Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (VVG) Molėtų rajono savivaldybės kaimo gyventojų poreikių tyrimas

Siekiant išsiaiškinti esamą Molėtų rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir
organizacijų poreikius, Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) atlieka situacijos ir poreikių tyrimą.

Anketos duomenys bus naudojami rengiant 2023–2027 metų Molėtų rajono vietos plėtros strategiją (toliau – VPS), apibrėžiant jos tikslus, išskiriant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, numatant priemones, kurių įgyvendinimui bus skiriama finansinė parama ir vėliau panaudota rajono gyventojams.

Molėtų r. VVG kviečia rajono gyventojus dalyvauti rengiant 2023–2027 metų Molėtų rajono vietos plėtros strategiją ir prašo Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.


Anketa yra anoniminė.

Prašome atidžiai perskaityti anketinius klausimus ir pažymėti Jums priimtiniausią variantą.

Jei manote, kad reikalingas platesnis atsakymas, prašome įrašyti savo nuomonę.

Atsakymų lauksime iki 2023 m. kovo 8 d.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ar Jūsų nuomone Jūsų gyvenamoji vietovė yra patraukli:

Taip
Ne
Iš dalies
Negaliu atsakyti
Gyventi?
Dirbti?
Investuoti?
Svečiuotis?

2A. Kokiu Jūsų gyvenamosios vietovės (seniūnija) ypatumu Jūs labiausiai didžiuojatės? (Pasirinkite iki 3 variantų)

2B. Kokiu Jūsų gyvenamosios vietovės (rajonas, be Molėtų miesto) ypatumu Jūs labiausiai didžiuojatės? (Pasirinkite iki 3 variantų)

3. Kaip manote, kas labiausiai traukia turistus į Molėtų kraštą? (pasirinkite ir pažymėkite iki 3 variantų)

4. Kaip vertinate Molėtų rajono (be Molėtų miesto) socialinę situaciją? (įvertinkite kiekvieną teiginį, kur 5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku)

5
4
3
2
1
Negaliu atsakyti
Gyventojai draugiški, gebantys atjausti, linkę padėti
Gyventojų psichologinė ir emocinė sveikata yra gera
Gyventojų saviraiškos iniciatyvos ir galimybės yra pakankamos
Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas yra pakankamas
Gyventojai yra aktyvūs ir dalyvauja bendruomenių veikloje
Gyventojai domisi ir aktyviai dalyvauja sveikatingumo veiklose
Viešosios kultūros paslaugos vietos gyventojams yra pakankamos
Viešosios švietimo paslaugos vietos gyventojams yra pakankamos
Senjorų įtraukimo į trečiojo amžiaus universiteto ar kitų organizacijų veiklas yra pakankamas
Viešosios sporto paslaugos vietos gyventojams yra pakankamos
Viešosios aplinkos tvarkymo ir pan. paslaugos vietos gyventojams yra pakankamos
Žaliųjų priemonių taikymas rajone yra pakankamas (žaliasis transportas, saulės/vėjo energetika ir pan.)
Jaunimo problemų sprendimas (parama jaunimo organizacijoms, jaunoms šeimoms ir t.t.) yra pakankamas
Socialinės rūpybos klausimų sprendimas pakankamas
Paslaugos socialiai pažeidžiamoms grupėms (jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) yra pakankamos
Paslaugos jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus yra pakankamos
Kaimo bendruomenių bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas ir iniciatyvų įgyvendinimo rėmimas yra pakankamas
Kaimo bendruomenių bendradarbiavimas ir kooperacija yra pakankama
Vietos gyventojai nepatiria diskriminaciją tikėjimo, įsitikinimų, socialinio statuso, lytinės orientacijos, kitos tautybės, kitos rasės, negalios pagrindais

5. Kaip vertinate rajono (be Molėtų miesto) ekonominę, užimtumo situaciją? (įvertinkite kiekvieną teiginį, kur 5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku)

5
4
3
2
1
Negaliu atsakyti
Verslo įmonės ir ūkininkai turi gebėjimus panaudoti vietos išteklius (pasitelkti vietos specialistus, įdarbinti vietos gyventojus, naudoti vietos žaliavas, rekreacinius išteklius ir kt.)
Ryšių ir IT (pvz. mobilaus ryšio, interneto prieiga, elektroninių paslaugų, duomenų prieinamumas ir pan.) paslaugų kokybė yra pakankami
Vietos įmonės rūpinasi savo darbuotojais
Verslo įmonės, ūkininkai geba spręsti sezoniškumo problemą
Vietos amatininkai geba kooperuotis ir bendrai spręsti produkcijos realizavimo uždavinius
Vietos ūkininkai geba ir noriai kooperuojasi teikiant paslaugas/gaminant ir(ar) tiekiant prekes
Verslininkai ir ūkininkai aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime (pvz., iniciatyvų rėmimas, vietos politikos formavimas)
Daug vietoje pagamintų produktų (gaminių ar paslaugų) realizuojama už savivaldybės ribų
Sėkmingai formuojamos paslaugos ir produktai turistams
Gyventojų darbinė motyvacija yra pakankama
Vietos vartotojai turi pakankamai pinigų įsigyti produktus ir paslaugas
Žaliosios ekonomikos priemonės rajone yra pakankamos (t.y. ekonomika, kurioje žmonių gyvenimo gerovė ir socialinė lygybė kuriama ženkliai sumažinant žalingą poveikį aplinkai)

