Usermanguste77
Results5
Vieša
Pranešti

Socialinio darbuotojo vaidmuo ugdant vaikų dienos centro lankytojų socialinius įgūdžius

Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo magistro studijų studentė atlieka tyrimą, kuriuo ketinama atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį ugdant vaikų dienos centro lankytojų socialinius įgūdžius. Tyrimo pagrindu bus rengiamos praktinės rekomendacijos. Todėl mums JŪSŲ, praktikų, nuomonė labai svarbi. Anketa yra ANONIMINĖ, tyrimo rezultatai bus naudojami griežtai tyrimo tikslais. Nuoširdžiai dėkoju už tai, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kiek specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių lankosi Jūsų vaikų dienos centre?
Kiek laiko kasdien vidutiniškai vaikai praleidžia Jūsų VDC?
Kiek laiko Jūsų dienos centre yra skiriama pedagoginei veiklai (pamokų ruošai, ugdymui)?
Kokios aplinkybės, Jūsų nuomone, labiausiai lemia Jūsų VDC lankytojų sprendimą lankyti Jūsų centrą? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – tinka labiausiai, 1 – visiškai netinka)
12345
Nes namuose trūksta pinigų
Nes vienas iš tėvų (globėjų) arba abu artimieji išvykę dirbti į užsienį
Nes vienas iš tėvų (globėjų) arba abu artimieji neturi darbo
Nes vaikai neturi nuolatinės gyvenamosios vietos
Nes vaikai turi mokymosi sunkumų
Nes vaikus į dienos centrą atsiunčia mokyklose dirbantys socialiniai pedagogai
Nes nuolatiniai vaikų dienos centrų lankytojai atsiveda savo draugus ir/ar giminaičius
Nes vaikus į dienos centrą atsiunčia Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistai
Kita
5. Kokios paslaugos Jūsų VDC teikiamos vaikams? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – paslaugos teikiamos 5 kartus per savaitę, jei paslaugos nėra teikiamos – eilutę palikite tuščią).
1 kartas per savaitę2 kartai per savaitę3 kartai per savaitę4 kartai per savaitę5 kartai per savaitę
Pamokų ruoša
Maitinimas
Užimtumas
Kita
Kokios paslaugos Jūsų VDC teikiamos šeimai? (pažymėkite skalėje vieną langelį, kur nurodoma trukmė valandomis per savaitę; jei paslaugos nėra teikiamos – eilutę palikite tuščią).
Iki 1 val.1-2 val.2-3 val.3 val. ir daugiau
Pagalba šeimai
Atstovavimas, konsultavimas
Specializuota pagalba
Kita
Jūsų VDC specializuota pagalba teikiama (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – tinka labiausiai, 1 – visiškai netinka):
12345
Socialinių įgūdžių lavinimui
Elgesio korekcijai
Buitinių įgūdžių lavinimui
Individualiam konsultavimui
Psichologiniam konsultavimui
Kita
Su kokiomis problemomis, Jūsų manymu, dažniausiai susiduria vaikų dienos centro ugdytiniai? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 - aktualiausios problemos, su kuriomis susiduriate, 1 – visiškai neaktualios problemos)
*Problemiška šeima laikytina tokia šeima, kurioje vaikas patiria skaudžias ir dažnai besikartojančias traumas, Tėvai neatlieka savo funkcijų, kai jų tėvystę užgožia alkoholizmas, narkomanija, iškreipti seksualiniai įpročiai, azartiniai lošimai, etc.
12345
sunkios materialinės sąlygos
mokymosi problemos
elgesio problemos
teisės pažeidimai
problemiškos šeimos*
priklausomybių turintys tėvai
nepilna šeima
pilna šeima, bet tėvai neskiria vaikams pakankamai dėmesio
daugiavaikė šeima
Koks, Jūsų nuomone, pagalbos veiklų plėtros lygis Jūsų VDC? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – šios srities plėtra labai aktuali, 1 – plėtra šioje srityje visiškai neaktuali).
