Usermaciule
Vieša
Pranešti

Mokinių kultūrinių edukacijų poreikis mokykloje

Šia anketa siekiame išanalizuoti Skaudvilės gimnazijos esamą kultūrinių edukacijų situaciją, ištirti Skaudvilės gimnazijos mokinių edukacinių veiklų poreikius bei lūkesčius.

Jūsų amžius
Jūsų lytis?
Apibūdinkite savo savijautą mokykloje ?
Kaip dažnai dalyvavote mokyklos organizuotoje kultūrinėje veikloje?
Dalyvavau 1 – 2 kartus per mokslo metusDalyvavau 4 kartus ir daugiau per mokslo metusNedalyvavauTokios veiklos nebuvo, bet būtų naudinga
Išvykos į muziejus
Išvykos į kultūrinius renginius
Išvykos į teatrą
Tavo mokyklos mokinių meninės raiškos kolektyvų renginiuose
Kultūros ir meno kūrėjų bei meno kolektyvų koncertuose mokykloje
Tavo mokyklos mokinių ar mokytojų tapybos, meno dirbinių ir pan. parodose
Knygų pristatymuose
Susitikimuose su rašytojais, poetais
Mokykloje organizuojamose diskotekose, šokių vakaruose
Ar dalyvaujate mokykloje organizuojamoje po pamokinėje veikloje?
Žinau, kad tokia veikla yra ir dalyvaujuŽinau, kad tokia veikla yra, bet nedalyvaujuNežinau, ar tokia veikla yra mokyklojeŽinau tokios veiklos nėra, bet būtų naudinga, kad ši veikla būtų mokykloje
Ekologinio – gamtinio ugdymo
Sveikatos ugdymo
Technologinio ugdymo (kompiuterinio raštingumo, konstravimo ir pan.)
Meninio ugdymo (muzikos, dainavimo, piešimo, šokių ir pan.)
Sportinio ugdymo
Etninio ugdymo (liaudies šokių, dainų, amatų, kraštotyros ir pan.)
Religinio ugdymo
Pilietinio ugdymo
Visuomenei naudingoje socialinėje veikloje
Veikla vasaros ir žiemos atostogų metu (kultūrinės pažintinės ekskursijos, kūrybinės stovyklos ir pan.)
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijoje (projektai, renginiai, akcijos ir kitokia veikla prieš rūkymą, alkoholį, narkotikus, nusikalstamumą ir pnš.)
Ar dalyvaujate neformalaus vaikų švietimo veikloje už mokyklos ribų, kuriose įstaigose?(galimi keli atsakymo variantai)
Jūsų mėgstamiausia veikla po pamokų?(galimi keli atsakymo variantai)
Kas paskatintų jus labiau dalyvauti kultūriniuose edukaciniuose veiklose? ?(galimi keli atsakymo variantai)
Šaltiniai, iš kurių sužinote apie vykstančius renginius, būrelius edukacines veiklas? ?(galimi keli atsakymo variantai)
Kokios edukacijos labiausiai jums trūksta mokykloje?