ingonas
58
Vieša
Pranešti

Strateginio planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo įtaka verslo procesams

Esu Vilniaus Universiteto Verslo vystymo krypties studentė ir atlieku magistro baigiamojo darbo tyrimą apie strateginio planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo įtaka įmonėse vykdomiems verslo procesams. 

Anketa yra anoniminė. Prašau perskaičius klausimą pasirinkti jūsų nuomonei artimiausią vertinimą. 

Iš anksto dėkoju!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Nurodykite savo lytį
Nurodykite savo amžių
Nurodykite savo išsilavinimą
Kiek laiko dirbate organizacijoje?
Kokios jūsų pareigos?
Kasdienėje savo darbo veikloje susiduriu su :
Įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Visiškai nesutinku", 5 - Visiškai sutinku) pagal tai kaip jis atitinka jūsų organizaciją.
12345
Verslo procesų valdymo sėkmei daro įtaką aiškių verslo procesų valdymo tikslų nustatymas
Verslo procesų valdymo sėkmei daro įtaką aukščiausio lygio vadovų parama (palaikymas)
Verslo procesų valdymo sėkmei daro įtaką verslo procesų valdymo integravimas į organizacijos strateginius tikslus
Verslo procesų valdymo sėkmei daro įtaką organizacijos valdymo struktūra
Verslo procesų valdymo sėkmei daro įtaką teigiama ir lanksti organizacijos kultūra
Verslo procesų valdymo sėkmei daro įtaką organizacijos gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos sukelia nuolatinis verslo procesų valdymo tobulinimas
Remiantis organizacijos, kurioje dirbate patirtimi, strateginio planavimo srityje, įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Visiškai nesutinku“, 5 – „Visiškai sutinku“ ) pagal tai kaip jis atitinka jūsų organizaciją.
12345
Aukščiausi vadovai prisiima atsakomybę už organizacijos verslo strategijos planavimą
Strateginis planavimas yra prioritetinė veikla, vykdoma reguliariai, pvz. kiekvienais metais
Organizacija suteikia išteklių (vadovų laiko, pinigų, personalo paramą ir pan.) skirta būtent strateginiam planavimui
Organizacija savo veikloje laikosi apibrėžtų procedūrų rinkinio strateginio planavimo procese
Visi vadovai, kurių darbas gali turėti reikšmingos įtakos strateginiam planavimui dalyvauja planavimo procese
Remiantis organizacijos, kurioje dirbate patirtimi, strategijos kūrimo srityje, įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Visiškai nesutinku“, 5 – „Visiškai sutinku“ ) pagal tai kaip jis atitinka jūsų organizaciją.
12345
Organizacija turi aprašytą strategijos kūrimo planą
Visi aukštesnio lygio vadovai žino ir supranta organizacijos misiją
Organizacija turi aprašytus ilgalaikius (3-5 metų) ir trumpalaikius 1- metų tikslus
Į tikslų sąrašą yra įtraukti kiekybiniai, išmatuojami tikslai (pvz., apimtis, rinkos dalis, augimo tempas, pelningumas)
Jei įmanoma, tikslai nustatomi pagal regioną ar geografinę padėtį
Jei įmanoma, strateginiai planai turi apibrėžtus kokybės, laiko ir kaštų tikslus
Strateginiai planai atrodo keliantys iššūkių, bet realūs, pagrįsti patirtimi arba tyrimais
Organizacija sistemingai vertina veiklos rezultatus su iškeltais tikslais
Nustatant strateginius tikslus dalyvauja vadovai ir aukštesnio lygio vadovai, kurių darbo atsakomybes liečia keliami strateginiai tikslai
Remiantis organizacijos, kurioje dirbate patirtimi, strateginės aplinkos vertinimo srityje, įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Visiškai nesutinku“, 5 – „Visiškai sutinku“ ) pagal tai kaip jis atitinka jūsų organizaciją.
12345
Organizacija periodiškai renka ir analizuoja rinkos situacijos duomenis ir kitus išorinės aplinkos elementus, kurie turi įtakos organizacijos veiklai
Išorinės aplinkos ir rinkos analizė identifikuoja organizacijai kylančias grėsmes ir galimybes
Išorinės aplinkos ir rinkos analizėje įtraukiami kitų regionų geografiniai ir/ar psichografiniai ir/ar demografiniai vertinimai
Organizacijos veiklos rezultatai ir operacinė veikla lyginama su konkurentais
Išorinės aplinkos ir rinkos analizėje analizuojamos vartotojų geografinės ar elgesio tendencijos
Išorinės aplinkos ir rinkos analizuojamos demografinės, elgsenos ir kitos vartotojų tendencijos
