Gin77777
86
Vieša
Pranešti

Muzikos mokytojo kompetencijų vertinimas

Gerbiamas Respondente,  Esu Vytauto Didžiojo Universiteto, Muzikos pedagogikos IV kurso studentė. Siekdama nustatyti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojų kompetencijų vertinimą mokinių požiūriu, atlieku mokslinį tyrimą.

Ši anoniminė anketa yra skirta bendrojo lavinimo 10 – 11 klasių mokiniams. Anketos pagalba gauti duomenys bus panaudoti tik mokslinio tyrimo tikslams pasiekti ir pateikiami tik apibendrinti.

 Labai prašau visų tyrimo dalyvių ypač kruopščiai ir atsakingai atsakyti į šios anketos klausimus, nes Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Iš anksto dėkoju Jums už pagalbą ir nuoširdžius atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų klasėPrivalomas
Jūsų lytisPrivalomas
Jūs mokotėsPrivalomas
Ar Jūsų muzikos mokytojas(-a)Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuVienodai sutinku ir nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Pamokos metu įdomiai pateikia svarbiausią ir būtiniausią informaciją?
Aiškiai suformuluoja tikslus?
Diferencijuoja užduotis?
Atsižvelgia į mokinių poreikius ir jų mokymosi motyvaciją?
Užduotis planuoja, atsižvelgdamas į Jūsų anksčiau įgytas žinias?
Naudoja įdomius mokymosi metodus?
Aiškiai pateikia ir suformuluoja vertinimo kriterijus?
Ką Jūs patartumėte mokytojui(-ai), kad jo pamoka būtų įdomi?Privalomas
Ar pamokos pradžioje Jūsų muzikos mokytojas(-a)Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuVienodai sutinku ir nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Trumpai pristato pamokos turinį?
Aiškiai iškelia pamokos uždavinį?
Aiškiai parodo integraciją su kitais dalykais?
Stengiasi sudominti mokinius?
Taria įžanginį žodį, neformaliai bendrauja su mokiniais?
Kas labiausiai, Jūsų nuomone, lemia sėkmingą muzikos pamoką?Privalomas
Kas, Jūsų nuomone, sudaro mokytojo profesinę kompetenciją?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuVienodai sutinku ir nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mokėjimas planuoti veiklą pamokoje
Gebėjimas taikyti pedagogines psichologines žinias
Puikus dalyko išmanymas
Mokėjimas parinkti tinkamiausius mokymo(si) metodus
Gebėjimas objektyviai vertinti
Drausmė ir tvarka pamokoje
Mokytojo asmeninės savybės
Modernių mokymosi priemonių naudojimas
Mokėjimas vadovauti mokinių mokymuisi
Gebėjimas sukurti tinkamą aplinką
Mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti
Mokėjimas tinkamai pasirinkti reikiamą mokytojo vaidmenį
Kokie asmenybės bruožai, Jūsų nuomone, reikalingi muzikos mokytojo darbe? (išrinkite)Privalomas
Muzikos pamokoje mokytojas (-a) dažniausiai taiko šias veiklasPrivalomas
Visiškai nesutinku NesutinkuVienodai sutinku ir nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Dainavimas
Instrumentavimas
Muzikos klausymas
Ritmavimas
Diskusija
Rašymas
Mokyklinė paskaita
Demonstravimas
Žaidimai
Skaitymas
Klausinėjimas
Kuo, Jūsų nuomone, muzikos mokytojas turi išsiskirti iš kitų mokytojų?Privalomas
Jūsų nuomone, efektyviausi metodai mokantis muzikosPrivalomas
Jūs mokotės muzikos pamokoje, nesPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuVienodai sutinku ir nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Norite gauti gerus įvertinimus
Norite sėkmingai išlaikyti egzaminą
Norite daugiau sužinoti
Norite įstoti į aukštąją mokyklą
Norite neatsilikti nuo klasės draugų
Norite tikslingai išnaudoti laiką
Norite būti visapusiškai išsilavinęs
Ar galite tvirtai pasakyti, jog Jūsų muzikos mokytojas yra tikras profesionalas?Privalomas