UserInesaVU
Vieša
Pranešti

Kiekybinis tyrimas "Darbuotojų darbo rodikliai"

Gerb. Respondente,

Šia apklausa norime nustatyti, kokie individualūs darbuotojų rezultatai yra svarbiausi ir matuotini, siekiant geresnių įmonės rezultatų. Prašome Jūsų skirti apie 10 min šios anketos supildymui. Norime Jus užtikrinti, kad anketa yra anonimiška, duomenys bus panaudoti tik moksliniame magistro baigiamojo darbo tyrime.

Ačiū Jums už skirtą laiką!

Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų individualius darbo rezultatus įmonėje:
Atsakymui pasirinkite įvertį skalėje nuo 0 iki 5, kur 1 - visiškai nesutinku, 2 - nesutinku, 3- nei sutinku, nei nesutinku, 4 - sutinku, 5 - visiškai sutinku, 0 - negaliu atsakyti.
123450
Mano vidinės ir išorinės komunikacijos įmonėje rezultatai yra labai geri - puikiai valdau skaitmeninę ir vizualiąją informaciją, mano informacijos sklaida patenkinti ir kolegos, ir išoriniai verslo partneriai.
Mano veiklos, skirtos mažinti įmonės kaštus, rezultatai yra labai geri - dirbdamas stengiuosi taupiai naudoti ir optimizuoti įmonės resursus, mažinti vertės nekuriančius procesus ir klaidas.
Mano darbo rezultatai aptarnaujant vidinius ir išorinius įmonės klientus yra labai geri - laiku ir kokybiškai teikiu grįžtamąjį ryšį, kolegų ir klientų pasitenkinimas auga, nusiskundimų skaičius mažėja.
Mano pastangos prisidedant prie įmonės pardavimų augimo duoda gerų rezultatų - naujų klientų skaičius auga, nuolatinių ir naujų produktų pardavimai didėja, naujai į rinką išleidžiamų produktų vertė kyla.
Mano vykdomos veiklos, nukreiptos į kokybės gerinimą, rezultatai yra labai geri - auga naujai išvystytų produktų ir projektų kokybė, mažėja žaliavų, pusgaminių ir gatavos produkcijos kokybės neatitikčių skaičius, gerėja veiklos planavimo tikslumas, aktyviai dalyvauju kokybės gerinimo iniciatyvose.
Mano veiklos rezultatai, orientuoti į optimalų laiko resurso išnaudojimą, yra labai geri - naujų produktų projektavimui suplanuotą laiką išnaudoju efektyviai, klientų užsakymus patvirtinu per trumpiausią įmanomą terminą, siekiu, kad gamybos užsakymų vykdymo trukmė būtų minimali, ieškau būdų mažinti gamybos prastovas ir kitus laiko nuostolius.
Mano darbo su tiekėjais rezultatai yra labai geri - mūsų santykiai grindžiami partneryste, tiekimo sutartys ilgalaikės, aktyviai prisidedu kuriant teigiamą su tiekėjais bendradarbiaujančios įmonės įvaizdį.
Mano darbo su žaliavų atsargų valdymu rezultatai yra labai geri - žaliavas gamybai pateikiu per sutartą laiką, užtikrinu atsargų pakankumą, be klaidų apskaitau žaliavų kiekį gatavoje produkcijoje bei laikausi visų sutartų vidinės žaliavų logistikos procedūrų .
Mano veiklos rezultatai, nukreipti į įmonės procesų tobulinimą, yra labai geri - auga darbuotojų, įrangos ir erdvės išnaudojimo efektyvumas, kyla veiklos našumas ir gamybos produktyvumas, aktyviai įgyvendinami nuostolių mažinimo projektai.
Mano profesinių įgūdžių tobulinimo rezultatai yra labai geri - mano techninių kompetencijų lygis auga, aš įsisavinu naujas technologijas, prasmingai išnaudoju mokymuisi skirtą laiką.
Mano veiklos rezultatai kuriant saugią ir sveiką įmonės aplinką yra labai geri - mano pastangų dėka pavyko sumažinti nelaimingų atsitikimų ir incidentų skaičių, laikausi įmonėje nustatytų darbų saugos taisyklių, ieškau būdų valdyti darbuotojų nedarbingumo lygį įmonėje.
Mano darbo rezultatai siekiant aukštesnio darbuotojų įgalinimo yra labai geri - dalyvauju įgyvendinant veiklos tobulinimo pasiūlymus, skatinu darbuotojų įsitraukimą, stengiuosi puoselėti aukštesnių darbo aplinkos standartų siekimo kultūrą.
Mano dalyvavimas įmonės sprendimų priėmime yra rezultatyvus - laikausi prisiimtų įsipareigojimų, dalyvauju strategijos planavime, efektyviai vertinu galimas rizikas.
Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie Jūsų įmonės veiklos rezultatus:
Atsakymui pasirinkite įvertį skalėje nuo 0 iki 5, kur 1 - visiškai nesutinku, 2 - nesutinku, 3- nei sutinku, nei nesutinku, 4 - sutinku, 5 - visiškai sutinku, 0 - negaliu atsakyti.
123450
Mūsų įmonės finansiniai rezultatai yra labai geri - pardavimai ir pajamos auga, pelnas didėja.
Mūsų įmonės darbo su klientais ir rinkomis rezultatai yra labai geri - klientai patenkinti, aptarnavimo kokybė puiki, klientų išlaikymo indeksas aukštas, įmonė turi pakankamai užsakymų, klientų atsiskaitymai kontroliuojami.
Mūsų įmonės vidiniai ir išoriniai procesai yra sklandūs - gaminami produktai į rinką pateikiami laiku ir kokybiški, nauji projektai išvystomi ir įgyvendinami pagal planą, įmonės procesai inovatyvūs.
Mūsų įmonėje puikiai valdomi žmogiškieji ištekliai - dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, darbuotojų kaita nedidelė, jie nuolat mokomi naujų kompetencijų, demonstruojami aukšti lyderystės įgūdžiai.
Mūsų įmonė yra gerai pasiruošusi ateičiai - gilus ir kokybiškas strateginis planavimas padeda įvertinti netikėtus išorinės aplinkos pokyčius, įmonė investuoja į naujas rinkas, technologijas, naujų produktų kūrimą ir gamybos linijas.
Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje?Privalomas
Koks jūsų įmonės veiklos pobūdis?Privalomas
Kiek metų dirbate įmonėje?
Kokios Jūsų pareigos įmonėje?
Jei norite, kad jums būtų atsiųsti apibendrinti tyrimo rezultatai, įrašykite savo el. pašto adresą