UserMazutoJ
Results81
Vieša
Pranešti

Neformaliojo fizinio ugdymo pedagogų kompetencijų vertinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje

Laba diena,

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo Akademijos II kurso magistrantė. Šiuo metu rašau baigiamąjį magistro darbą apie fizinio ugdymo pedagogų kompetencijų vertinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.Tyrime gali dalyvauti visi Lietuvos neformaliojo ugdymo ikimokyklinės įstaigos (fizinio ugdymo) mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, judesio korekcijos mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, sistemingai vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Mano tyrimo tikslas – atskleisti fizinio ugdymo pedagogų kompetencijas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Prašau Jūsų dalyvauti tyrime. Tyrimas bus atliekamas naudojant kiekybinį metodą (anketinę apklausą). Anketa yra anoniminė, todėl tai garantuoja tiriamųjų konfidencialumą. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik naudojant statistinės analizės pagalba apdorotus ir apibendrintus duomenis.

Ačiū Jums už pagalbą!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų pedagoginis darbo stažas:
Jūsų pareigos:
Jūsų kvalifikacinė kategorija:
Įvertinkite šias savo asmenybės sąvybes? (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Organizuotumas
Pareigingumas
Veiklumas
Žingeidumas
Socialinis atsakingumas
Patriotiškumas
Pilietiškumas
Šiuolaikiškumas
Imlumas
Atvirumas inovacijoms
Prisitaikomumas
Emocinis stabilumas
Komunikabilumas
Ekstravertiškumas
Draugiškumas
Atsakingumas
Tolerantiškumas
Įvertinkite turimas bendrąsias pedagogo kompetencijas (Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija) (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Gebu projektuoti savo karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti profesinę veiklą.
Gebu atitinkamais periodais reflektuoti savo profesinę karjerą ir įvardinti savo profesinės veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis.
Gebu įvardinti savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
Gebu taikyti kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus, analizuoju jų poveikį savo praktinės veiklos veiksmingumui.
Gebu išklausyti kolegų nuomonę, patarimus, ir atsižvelgus į konstruktyvią kritiką, planuoti savo kompetencijos kėlimą.
Dalyvauju metodiniuose renginiuose (skaitau pranešimus, paskaitas, vedu seminarus, vadovauju grupių darbui miesto (rajono) ar šalies mąstu).
Įvertinkite turimas bendrąsias pedagogo kompetencijas (Naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija) (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Esu išklausęs (–iusi) kompiuterinio raštingumo kursus (įvertinkite savo žinių lygį).
Gebu taikyti praktikoje modernius vaiko ugdymo(si) proceso organizavimo modelius, formas, metodus.
Gebu parenkant ir taikant ugdymo būdus bei metodus, naudoti informacines komunikacines technologijas.
Gebu atlikti įvairių rūšių informacijos paiešką, žinau ir naudoju tam tikras duomenų bazes.
Gebu laisvai naudotis informacija ir bendrauti užsienio kalba.
Gebu naudoti naujas technologijas kasdieninėje veikloje, ugdytiniams dažnai pasiūlau veiklas su išmaniąja lenta, projektoriumi, kompiuteriu, šviesos stalu.
Įvertinkite turimas bendrąsias pedagogo kompetencijas (Profesinės komunikacijos kompetencija ) (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Gebu taisyklinga kalba reikšti mintis, formuluoti ir interpretuoti idėjas, faktus, jausmus.
Gebu teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį iš visų ugdymo proceso dalyvių ir socialinių partnerių.
Gebu planuoti, organizuoti, vykdyti bendrą metodinę veiklą su kitais mokytojais.
Gebu analizuoti mokinių pasiekimus ir pažangą bei gautą informaciją pateikti ir aptarti su mokinių tėvais, kolegomis, administracija.
Gebu analizuoti grįžtamąją informaciją bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimo aspektais ir atsižvelgdamas į tai koreguoti ir individualizuoti ugdymą.
Gebu pasireikšti dalyvaudamas institucijos vadovo teisės aktais patvirtintose darbo grupėse.
Gebu inicijuoti, palaikyti, organizuoti, vadovauti mokinių veiklai pagal mokinių interesus ir poreikius.
Kaip manote, kokiomis papildomomis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti šių laikų pedagogas vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose?
Įvertinkite šias savo asmenybės sąvybes? (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:(Įvertinkite penkiabalėje sistemoje, kai 5– labai gerai, 4– gerai, 3– patenkinamai, 2– blogai, 1– labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Nuoširdumas
Patikimumas
Sąžiningumas
Empatiškumas
Motyvuojantis/i
Sumanumas
Kūrybiškumas
Atsargumas
Dėmesingumas
Atsakingumas
Tvarkingumas
Nuoseklumas
Pastabumas
Įžvalgumas
Objektyvumas
Geranoriškumas
Konkretumas
Refleksija
Analitiškumas
Įvertinkite turimas pedagogo didaktines kompetencijas (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Esu gerai susipažinęs su ikimokyklinio ugdymo metodika, vaiko amžiaus tarpsnių psichologija ir kita su vaiko ugdymu susijusia veikla.
