Uservirgute38
Vieša
Pranešti

Mokyklos direktoriaus vadovavimo kriziniu laikotarpiu vertinimas pedagogų požiūriu

Gerbiamas respondente,

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Kauno technologijų universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto magistratūros studentės atliekamame tyrime, kurio tikslas – įvertinti pedagogų požiūrį į mokyklos vadovo vadovavimą kriziniu laikotarpiu.

Jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Jūsų patirtis ir nuoširdūs atsakymai padės surinkti objektyvius duomenis, kurie padės įvertinti mokyklos vadovo vadovavimą kriziniu laikotarpiu. Svarbu, jog rinkdamiesi atsakymus vadovo darbą vertintumėte COVID-19 krizės metu. Anketa yra visiškai anoniminė, nereikia nurodyti vardo ir pavardės.

Duomenų statistiniai analizei bei magistrinio darbo rengimui bus naudojai tik apibendrinti tyrimo rezultatai.

Įvertinkite teiginius kaip vadovas atlieką planavimo funkciją COVID-19 laikotarpiu. Kiekvieną teiginį vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 visiškai nesutinku, 2 nesutinku, 3 nei sutinku nei nesutinku, 4 sutinku, 5 visiškai sutinku.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mokyklos vadovas priėmė greitus sprendimus dėl nuotolinio mokymo pradžios
Mokyklos vadovas keitė mokyklos strategiją atsižvelgdamas į susiklosčiusią pandėminę situaciją
Mokyklos planai buvo koreguojami ir pritaikyti COVID-19 situacijoje
Mokyklos vadovas konsultavo pedagogus dėl mokymo programų skirtų nuotoliniam mokymui sudarymo
Mokyklos vadovas konsultavo pedagogus dėl mokymo programų įgyvendinimo nuotolinio mokymo periodu
Vadovas organizavo apklausas siekdamas išsiaiškinti kokia pagalba reikalinga pedagogams
Mokyklos vadovas domėjosi kokia įranga reikalinga norint tęsti mokymą
Mokyklos vadovas domėjosi kokie mokymai reikalingi pedagogams siekiant užtikrinti sklandų nuotolinį mokymą
Įvertinkite teiginius apie vadovo veiklos organizavimą COVID-19 laikotarpiu. Kiekvieną teiginį vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 visiškai nesutinku, 2 nesutinku, 3 nei sutinku nei nesutinku, 4 sutinku, 5 visiškai sutinku
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mokyklos vadovas suformavo aiškias taisykle kuriomis darbuotojai turi vadovautis dirbdami COVID-19 laikotarpiu
Vadovas operatyviai reagavo į susidariusią COVID-19 situaciją sudarė tinkamas darbo sąlygas dirbti karantino laikotarpiu
Vadovas nuolat stebėjo informaciją aktualią švietimo sistemai susijusią su COVID-19
Vadovas nuolat pateikė aktualią informaciją tiesiogiai darbuotojams dėl COVID-19
Vadovas nurodė aiškias, konkrečias užduotis, kurias turi atlikti darbuotojams siekdamas užtikrinti tinkamą mokymo tęstinumą
Atstovauja organizacijai suinteresuotoje visuomenėje
Skleidė informaciją apie įstaigos veiklos rezultatus COVID-19 laikotarpiu
Vadovas nuolat konsultavo darbuotojus dėl jiems iškylančių klausimų COVID-19 sukeltoje situacijoje
Vadovas nuolat palaiko ryšį su darbuotojai
Vadovas organizavo mokymus reikalingus darbuotojams siekiant užtikrinti mokymo tęstinumą
Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5 kaip dažnai vadovas elgėsi nurodytose situacijose COVID-19 laikotarpiu. Kur 1 niekada, 2 retai, 3 kartais, 4 dažnai, 5visada.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Mokyklos vadovas nuolat palaikė ryšį su darbuotojais nuo COVID-19 pradžios
Vadovas teikė nuolatinę pagalbą darbuotojams COVID-19 pradžios
Mokyklos vadovas greitai ir operatyviai reagavo į susidariusią COVID-19 situaciją
Mokyklos vadovas nuolat bendravo su darbuotojais priimant sprendimus reikalingus užtikrinti sklandų mokymo tęstinumą
Vadovas greitai persiorientavo ir pradėjo dirbti nuotoliniu būdu
Vadovas priėmė pokyčius sukeltus COVID-19 pandemijos ir prie jų greit prisitaikė
Vadovas nenutrūkstamai organizavo pasitarimus, posėdžius, susitikimus
Vadovas nuolat skatino darbuotojus nenuleisti rankų, ieškojo būdų kaip motyvuoti darbuotojus tęsti mokymą COVID-19 metu
Vadovas kartu su darbuotojai ieškojo tinkamų sprendimų kaip toliau dirbti COVID-19 situacijoje
Organizuojami gerosios patirties dalijimosi renginiai nuotoliniu būdų
Skatina įvairių ugdymo būdų taikymą ir pritaikymą nuotoliniam mokymui
Sukuriama palanki aplinka bendradarbiauti nuotoliniu būdų
Mokyklos vadovas padeda palaikyti palankią darbo atmosferą
Skatina gerus darbuotojų tarpusavio santykius
Įvertinkite ar COVID-19 laikotarpiu buvo taikoma šie vertinimo būdai. Kur 1 niekada, 2 retai, 3 kartais, 4 dažnai, 5visada.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Vadovas stebėjo kaip vyksta nuotolinis ugdymo procesas
Vadovas vertino nuotolinį ugdymo procesą
Vadovas ieškojo būdų kaip tobulinti nuotolinį ugdymo procesą
Vadovas nustatė naujas taisykles nuotolinėms pamokoms
Ar COVID-19 laikotarpiu buvo nustatyta esamai situacijai pritaikyta vertinimo sistema?  Taip
Ar Jūsų nuomone kiekvienas darbuotojas yra vertinamas individualiai:
Ar dirbant komandoje vertinamas komandinis ir individualus darbas
Ar įstaigos vadovas vertina mokymo bei mokymosi procesus
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Darbo stažas
Kvalifikacinė kategorija