Muzikos mokytojo kompetencijų vertinimas

Gerbiamas Respondente,  Esu Vytauto Didžiojo Universiteto, Muzikos pedagogikos IV kurso studentė. Siekdama nustatyti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojų kompetencijų vertinimą mokinių požiūriu, atlieku mokslinį tyrimą.

Ši anoniminė anketa yra skirta bendrojo lavinimo 10 – 11 klasių mokiniams. Anketos pagalba gauti duomenys bus panaudoti tik mokslinio tyrimo tikslams pasiekti ir pateikiami tik apibendrinti.

 Labai prašau visų tyrimo dalyvių ypač kruopščiai ir atsakingai atsakyti į šios anketos klausimus, nes Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Iš anksto dėkoju Jums už pagalbą ir nuoširdžius atsakymus.

Muzikos mokytojo kompetencijų vertinimas
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų klasė ✪

Jūsų lytis ✪

Jūs mokotės ✪

Ar Jūsų muzikos mokytojas(-a) ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Vienodai sutinku ir nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Pamokos metu įdomiai pateikia svarbiausią ir būtiniausią informaciją?
Aiškiai suformuluoja tikslus?
Diferencijuoja užduotis?
Atsižvelgia į mokinių poreikius ir jų mokymosi motyvaciją?
Užduotis planuoja, atsižvelgdamas į Jūsų anksčiau įgytas žinias?
Naudoja įdomius mokymosi metodus?
Aiškiai pateikia ir suformuluoja vertinimo kriterijus?

Ką Jūs patartumėte mokytojui(-ai), kad jo pamoka būtų įdomi? ✪

Ar pamokos pradžioje Jūsų muzikos mokytojas(-a) ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Vienodai sutinku ir nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Trumpai pristato pamokos turinį?
Aiškiai iškelia pamokos uždavinį?
Aiškiai parodo integraciją su kitais dalykais?
Stengiasi sudominti mokinius?
Taria įžanginį žodį, neformaliai bendrauja su mokiniais?

Kas labiausiai, Jūsų nuomone, lemia sėkmingą muzikos pamoką? ✪

Kas, Jūsų nuomone, sudaro mokytojo profesinę kompetenciją? ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Vienodai sutinku ir nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Mokėjimas planuoti veiklą pamokoje
Gebėjimas taikyti pedagogines psichologines žinias
Puikus dalyko išmanymas
Mokėjimas parinkti tinkamiausius mokymo(si) metodus
Gebėjimas objektyviai vertinti
Drausmė ir tvarka pamokoje
Mokytojo asmeninės savybės
Modernių mokymosi priemonių naudojimas
Mokėjimas vadovauti mokinių mokymuisi
Gebėjimas sukurti tinkamą aplinką
Mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti
Mokėjimas tinkamai pasirinkti reikiamą mokytojo vaidmenį

Kokie asmenybės bruožai, Jūsų nuomone, reikalingi muzikos mokytojo darbe? (išrinkite) ✪

Muzikos pamokoje mokytojas (-a) dažniausiai taiko šias veiklas ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Vienodai sutinku ir nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Dainavimas
Instrumentavimas
Muzikos klausymas
Ritmavimas
Diskusija
Rašymas
Mokyklinė paskaita
Demonstravimas
Žaidimai
Skaitymas
Klausinėjimas

Kuo, Jūsų nuomone, muzikos mokytojas turi išsiskirti iš kitų mokytojų? ✪

Jūsų nuomone, efektyviausi metodai mokantis muzikos ✪

Jūs mokotės muzikos pamokoje, nes ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Vienodai sutinku ir nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Norite gauti gerus įvertinimus
Norite sėkmingai išlaikyti egzaminą
Norite daugiau sužinoti
Norite įstoti į aukštąją mokyklą
Norite neatsilikti nuo klasės draugų
Norite tikslingai išnaudoti laiką
Norite būti visapusiškai išsilavinęs

Ar galite tvirtai pasakyti, jog Jūsų muzikos mokytojas yra tikras profesionalas? ✪