12345
Vaikų dienos centro pedagogai sprendžia ugdytinių mokymo ir mokymosi klausimus, aiškinasi sėkmes ir nesėkmes, kaupia informaciją apie ugdytinio pažangumą
Vaikų dienos centro pedagogai rengia individualias mokymo ir papildomo ugdymo programas, vertina individualią mokinių pažangą.
Vaikų dienos centro pedagogai organizuoja pedagoginės pagalbos teikimą mokiniui, ieško galimybių padėti vaikui siekti geresnių rezultatų.
Vaikų dienos centro darbuotojai teikia pagalbą mokiniui atgaunant dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis
Vaikų dienos centro darbuotojai teikia psichologinę pagalba asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiam mokiniui
Vaikų dienos centro darbuotojai vykdo psichologinių problemų prevenciją
Vaikų dienos centro darbuotojai bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis
Vaikų dienos centro darbuotojai padeda vaikui renkantis mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuojantis.
Vaikų dienos centro darbuotojai šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, į mokyklą sugrąžina ją palikusius vaikus.
Vaikų dienos centro darbuotojai didina specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo veiksmingumą.
Vaikų dienos centro darbuotojai teikia pagalbą visiems vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, kuriems jos reikia.
vaikų dienos centro darbuotojai konsultuoja specialiosios ugdymo pagalbos sulaukiančių mokinių tėvus (globėjus).
Vaikų dienos centro darbuotojai vaikams teikia informaciją apie išsilavinimo įgijimo galimybes.
Vaikų dienos centro darbuotojai užtikrina informacijos tarp vaiko, vaiką ugdančių mokyklos pedagogų bei tėvų sklaidą.
Vaikų dienos centro darbuotojai teikia informaciją apie švietimą ir jo kokybę vaikų dienos centro lankytojams
Vaikų dienos centro darbuotojai konsultuoja specialiosios ugdymo pagalbos sulaukiančių mokinių mokytojus.
Vaikai ruošdami namų darbus sulaukia pagalbos iš vyresnių dienos centrą lankančių mokinių.
Vaikai ruošdami namų darbus sulaukia pagalbos iš gerai besimokančių bendraamžių.
Vaikai meninių užsiėmimų metu padeda vieni kitiems.
Kita
Kokia, Jūsų manymu, yra socialinio darbuotojo įtaka VDC lankytojų adaptacijai visuomenėje? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – tinka labiausiai, 1 – visiškai netinka)
12345
Labai didelė (socialinis darbuotojas – tai asmuo, padedantis formuotis asmenybei)
Vidutinė (situacija priklauso nuo VDC lankytojo noro, pastangų, imlumo)
Menka (VDC praleidžiamas laikas yra per trumpas, kad būtų galima įtakoti lankytojo asmenybės raidą)
Kita
Kokios, Jūsų nuomone, Jūsų VDC veiklos plėtojimo kryptys yra aktualiausios? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – aktualiausia, 1 – visiškai neaktuali)
12345
Vaikų kompiuterinio raštingumo lavinimo užsiėmimai
Vaikų saviraiškos ugdymo ir lavinimo užsiėmimai
Ugdytinių meniniai, kūrybiniai užsiėmimai
Vaikų raiškiojo skaitymo įgūdžių lavinimo ir tobulinimo užsiėmimai
Nuolatinė pagalba ruošiant namų darbus
Ugdytinių mokymas ieškoti informacijos dienos centro bibliotekėlėje
Vaikų dalyvavimas prižiūrint dienos centro aplinką, patalpas
Vaikų mokymas savipriežiūros, asmens higienos
Vaikų poilsio vasaros stovyklose organizavimas
Vaikų bendravimo įgūdžių lavinimas
Vaikų pasyvaus laisvalaikio užimtumo organizavimas
Vaikų aktyvaus laisvalaikio užimtumo organizavimas