Gebu įžvelgti kiekvieno vaiko išskirtinumą ir asmenybės bruožus, stipriuosius ir silpnuosius ugdymo(si) ypatumus.
Gebu empatiškai identifikuoti mokinio emocinius sunkumus ir suteikti paramą į kritinę ugdymosi situaciją patekusiam vaikui.
Gebu atpažinti specialiuosius mokinių poreikius suteikiant papildomą pagalbą.
Gebu taikyti įvairius ugdymo metodus, sukuriančius teigiamą emocinį klimatą ir skatinančius pozityvią mokinių veiklą.
Gebu paruošti ugdytinius dalyvavimui įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose ir pan.
Gebu sukurti aplinką, kuri vaiką pradžiugina, atliepia jo tikrus norus ir poreikius ir padeda patirti pažinimo džiaugsmą.
Gebu naudoti informacines komunikacines technologijas ugdymosi aplinkai kurti.
Gebu kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje mokinys turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių, nebijo klausti ir/ar, atsakydamas į klausimą, nebijo suklupti.
Gebu saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, kurioje mokiniai laisvai ir saugiai naudojasi įrankiais ir priemonėmis.
Gebu kurti pokyčiams palankią ugdymo (si) aplinką, kurią vaikai gali patys keisti pagal savo poreikius (būti iniciatoriais).
Gebu planuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į jau esamus vaikų pasiekimus ir gebėjimus.
Gebu parengti ugdymo programą, veiklos planą remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.
Gebu taikyti tradicinius ir netradicinius mokymosi metodus, orientuotus į ugdymo/pamokos tikslus ir uždavinius.
Gebu prireikus detalizuoti ir koreguoti veiklos planus, fiksuodamas grupės vaikų kompetencijų, norų, poreikių pokyčius.
Gebu aiškiai ir suprantamai ugdytiniui ar kitam pedagogui formuluoti ugdymo ir ugdymosi uždavinius, siejamus su ugdytinių veikla, rezultatais ir vertinimu.
Gebu numatyti išteklius, būtinus ugdymo(si) tikslams pasiekti.
Gebu valdyti grupėje vykstančius procesus, siekiant pusiausvyros tarp žinių perteikimo, vadovavimo ir stebėsenos, priežiūros, skatinant vaikus savarankiškai ugdytis, ieškoti alternatyvių sprendimų, bei savarankiškai siekti ugdymosi tikslų.
Gebu atsižvelgdamas į vaiko poreikius, individualias galimybes, lanksčiai kurti dienos ritmą: aktyvią vaiko (ų) veiklą keisti ramia, leidžiančia vaikui (–ams) pailsėti veikla.
Esu gerai susipažinęs su Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.
Gebu planuodamas ugdymą numatyti pasiekimų ir pažangos vertinimo formas, būdus, metodus, kurie plėtotų vaikų mokymosi pajėgumus.
Gebu vertinti ugdytinių pasiekimus pagal vienodus vertinimo kriterijus, turiu vertinimo sistemą, atitinkančią standartus.
Gebu panaudoti vertinimo rezultatus planuodamas ir koreguodamas tolesnę ugdomąją veiklą.
Gebu mokinį vertinti atsižvelgdamas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, kompetencijas, kiekvieno vaiko galimybes, jo tempą, temperamentą, ugdymosi stilių.
Gebu turimą informaciją apie vaiko pasiekimus ir pažangą pateikti tėvams ne tik žodžiu, bet ir naudodamasis vaiko darbais, specialiais vaiko pasiekimo aplankais, skelbimų lenta, elektroninėmis priemonėmis.
Gebu sėkmingai ir nuosekliai įgyvendinti ugdymo programą, nors kartais gali pasitaikyti smulkių nesėkmių.
Gebu analizuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą, ir daryti išvadas orientuodamasis į tolesnį ugdymą.
Gebu reflektuoti ir rekonstruoti savo veiklą, atsižvelgdamas į poreikį.
Gebu parengti ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentų aplanką, jį pristatyti ir vertinti.
Kaupiu pedagogo kompetencijų aplanką (portfelį) ir jį analizuoju.
Gebu inicijuoti ir vykdyti pedagoginės veiklos ir mokyklos bendruomenės tyrimus, siekdamas efektyvinti ugdymo procesą, spręsti kylančias pedagogines problemas.
Įvertinkite turimas pedagogo dalykines kompetencijas (5– labai gerai, 4– gerai, 3– patenkinamai, 2– blogai, 1– labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Esu įgijęs pagrindines ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo žinias, atitinkančias dabartinį mokslo ir technologijų lygį.
Gebu pritaikyti dalykines žinias ir gebėjimus praktinėje ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo veikloje.
Gebu perteikti ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių / ugdytinių amžių, gebėjimus, poreikius ir ugdymo tikslus.
Gebu reguliariai atnaujinti dalykines žinias: dalyvauju įvairiose ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo žinių ir susijusių technologijų tobulinimo veiklose.
Gebu pritaikyti ugdymo turinį, užduotis, metodus pagal pasikeitusius dalykinės srities reikalavimus.
Gebu organizuoti dalykinių kompetencijų sklaidą, konsultuoti pedagogus su aktualių dalykinių (profesinių) žinių taikymo tema susijusiais klausimais.
Kaip manote, kokiomis papildomomis žiniomis turi pasižymėti šių laikų pedagogas vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose?
Kaip manote, kokiomis papildomomis gebėjimais ir vertybinėmis nuotatomis turi pasižymėti šių laikų pedagogas vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose?
Ar turite vadybinį išsilavinimą?
Kaip manote, ar Jūsų darbe reikalingi vadybiniai gebėjimai?
Kaip manote, ar Jūs turite vadybinių gebėjimų?
Kaip manote, kokie vadybiniai gebėjimai reikalingi Jūsų darbe? (1 – visiškai nereikalingi, 5 – labai reikalingi). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
visiškai nereikalingi (1)nereikalingi (2)nei taip, nei ne (3)reikalingi (4)labai reikalingi (5)
Suvokimo
Planavimo
Administravimo ir vadovavimo
Organizacijos steigimo
Veiklos organizavimo ir kontrolės
Konfliktų sprendimo darbe
Kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir profesinius įgūdžius
Analizuoti, apibendrinti organizacijos veiklos rezultatus
Personalo valdymo
Papildomojo ugdymo organizavimo
Vadovavimo projektams
Bendravimo ir bendradarbiavimo
Žmogiškųjų išteklių valdymo
Personalo organizavimo veikloms
Kokių vadybinių gebėjimų Jūsų darbe Jums labiausiai trūksta? Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
stinganei taip, nei nenestinga
Suvokimo
Planavimo
Administravimo ir vadovavim
Organizacijos steigimo
Veiklos organizavimo ir kontrolės
Konfliktų sprendimo darbe
Kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir profesinius įgūdžius
Analizuoti, apibendrinti organizacijos veiklos rezultatus
Personalo valdymo
Papildomojo ugdymo organizavimo
Vadovavimo projektams
Bendravimo ir bendradarbiavimo
Žmogiškųjų išteklių valdymo
Personalo organizavimo veikloms
Kaip manote, kokios asmenybės savybės reikalingos dirbant Jūsų darbą? (1 – visiškai nereikalingi, 5 – labai reikalingi) Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
visiškai nereikalingi (1)nereikalingi (2)nei taip, nei ne (3)reikalingi (4)labai reikalingi (5)
Nuolatinis tobulėjimas
Sprendimų priėmimas
Analitinis mąstymas
Sugebėjimas apginti savo nuomonę
Prisistatymas ir savęs pateikimas
Polinkis naujovėms
Polinkis pamatuotai rizikai
Sugebėjimas prisitaikyti prie naujų aplinkos reikalavimų
Savęs tobulinimas ir pažinimas
Atsakomybė
Pasitikėjimas savimi
Optivizmas
Atkaklumas
Emocinis stabilumas, atsparumas stresui
Iniciatyvumas
Pagarba kitiems
Vientisumas
Atskaitomumas
Sumanumas, išradingumas
Ryžtingumas, sugebėjimas priimti sprendimus
Motyvaciniai poreikiai
Mąstymo originalumas ir platumas
Drąsa
Savigarba, santūrumas, nuosaikumas
Kas, Jūsų nuomone, labiausiai lemia sėkmingą Jūsų darbo veiklą?
Kvalifikacija
Kompetencija
Seminarai, kursai
Praktinė veikla
Savarankiškas mokymasis
Kolegų patirtis
Ar esate įvaldę šias kompetencijas? (5– labai gerai, 4– gerai, 3– patenkinamai, 2– blogai, 1– labai blogai). Pažymėkite vieną atsakymo variantą kiekvienoje eilutėje:
54321
Vadybinė kompetencija
Lyderiavimo kompetencija
Psichologinė kompetencija
Gnostinė (pažinimo) kompetencija
Informacinių technologijų kompetencija
Metodinė kompetencija
Planavimo kompetencija
Organizavimo kompetencija
Motyvavimo kompetencija
Komunikacinė kompetencija
Papildomojo ugdymosi organizavimo kompetencija
Nuolatinio tobulinimosi kompetencija
Šiuolaikinė socialinė kompetencija
Vadovavimo edukaciniams, kultūriniams projektams kompetencija
Ekspresinė kompetencija
Kaip manote, ar reikalingi vadybinės kompetencijos ugdymo seminarai arba kursai Jūsų darbe?
Jei būtų galimybė, ar Jus pageidautumėte dalyvauti seminaruose arba kursuose vadybinei kompetencijai plėsti?