Išorinės aplinkos ir rinkos analizėje organizacija vertina pramonės šaką kaip visumą
Organizacija turi žinių ir prieigą prie informacijos šaltinių apie pramonę, rinkas ir kitus išorinius veiksnius
Organizacija geba objektyviai vertinti savo veiklą
Vidinė organizacijos analizė padeda identifikuoti pagrindines įmonės stiprybes ir silpnybes
Išorinės aplinkos ir rinkos analizė apima kainodaros strategiją ir jos poveikį klientų elgesiui
Išorinės aplinkos ir rinkos analizė apima klientų aptarnavimo kokybę ir klientų pasitenkinimą
Išorinės ir aplinkos analizėje organizacija vertina savo žmogiškųjų išteklių plėtrą ir valdymo programas
Organizacijos valdymo informacinė sistema numato gana lengvą prieigą prie aukščiau aptartų vidinių duomenų
Atlikusi išorinę ir vidinę analizę, organizacija peržiūri misiją ir tikslus, atsižvelgdama į grėsmes / galimybes ir stipriąsias / silpnąsias puses
Atlikta tokio pobūdžio analizė pakeičia strateginio plano sudarymo tikslus nustatant pagrindines strategines problemas, pvz., parduotuvių plėtrą, pelningumą gerinimo sprendimus, pozicionavimo rinkoje keitimą
Remiantis organizacijos, kurioje dirbate patirtimi, strateginių planų sudarymo srityje, įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Visiškai nesutinku“, 5 – „Visiškai sutinku“ ) pagal tai kaip jis atitinka jūsų organizaciją.
12345
Organizacija naudoja strateginę (situacinę) diagnostiką
Organizacijoje atsižvelgiama į verslo efektyvumo galimybes, pvz., išlaidų mažinimą, alternatyvūs tiekėjai, gamybos tobulinimas ir pan.
Organizacijoje atsižvelgiama į įsiskverbimo į rinką galimybes, pvz., kainodarą / reklamą, rinkos išplėtimas, segmentavimas
Organizacijoje atsižvelgiama į organizavimo ir valdymo galimybes, pvz., pertvarkyti procesus , pirkti konkurencingą verslą
Organizacija svarsto produkto/paslaugos tobulinimo galimybės
Organizacijos planavimo procesas grindžiamas kriterijais, pagal kuriuos galima pasirinkti, palyginti ir atrinkti
Organizacija priima savo strateginį planą (-us), remdamasi įgyvendinamumu ir rizikos/grąžos kriterijai
Remiantis organizacijos, kurioje dirbate patirtimi, strateginių įgyvendinimo valdymo srityje, įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Visiškai nesutinku“, 5 – „Visiškai sutinku“ ) pagal tai kaip jis atitinka jūsų organizaciją.
12345
Organizacija priima strateginius sprendimus (veiksmų plano įgyvendinimą ) remiantis strateginiu planu
Organizacija aiškiai paskiria atsakomybę už veiksmų plano įgyvendinimą konkrečiam asmeniui ar komandai
Strateginio plano įgyvendinimui skiriama pakankamai išteklių
Organizacija aiškiai nustato ir apibrėžia kiekvieno plano įgyvendinimo elemento vertinimo sistemą
Organizacija kuria organizuotą stebėsenos sistemą kaip laikomasi šių veiklos standartų
Organizacija reguliariai peržiūri stebėsenos duomenis ir patikslina strateginius sprendimus
Už strateginį planavimą ir jo įgyvendinimą atsakingi asmenys apdovanojami už sėkmingą projekto įgyvendinimą
Strateginis planavimas turi reikšmingos įtakos valdant įmonės procesus
Strategiškai suplanuota organizacijos veikla padeda valdyti verslo procesus
Strateginis organizacijos veiklos planavimas padeda pasiekti verslo procesų efektyvumo
Strateginis planavimas padeda mano organizacijos nariams valdyti jų vykdomus procesus
Įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 5 ( 1 - "Niekada"; 2 – “Kelis kartus per metus”; 3 – “Kelis kartus per mėnesį“; 4 – „Kelis kartus per savaitę“; 5 – “ Kiekvien1 dien1”) pagal tai kaip jis atitinka jūsų savijautą darbe.
12345
Savo darbe aš trykštu energija
Jaučiu, kad darbas, kurį atlieku yra atlieku, yra prasmingas ir tikslingas
Laikas greitai bėga kuomet dirbu
Savo darbe jaučiuosi stiprus ir energingas
Savo darbe esu kupinas entuziazmo
Kai dirbu, pamirštu viską, kas aplink mane
Mano darbas mane įkvepia
Ryte noriai einu į darbą
Džiaugiuosi, kai tenka intensyviai dirbti
Didžiuojuosi darbu, kurį darau
Aš įsitraukiu į savo darbą
Galiu nenutrūkstamai dirbti ilgą laiką
Mano darbas yra kupinas iššūkių
Dirbdamas aš užsimirštu
Man sunku atsiriboti nuo savo darbo
Savo darbe jaučiuosi emociškai stiprus
Savo darbe visuomet esu atkaklus, net kai nesiseka