Usermexetyrimai
Vieša
Pranešti

SAVĘS VERTINIMAS IR STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJOS (apklausa)

Gerbiamieji, rašomas bakalauro baigiamasis darbas ir norime Jūsų paprašyti atsakyti į anketos klausimus. Ši anketa skirta nustatyti jūsų požiūrį į save ir naudojamus būdus sunkumams įveikti. Anketa yra anoniminė. Prieš pradedant pildyti atidžiai perskaitykite atsakymo į klausimus instrukciją. Tie, kurie nori sužinoti savo atsakymų rezultatus, nurodykite savo el.paštą atsakymams išsiųsti.

Ačiū už supratingumą ir pagalbą.

Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų lytisPrivalomas
Ar Jūsų Tėvai Išsiskyrę?Privalomas
Kiek Jums buvo metų, kai Jūsų tėvai išsiskyrė? (Įrašykite metus. Pasirinkus 3 kausimo atsakymą „Ne“, į 4 klausimą įrašykite "Ne").Privalomas
Žemiau yra pateikti klausimai apie savęs vertinimą. Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, kiekvienam jų pasirinkdami vieną iš keturių vertinimo variantų: 1- „Visiškai nesutinku“, 2 - „Nesutinku“, 3 - „Sutinku“, 4 - „Visiškai sutinku“Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Apskritai aš esu patenkintas(-a) savimi
Kartais manau, jog esu niekam tikęs(-usi)
Manau, jog turiu nemažai gerų savybių
Aš sugebu veikti taip pat puikiai kaip ir dauguma kitų žmonių
Manau, jog neturiu daug kuo didžiuotis
Kartais iš tiesų jaučiuosi bevertis(-ė)
Manau, jog esu vertingas žmogus, bent jau tiek pat, kiek kiti
Norėčiau labiau save gerbti
Apskritai aš linkęs(-usi) manyti, jog esu nevykėlis(-ė)
Aš save vertinu teigiamai
Instrukcija: Žmonės, susidūrę su stresiniais įvykiais, elgiasi labai įvairiai. Kaip Jūs apibūdintumėte savo įprastas reakcijas į stresą? Jums pateikti teiginiai atspindi įvairius streso įveikos būdus. Nurodykite, ar Jūs taikote kiekvieną iš šių būdų, pasirinkdami Jums tinkamą atsakymą: niekada (1), retai (2), vidutiniškai (nei retai, nei daţnai) (3), daţnai (4), visada (5). Nepraleiskite nė vieno teiginio!Privalomas
NiekadaRetaiVidutiniškaiDažnaiVisada
Stengiuosi išsiaiškinti, ar probleminės situacijos nesukėlė mano pastangų stoka
Manau, kad laikas išspręs visas problemas
Problemos sprendimo būdų ieškau kalbėdamasis su man artimais ţmonėmis
Kritikuoju ir kaltinu kitus dėl atsiradusios problemos
Stengiuosi įgyti naujų ţinių, kurios galėtų būti naudingos problemai spręsti
Stengiuosi uţsiimti kitais dalykais, kad negalvočiau apie patirtus sunkumus
Kreipiuosi į tuos, kurie gali mane suprasti
Išlieju pyktį ant ţmogaus, dėl kurio kaltės atsirado problema
Stengiuosi atskleisti probleminę situaciją lėmusias savo klaidas
Stengiuosi nukreipti dėmesį nuo problemos į visiškai neutralius arba malonius dalykus
Problemos sprendimo būdų ieškau kalbėdamasis su kitais ţmonėmis, anksčiau patyrusiais panašių problemų
Kaltinu likimą dėl savo nesėkmių
Apgalvoju galimus veiksmų padarinius
Juokaudamas apie tai, kas įvyko, bandau pakelti sau nuotaiką
Ieškau ţmogaus, kuris padėtų įveikti iškilusius sunkumus
Stengiuosi save įtikinti, kad ne aš esu atsakingas uţ iškilusią problemą
Apgalvoju visus variantus, kaip galėčiau elgtis spręsdamas problemą
Stengiuosi pailsėti ir negalvoti apie tai, kas įvyko
Priimu kitų ţmonių, patyrusių panašią problemą, uţuojautą ir supratimą
Jaučiu stiprią emocinę įtampą, kurią išreiškiu ţodţiais uţsipuldamas aplinkinius
Išsikeliu pagrindinius ir tarpinius tikslus bei numatau jų siekimo būdus
Įsivaizduoju, kad mano padėtis geresnė nei yra iš tikrųjų
Siekiu man artimų ţmonių emocinės paramos
Kritikuoju ir kaltinu save dėl atsiradusios problemos
Jeigu norite gauti savo atsakymo rezultatus, nurodykite el.paštą į kurį siųsti.
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami