UserRuta89
Vieša
Pranešti

Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje.

Gerb. respondente,

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentė, studijuojanti vaikystės pedagogiką. Rašau baigiamąjį darbą tema:"Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje". Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti su kokiomis problemomis susiduria mokytojai, ugdydami elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, kokius metodus jie naudoja ir kokių kompetencijų trūksta, dirbant su tokiais vaikais. Ši apklausa yra anoniminė. Visi gauti duomenys bus naudojami tik šio baigiamojo darbo tikslams. Atsakykite į klausimą pasirinkdami tinkamą vieną ar kelis išvardintus variantus. Klausimuose, kuriuose reikia įrašyti atsakymą, jį rašykite į tuščią eilutę.

Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje.

1. Kiek vaikų ugdote savo klasėje su elgesio ir emocijų sutrikimais?
2. Kokie požymiai pasireiškia jūsų ugdomam vaikui, turinčiam elgesio ir emocijų sutrikimų? (pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymus).
3. Kokios svarbiausios problemos Jums iškyla, dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais?
4. Ugdymo problemų sprendimų galimybės, vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais, galėtų būti taikomos?
Visiškai pritariuPritariuIš dalies pritariuNei pritariu, nei nepritariuNepritariu
Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais.
Mokytojų kompetencijos tobulinimas.
Pedagogų emocijų valdymas.
Geras kontaktas su vaiku.
Bendradarbiavimas su vaiku – konstruktyvi pagalba, reaguojant į problemines situacijas.
Mokytojų savireguliacijos ir kontrolės įgūdžių ugdymas.
Ankstyva ir savalaikė pagalba.
Individualizuota pagalba.
Komandinis darbas ir pasidalinta atsakomybė - teikiama pagalba turi apimti įvairių specialistų paslaugas.
Visada elgesio ir emocijų sutrikimų turintį mokinį, sodinti prie „gero" elgesio pavyzdžio.
Pedagogas visada turėtų aiškiai ir trumpai apibrėžti tinkamą ir netinkamą elgesį, vengti ginčų ar nereikalingų diskusijų.
Reikėtų sudaryti sąlygas vaikui, turinčiam elgesio ir emocijų sutrikimų, dalyvauti bendroje organizacinėje klasės veikloje.
Dirgiklius, kurie kelia riziką išsivystyti "krizinėms" situacijoms, pašalinti iš klasės aplinkos.
Nekalbėti pakeltu balsu, su vaiku, turinčiu elgesio ir emocijų sutrikimų.
5. Kokius Jūs metodus taikote dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais?
VisadaDažniausiaiKartaisLabai retaiNiekada
Apie negerą vaiko elgesį kalbatės su tėvais
Nustatote aiškias elgesio taisykles ne tik vaikui su elgesio ir emocijų sutrikimais, bet ir visai klasei
Vaiką giriate, skatinate už pastebėtą gerą elgesį
Skiriate individualų darbą
Vykdote veiklą, kuri mokiniui patinka
Sukuriate kuo palankesnę emocinę atmosferą
Taikote nuobaudas
Vaikui pažeidžiant taisykles, išliekate ramus, nesiginčijate su juo
Vengiate pašaipos ir kritikos
Darbo skiriate tiek, kiek vaikas pajėgtų padaryti
Skatinat aktyvų vaiko dalyvavimą ugdymo procese
Vaiką nuolat stebit ir kontroliuojat
Ribojamas vaiko fizinis aktyvumas
6. Kokios yra mokymosi sąlygos klasėje elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiam vaikui?
VisadaDažnaiKartaisBeveik niekadaNiekada
Jį sodinate šalia mokytojo stalo
Su juo sodinate gero elgesio mokinį
Skatinate kitus vaikus bendrauti su vaiku, turinčiu elgesio ir emocijų sutrikimų
Nepertraukiate tuo metu, kai jis atlieka užduotis
Vengiate dažnų jo persodinėjimų
Sudarote sąlygas energijos iškrovai (darote aktyvias pertraukėles)
Vertinate vaiko gebėjimus, žinias, elgesį, o ne patį vaiką
Skiriate užduotims atlikti jam daugiau laiko, nei kitiems vaikams
Prireikus vaikui nusiraminti, pasiūlote išeiti į atskirą patalpą mokytojo padėjėjai prižiūrint
Prireikus vaikui nusiraminti, sudarote klasėje galimybes jam tai padaryti
7. Kokiomis nuostatomis vadovaujatės skiriant atlikti užduotis vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymus).
8. Kokių kompetencijų (žinių, gebėjimų) Jums dar trūksta ar reikėtų tobulinti?
Visiškai pritariuPritariuDalinai pritariuNepritariuVisiškai nepritariu
Gebėjimą labai gerai valdyti neverbalines bendravimo priemones t.y. žvilgsnį, gestus;
Gebėjimo greitai sukurti šiltus, pozityvius, įtampą šalinančius santykius su mokiniais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų.
Objektyviai ir geranoriškai vertinti individualius elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių pasiekimus.
Gebėjimo kūrybiškai organizuoti elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių veiklą, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius;
Trūksta gebėjimo jautriai reaguoti į mokinių nesėkmes ir tinkamai įvertinti mokinių reakcijas.
Gebėjimo tikslingai rengti mokomąją medžiagą.
Gebėjimo ieškoti vis naujų darbo metodų, pedagoginės veiklos organizavimo būdų, dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.
Gebėjimo individualizuoti darbą taip, kad visos klasės vaikų ugdymo procesas būtų efektyvus.
Trūksta gebėjimo bendradarbiauti su kolegomis.
Bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko, turinčio elgesio ir emocijų sutrikimų, tėvais.
Trūksta pedagoginių ir psichologinių žinių, ugdant vaikus su elgesio ir emocijų sutrikimais.
Trūksta gebėjimo valdyti konfliktus.
9. Ar turite galimybių tobulinti darbo, su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais, kompetencijas?
10. Kaip tobulinate šias kompetencijas?
VisadaBeveik visadaDažniausiaiBeveik niekadaNiekada
Mokyklos organizuojamuose seminaruose
Konferencijose
Švietimo centro organizuojamuose seminaruose ir praktikumuose
Literatūroje;
Kursuose
Stažuotėse
Edukacinėse išvykose
Konsultacijose su specialistais
Organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
11. Jūsų Amžius
12. Jūsų kvalifikacija
13. Jūsų pedagoginio darbo stažas
14. Jūsų lytis?