Userkristea606
Results95
Vieša
Pranešti

Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vertinimas

Gerb. Respondente,

esu Mykolo Romerio universiteto magistrantė. Atlieku tyrimą kurio tikslas yra įvertinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas atskleidžiant probleminius aspektus ir pateikiant jų sprendimo būdus.

Ši anketa yra anoniminė, tyrimo rezultatai bus panaudoti tik magistro baigiamajam darbui. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų išsilavinimas?
2. Jūsų užimamos pareigos Vilniaus rajono savivaldybėje?
3. Jūsų darbo stažas?
4. Kaip manote, ar Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos yra surenkamos ir naudojamos efektyviai?
5. Kaip manote, kurių pajamų Vilniaus rajono savivaldybė gauna daugiausiai?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Valstybės biudžeto dotacijos
Parduodant socialines paslaugas
Vykdant tarptautinius projektus
Mokestinės pajamos
Nemokestinės pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
6. Ar Jus tenkina Vilniaus rajono savivaldybės biudžetui skiriamos piniginės lėšos?
Visiškai tenkinaTenkinaNei tenkina, nei netenkinaNetenkinaVisiškai netenkina
Valstybinėms funkcijoms atlikti
Mokymo lėšoms finansuoti
Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti
Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
Kapitalo investicijoms
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
7. Kaip manote, kokias mokestines pajamas reiktų padidinti Vilniaus rajono savivaldybei?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Gyventojų pajamų mokestis
Žemės mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Paveldimo turto mokestis
Mokesčiai už aplinkos teršimą
Rinkliavos
8. Kaip manote, kokias nemokestines pajamas reiktų padidinti Vilniaus rajono savivaldybei?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Nuomos mokestis už valstybinę žemę
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
Palūkanos už depozitus
Dividendai
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
Rinkliavos
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
9. Kaip manote, kurias išlaidas Vilniaus rajono savivaldybė turėtų sumažinti labiausiai?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos
Palūkanos
Subsidijos
Socialinės išmokos (pašalpos)
10. Kaip manote, kuriai Vilniaus rajono savivaldybės vykdomai programai reikėtų skirti daugiau biudžeto lėšų?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programai
Kaimo plėtros programai
Žinių visuomenės plėtros programai
Sveikatos apaugos ir socialinės paramos programai
Kultūros paslaugų plėtros programai
Kūno kultūros ir sporto plėtros programai
Savivaldybės valdymo programai
Viešosios infrastruktūros programai
Aplinkos apsaugos programai
11. Ar dalyvaujate priimant sprendimus skirstant Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą?
12. Ar jus tenkina kaip yra skirstomos išlaidos Vilniaus rajono savivaldybėje?
13. Kaip manote, kaip galima būtų padidinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamas?
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Teikti daugiau mokamų paslaugų
Didinti surenkamus mokesčius
Dalyvauti projektinėje veikloje, užsitikrinant finansinę paramą
Prašyti didesnio finansavimo iš valstybės biudžeto