Strateginės valdymo apskaitos instrumentų paplitimo lygis

Mielas Respondente,

Esu Vilniaus Universiteto (Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto) studentė, renku duomenis magistro baigiamajam darbui. Šio tyrimo tikslas – nustatyti strateginės valdymo apskaitos instrumentų paplitimo lygį organizacijose. Anketa yra anoniminė, jums nereikia nurodyti asmeninių duomenų. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik apibendrinto pobūdžio išvadoms formuluoti. Tinkamą atsakymo variantą pažymėti „X“ arba įrašyti savo.

Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kaip suprantate sąvoką „organizacijos kultūra“ (galite pažymėti vieną variantą)?

2. Nurodykite kokiu tikslu įmonėje kuriama organizacinė kultūra? (pasirinkite tris atsakymų variantus)

3. Remiantis penkių balų sistema, nurodykite, kokiu mastu jūsų organizacija taiko šiuos valdymo apskaitos metodus (5 - visiškai taikoma, 1- visiškai netaikoma).

1
2
3
4
5
Strateginis išlaidų apskaičiavimas
Veikla pagrįsti metodai
Gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimas
Tikslinė savikaina
Kokybės sąnaudų skaičiavimas
Aplinkosaugos sąnaudų valdymas
Ekonominė pridėtinė vertė
Konkurencinės padėties stebėsena
Konkurentų veiklos vertinimas
Vertės grandinės analizė
Subalansuotų rodiklių sistema
Klientų pelningumo analizė

4. Šie teiginiai atspindi keletą verslo vertybių. Kad padėtumėte mums suprasti darbo aplinką jūsų organizacijoje įvertinkite su organizacine kultūra susijusius teiginius (5 – labai vertinama, 1- visiškai nevertinama).

1
2
3
4
5
Noras eksperimentuoti
Suvaržymo taisyklėmis nebuvimas
Greitas pasinaudojimas galimybėmis
Novatoriškumas
Rizikos prisiėmimas
Konkurencingumas
Orientacija į pasiekimus
Dideli lūkesčiai dėl veiklos rezultatų
Orientacija į rezultatus
Orientacija į veiklą

5. Nurodykite, kiek nesutinkate / sutinkate su kiekvienu iš šių teiginių, susijusių su jūsų organizacijos informacinėmis technologijomis (5 – visiškai sutinku, 1- visiškai nesutinku).

1
2
3
4
5
Taikomos informacinės sistemos yra tarpusavyje integruotos.
Informacinė sistema suteikia patogumą.
Informacinėje sistemoje pateikiami išsamūs veiklos duomenys
Informacinės sistemos dėka informacija analizuojama įvairiais pjūviais
Veiklos duomenys atnaujinami realiu laiku, o ne periodiškai

6. Toliau pateiktais teiginiais apibūdinami kai kurie išorinės aplinkos veiksniai, kurie nuolat kinta. Naudodamiesi toliau pateikta skale, įvertinkite kiekvieną teiginį, atitinkantį jūsų organizacijos pokyčių greičio nuspėjamumą ar nenuspėjamumą (5 – visiškai nuspėjama, 1- visiškai nenuspėjama).

1
2
3
4
5
Taikomos technologijos
Konkurentų veiksmai
Klientų paklausa
Siūlomos paslaugos savybės
Darbuotojų profesinių sąjungų veiksmai
Valstybinis reguliavimas

7. Naudodamiesi šia skale, nurodykite, kaip dažnai naudojatės nurodytais šaltiniais, kad sužinotumėte apie naujausias idėjas valdymo apskaitos srityje (5 – visada, 1- niekada).

1
2
3
4
5
Jūsų skyriaus kolegos
Kolegos iš kitų skyrių
Tiekėjai
Klientai
Konsultantai
Interneto šaltiniai
Vadovai

8. Įvertinkite žemiau nurodytas priežastis diegiant strateginės valdymo apskaitos instrumentus (5 – labai reikšminga, 1- visiškai nereikšminga).

1
2
3
4
5
SVA diegimas užima daug laiko, todėl dažniau naudojami tradiciniai metodai
Kompetentingų darbuotojų trūkumas
Vadovybei nepakanka žinių apie SVA teikiamą naudą
Rizika dėl kompetentingų asmenų išlaikymo įmonėje
Didelė SVA instrumentų įvairovė
Sparčiai besikeičianti organizacijos aplinka
Darbuotojų priešiškumas naujovėms

9. Jūs esate

10. Jūsų amžius (įrašykite) .....

11. Jūsų išsilavinimas

12. Kiek darbuotojų dirba jūsų įmonėje?

13. Jūsų užimamos pareigos

14. Jūsų darbo stažas įmonėje (įrašykite) .................