Vaikų išvykų į ekskursijas, gamtą, muziejus, parodas organizavimas
Vaikų dalyvavimas mokyklų, miesto organizuojamose konkursuose, renginiuose, pilietinėse akcijose
Vaikų užimtumo dienos centre organizavimas
Vaikų komandinio darbo įgūdžių lavinimas
Vaikų supratingumo, pakantumo ir tolerancijos mažesniam, silpnesniam už save vaikui skatinimas
Vaikų atsakomybės jausmo ugdymas
Ugdytinių organizacinių gebėjimų plėtojimas
Kita
VDC lankytojų socialinių įgūdžių tobulinimo eiga tiesiogiai įtakojama centro infrastruktūros pokyčių bei planų. Atsižvelgiant į šią nuostatą, nurodykite Jūsų VDC veiklos perspektyvos gaires (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – būtina planuoti, labai aktualu, 1 – visiškai neaktualu, pakankamai išplėtota):
12345
Į vaikų dienos centrą planuojama kviesti daugiau ugdytinių
Vaikų dienos centre planuojama plėtoti specialiosios pedagoginės pagalbos sritį
Vaikų dienos centre planuojama įdarbinti daugiau kvalifikuotų specialistų
Tikimasi pritraukti daugiau dirbančių savanorių darbui su vaikais
Tikimasi atlikti meninių veiklų komplekso plėtrą
Planuojama plėsti pasyvaus ir /ar aktyvaus ugdytinių užimtumą
Planuojama atlikti Vaikų dienos centro patalpų remontą/padidinti erdves
Pesimistinė prognozė: labiausiai tikėtina, jog Jūsų Vaikų dienos centrą teks uždaryti
Kita
Koks, Jūsų nuomone, socialinio darbuotojo vaidmuo, tobulinant VDC lankytojų socialinius įgūdžius? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – tinka labiausiai, 1 – visiškai netinka)
12345
Socialinis darbuotojas – pedagogas (tik pedagoginė veikla) – ugdomi veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžiai
Socialinis darbuotojas – savanoris (jaunimas, užimtumas, įdomi veikla) – ugdomi intrapersonaliniai bei interpersonaliniai įgūdžiai
Socialinis darbuotojas – psichologas (išklausymas, socialinių problemų sprendimas šeimoje) – ugdomi intrapersonaliniai bei interpersonaliniai įgūdžiai
Socialinio darbuotojo vaidmenų sinergija - ugdomi intrapersonaliniai bei interpersonaliniai, veiklos ir bendradarbiavimo įgūdžiai
Kita
Kiek aktualios socialinių darbuotojų specializacijos tendencijos Jūsų VDC? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – tinka labiausiai, 1 – visiškai netinka)
12345
Specializacija tam tikrų žmonių grupių aptaranavimui (socialinis darbas su vaikais, jaunimu)
Specializacija tam tikrų žmonių grupių aptaranavimui (socialinis darbas su kitomis amžiaus grupėmis)
Specializacija probleminių grupių aptarnavimui
Specializacija organizacinės praktikos struktūroms
Visų pateiktų specializacijų kombinacija
Kurie socialinio darbuotojo vaidmenys, Jūsų nuomone, yra aktualiausi Jūsų VDC darbinėje praktikoje ? (pažymėkite 5 balų skalėje vieną langelį, kur 5 – tinka labiausiai, 1 – visiškai netinka)
12345
Įgalintojas – socialinių įgūdžių ugdymo skatinimas
Tarpininkas – tarpininkavimas tarp klientų ir institucijų
Konsultantas – konsultuoja VDC lankytoją
Advokatas – atstovauja lankytojo interesus
Aktyvistas – aktyvus VDC bendruomenės narys
Koordinatorius – VDC lankytojams teikiamos pagalbos koordinavimas
Kita
Ar pritariate teiginiui, jog visi socialinio darbuotojo vaidmenys VDC negali būti atskirti?
Jūsų nuomone, kokie Jūsų VDC lankytojų socialiniai įgūdžiai yra labiausiai išugdomi? Paaiškinkite.
Prašau pateikti Jūsų, kaip praktikų, galimus pasiūlymus ir tobulintinas veiklas, susijusias su VDC lankytojų socialinių įgūdžių ugdymu: