Userlidute1
Results24
Vieša
Pranešti

Paauglių mokymosi motyvai

Laba diena. Atlieku tyrimą, kurio metu siekiu nustatyti pagrindinius mokymosi motyvus. Tyrimas skirtas 12-18 metų mokiniams. Šio tyrimo rezultatai bus panaudoti kursinio darbo rašymui. Būčiau dėkinga, jei skirtumėte kelias minutes anketos pildymui. Anketa visiškai anoniminė ir bus panaudojama tik moksliniams tikslams.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Aš esu? (Pažymėk tinkamą atsakymo variantą)Privalomas
Mano amžius (įrašyk į langelį tikslų savo amžių)Privalomas
Šeimos sudėtis, kurioje tu gyveni? (Pasirink vieną, tinkamą atsakymo variantą).Privalomas
Gyvenu (pasirinkite tinkamą atsakymo variantą)Privalomas
Mokytis man (pažymėkite tinkamą atsakymo variantą)Privalomas
Mokykloje man patinka (pasirink tinkamus atsakymo variantus, arba įrašyk tau tinkamą)Privalomas
Mokykloje man nepatinka (pasirink tinkamus atsakymo variantus arba įrašyk tau tinkantį)Privalomas
Pažymėkite jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą.(labai svarbu; svarbu; vidutiniškai svarbu; nelabai svarbu; visikai nesvarbu.)Privalomas
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNelabai svarbuVisiškai nesvarbu
Noriu kad mano mokymusi būtų patenkinti tėvai, artimieji
Man malonu ir įdomu, atlikti gautas užduotis mokykloje
Noriu atrodyti protingas ir sumanus, išradingas draugų akyse
Noriu, kad mane girtų, vertintų tėvai, mokytojai
Jaučiu didžiulį džiaugsmą kai išspręndžiu užuotį, randu teisingą atsakymą į sunkų klausimą
Labai smagu ieškoti atsakymų į sunkius klausimus, atlikti sunkias ir keblias užduotis
Bijau tėvų ir mokytojų
To, ko išmokau mokykloje man reikės ateityje
Mokytis skatina gauti geri pažymiai
Man labai įdomu tai, ko dar nežianau
Nuo mokymosi priklauso mano ateitis, kokį dirbsiu darbą
Noriu daugiau žinoti, daugiau mokėti
Žinios, mokslas, mokymąsis padeda daugiau suprasti sudėtingas gyvenimo problemas
Gerai besimonatį moksleivį gerbia klasės draugai
Lankau mokyklą, nes stengiuosi išvengti nemalonumų
Mokytis gal ir nėra įdomu, bet malonu tai, ką sužinai mokykloje panaudoti mėgstamoje veikloje
Seku labai gerbiamo žmogaus pavyzdžiu
Suprantu mokymąsi kaip savo pareigą
Ar žemiau pateikti teiginiai gali turėti įtakos norui mokytis? (Pažymėkite tinkamą atsakymo variantą (labai svarbu; svarbu; vidutiniškai svarbu; nelabai svarbu; visiškai nesvarbu))Privalomas
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNelabai svarbuvisiškai nesvarbu
Šeimos ekonominė padėtis
Tėvų išsilavinimas ir jų mokymosi patitis
Šeimos struktūra (pilna šeima)
Tėvų pedagoginių pareigų atlikimas
šeimos mikroklimatas (santykiai)
Tėvų užimtumas darbe
Esamos literatūros kiekis namuose
Mokytojų ir mokinių bendravimo problemos
Netinkamas mokytojo įvertinimas
Mokytojai vertindami atsivelgia į kiekvieno asmenines savybes
Mokyklos mikroklimatas (atmosfera)
Pamokos trūkumai
Santykiai su bendraklasiais
Mokinio ir klasės vadovo tarpusavio santykiai
Verčia mokytis tėvai ir mokytojai
Dalyvavimas mokyklos savivaldoje
Mokyklos užklasinė veikla (popamokinė veikla)
Mokytis skatina tėvai: duoda pinigų, perka tai, ko aš noriu
Ar žemiau pateikti teiginiai gali turėti įtakos norui mokytis? (Pažįmėk tinkamą atsakymo variantą: labai svarbu; svarbu; vidutiniškai svarbu; nelabai svarbu; visiškai nesvarbu)Privalomas
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNelabai svarbuVisiškai nesvarbu
Mokytojas labai gerai išmano savo dalyką
Mokytojas įdomiai pasakoja
Mokytojai aiškiai dėsto medžiagą
Mokytojas labai griežtas ir piktas
Mokytojas labai geras, gerbia vienodai visus moksleivius
Mokytojo amžius, išsilavinimas, kvalifikacija
Geras mokytojas lemia, kad pamokos būtų mėgstamos
Ugdymo turinio ir mokymosi tūrio parinkimas
Ugdymo turinio tinkamumas mokytojo požiūriu
Ugdymo turinio tinkamumas mokinio požiūriu
Namų darbų skyrimas ir vertinimas
Mokymo būdai: užduočių įvairovė, laiko paskirstymas, mokomosios medžiagos aiškinimas
Vertinimo būdai: vertinimo kriterijai, vertinimui skirtos informacijos rinkimo būdai
Moksleivių ir jų tėvų informavimas apie mokymosi rezultatus
Jaučiu malonumą pildydamas šią anketą
Įdomių užduočių mokykloje stoka
Mokymosi užduočių lygis visose veiklos srityse
Pamokų poveikis domėjimuisi mėgstamais dalykais
Ar žemiau pateikti teiginiai gali turėti įtakos norui mokytis? (Pasirink tinkamą atsakymo variantą: labai svarbu; svarbu; vidutiniškai svarbu; nelabai svarbu; visiškai nesvarbu)Privalomas
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNelabai svarbuVisiškai nesvarbu
Nusiteikimas mokytis yra reikšmingas mokymosi rezultatams
Stopumas įtakoja atsakingą darbą, mokymąsi
Charakterio bruožai lemia veiklą ir elgesį, ugdo gebėjimą kelti prasmingus tikslus, ieško racionalių sprendimo būdų
Emocinis stabilumas reikšmingas mokymosi procesui
Asmenybės požiūris ir nuostatos turi įtakos mokymuisi, tikslams ir uždaviniams
Įprotis atlikti savo pareigas palengvina mokymąsi
Gebėjimas dėmesį išlaikyti ilgą laiką labai svarbus mokymuisi
Sąmoningas veiklos atlikimas yra reikšmingas mokymosi procese
Svarbu mokymosi procesui išlavėjęs suvokimas, atmintis, mąstymas ir vaizduotė
Atmintis yra svarbi mokymosi procese
Konkretūs uždaviniai ir veiksniai padeda lavinti suvokimą, atmintį
Mokymasis pagal vaizdinę schemą, pasakojimą, konstrukcijas padeda pasiekti geresnius mokymosi rezultatus
Savarankiškumas svarbus asmenybės brandai
Savarankiškumas ugdo savarankišką veiklą ir atsakomybę už mokymosi rezultatus
Savarankiška veikla skatina intelektinę savo veiklą
Savarnakiškumas svarbus tavo praktinei veiklai
Gebėjimas būti savarankišku skatina tikslingų savarankiškų darbų vykdymą
Įgimtos savybės padeda lengviau ir greičiau įsisavinti mokomąją medžiagą
Tavo mėgstamiausia pamoka? Kodėl? (parašyk kokia pamoka tau patinka labiausiai ir kodėl ji tau patinka)Privalomas
Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduri mokykloje, dėl kurių mažėja noras joje lankytis? (Įrašyk savo atsakymą)Privalomas