Matematikos kaupiamojo vertinimo taikymo galimybės bendrojo ugdymo mokyklos 11–12 klasėse

KLAUSIMYNAS

Gerbiamieji tyrimo dalyviai,

šiuo klausimynu siekiame išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie esamus bei rengiamus naujus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos mokinių matematikos pasiekimų vertinimo modelius. Klausimynas skiriamas 11–12 klasių mokiniams, mokytojams, mokinių artimiesiems, edukologams ir kitiems besidomintiems Lietuvos švietimo tobulinimo galimybėmis asmenimis.

Rengiama apklausa yra anoniminė, garantuojamas konfidencialumas. Atsakymai bus naudojami apibendrintos formos analizei parengti.

Atsakydami į kiekvieną klausimą pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą (arba kelis atsakymus, jei prašoma kitaip) arba įrašykite savąjį.

Matematikos kaupiamojo vertinimo modelio rengėjų grupė

Dėkojame už atsakymus ir bendradarbiavimą!

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Pažymėkite, kuriai atsakančiųjų grupei priklausote. Jei priklausote kelioms grupėms, pasirinkite vieną svarbiausią Jums poziciją ir paskui atsakykite į klausimus kaip pasirinktosios grupės narys. Jūs esate:

2. Su kokia bendrojo ugdymo mokykla esate dabar susiję konkrečiais ryšiais (pvz., mokotės patys, mokosi Jūsų vaikai ar joje dirbate):

3. Kur yra mokykla, su kuria esate arba buvote susiję konkrečiais ryšiais (pvz., mokotės / mokėtės patys, mokosi / mokėsi Jūsų vaikai ar joje dirbate / dirbote):

4. Taškais nuo 0 iki 10 įvertinkite, kiek dabartinis Pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo, vykdomo baigus 10-ą klasę, modelis suteikia sąlygas vertintojams objektyviai įvertinti šio dalyko mokinių pasiekimus (kai 0 reiškia visiškai nesudaro sąlygų objektyviai įvertinti, o 10 – suteikia sąlygas maksimaliai objektyviai įvertinti):

5. Taškais nuo 0 iki 10 įvertinkite, kiek dabartinis matematikos brandos egzamino, vykdomo baigus 12-ą klasę, modelis suteikia sąlygas vertintojams objektyviai įvertinti šio dalyko mokinių pasiekimus (kai 0 reiškia visiškai nesudaro sąlygų objektyviai įvertinti, o 10 – suteikia sąlygas maksimaliai objektyviai įvertinti):

6. Kiek pritartumėte teiginiui, kad matematikos valstybinis brandos egzaminas turėtų būti ne vienintelis instrumentas, skirtas vidurinės mokyklos abituriento matematikos pasiekimams įvertinti ir baigiamajam įverčiui suformuoti:

7. Ar pritartumėte, kad bendrajam ir išplėstiniam kursui būtų atskiri matematikos brandos egzaminai?

8. Ar pritartumėte sprendimui, kad Lietuvos bendrojo ugdymo vidurinės mokyklos matematikos baigiamąjį įvertinimą sudarytų kaupiamojo vertinimo ir egzamino balai (būtų sudaromos sąlygos baigiamojo įvertinimo dalį sukaupti per dvejus 11–12 klasių mokymo(si) metus)?

9. Kaip jums atrodo, kas galėtų sudaryti kaupiamąjį balą? Pažymėkite visus atsakymus, kuriems pritariate:

10. Kokios, Jūsų nuomone, turėtų būti matematikos brandos egzamino ir kaupiamojo vertinimo 11- 12 kl. proporcijos?

11. Kokiu būdu turėtų būti vertinamos 11–12 klasių mokinių matematikos kaupiamojo vertinimo užduotys?

12. Ar pritariate teiginiui, kad mokiniui, nesurinkusiam kaupiamojo vertinimo minimalaus balų kiekio neturėtų būti leista laikyti brandos egzamino?