6. Kokia Jūsų gyvenamosios vietovės problema yra opiausia? (pasirinkite 5 svarbiausius atsakymus)

7. Ar turėtumėte konkrečių pasiūlymų arba naujoviškų idėjų, kurios galėtų prisidėti prie Jūsų nurodytų problemų sprendimo ir gyvenamosios vietovės gyvenimo kokybės gerinimo?

8. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamojoje vietoje? (pažymėkite iki 3 variantų)

9. Kokias paslaugas Jūs patys norėtumėte ir/ar galėtumėte teikti? (nurodykite iki 3 paslaugų)

10. Kokios, Jūsų manymu, plėtros sritys turėtų būti ateityje remiamos (įtrauktos į naują vietos plėtros strategiją), siekiant, kad gyvenimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse pagerėtų?

5
4
3
2
1
Negaliu atsakyti
Viešų paslaugų (švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio ir pan.) kaimo vietovėse prieinamumas ir plėtra (5 - labai svarbu, 1 - mažiau svarbu)
Socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo didinimas
Buitinių ir kitų paslaugų gyventojams plėtra
Kultūros tradicijų, vietos identiteto puoselėjimas
Mažiau galimybių turinčių asmenų (vyresnio amžiaus, neįgaliųjų ir kt.) priežiūros ir užimtumo paslaugos
Bendruomeniškumą, savanorystę ir gyventojų aktyvumą skatinančios iniciatyvos
Mokymosi visą gyvenimą skatinimas, persikvalifikavimo galimybės
Psichologinės konsultacijos, saviugdos paslaugos
Jaunimo aktyvinimas, iniciatyvų rėmimas, veiklų įvairovės didinimas
Sveikatingumo skatinimas (kokybiško maisto gamyba ir tiekimas, fizinio aktyvumo veiklos ir pan.)
Naujovių (socialinių, ekonominių ir technologinių inovacijų) skatinimas ir diegimas kaimo vietovėse
Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų gerinimas, jų naudojimo sričių didinimas (pvz. viešajame valdyme ir kt.)
Socialinio ir(ar) bendruomeninio verslo įgyvendinimas ir plėtra
Gyventojų užimtumo, verslumo skatinimas
Parama naujų įmonių ir darbo vietų kūrimui
Aukštesnės pridėtinės vertės vietos produkcijos plėtra
Žemės ūkio veiklų vystymas (netradiciniai ž.ū. verslai, ekologiniai ūkiai ir pan.)
Verslo ir ūkio subjektų kooperacijos skatinimas
Krašto turizmo infrastruktūros, paslaugų ir rinkodaros plėtra
Tvaraus turizmo skatinimas ir plėtra
Bioekonomikos skatinimas
Aplinkosaugos priemonių plėtra, klimato kaitos pokyčių švelninimas
Kraštovaizdžio ir žaliosios aplinkos puoselėjimas
Viešosios infrastruktūros (sporto, kultūros, soc., rekreacijos ir kt.) plėtra
Gyvūnų gerovės skatinimas

11. Įrašykite, kokios kitos (nenurodytos 10 klausime) Jūsų manymu, plėtros sritys turėtų būti ateityje remiamos (įtrauktos į naują vietos plėtros strategiją)?

12. Ar pritartumėte kad Vietos plėtros strategijoje visose numatytose priemonėse būtų skiriamas teminis dėmesys - Tvari vietovės plėtra (apimanti turizmą, paslaugas, prekių gamybą, aplinkosaugą, soc. gerovę)?

13. Jūsų nuomone, kokios konkrečios priemonės pagerintų rajono jaunų žmonių (iki 40 m.) situaciją? (pasirinkite 3 svarbiausius atsakymus)

14. Kokios Jūsų nuomone, labiausiai socialinę atskirtį patiriančios grupės rajone? (pasirinkite 3 svarbiausius atsakymus)

15. Prie kurios (-ių) iš šių visuomenės grupių, galinčių patirti diskriminaciją, priskirtumėte save?

16. Ar esate bendruomeninės arba nevyriausybinės organizacijos narys?

17. Jūsų amžius?

18. Jūsų lytis?

19. Jūsų išsilavinimas?

20. Jūsų pareigos/užsiėmimas?

21. Kurioje seniūnijoje Jūs gyvenate?

22. Ar esate nuolatinis Molėtų rajono gyventojas?

23. Jei apie ką nors svarbaus nebuvo paklausta anketoje, parašykite: