviečiami dalyvauti rengiant strateginius, metinius planus, ugdymo programą, ugdomosios veiklos planus.
46. Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ įgyvendinamos vaikams ir tėvams skirtos priemonės vaikų adaptacijos laikotarpiui / perėjimui į pradinį ugdymą palengvinti.
47. Tėvai dalyvauja Karmėlavos lopšelio - darželio „Žilvitis“ veiklos įsivertinime.
48. Su tėvais tariamasi dėl Karmėlavos lopšelio - darželio „Žilvitis“ veiklos tobulinimo.
49. Tėvai supažindinami su Karmėlavos lopšelio - darželio „Žilvitis“ veiklos įsivertinimo / išorinio vertinimo rezultatais.
50. Karmėlavos lopšelio - darželio „Žilvitis“ savivalda aktyvi.
51. Karmėlavos lopšelio - darželio „Žilvitis“ savivaldoje sprendimai priimami skaidriai.
52. Karmėlavos lopšelis - darželis „Žilvitis“ renka vaikų / tėvų pasiūlymus, kaip gerinti įstaigos aplinką, ugdymo procesą, bendradarbiavimo būdus.

Anketos meniu

Kita anketa »