Įmonės gamtosauginės socialinės atsakomybės poveikis darbuotojų pasitenkinimui, medijuojant žaliąjai ŽIV praktikai ir moderuojant žaliosioms darbuotojų vertybėms

Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, žmogiškųjų išteklių valdymo programos II kurso studentė Ema Stadaliūtė. Baigiamąjį magistrinį darbą rašau tema „Įmonės gamtosauginės socialinės atsakomybės poveikis darbuotojų pasitenkinimui, medijuojant žaliąjai ŽIV praktikai ir moderuojant žaliosioms darbuotojų vertybėms“. Kviečiu jus sudalyvauti mano vykdomame tyrime, kurio tikslas nustatyti sąsajas tarp įmonės aplinkosauginės socialinės atsakomybės ir žaliojo darbuotojų pasitenkinimo.

Anketos pildymas užtruks iki 10 minučių. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik baigiamąjame darbe. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Dėkoju!

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Įmonės aplinkosauginės socialinės atsakomybės klausimynas ✪

Įvertinkite, kiek jūsų įmonei yra aktuali aplinkosauginė socialinė atsakomybės svarba apačioje esančiuose teiginiuose nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku).
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Labiau nesutinku, nei sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Labiau sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Organizacija, kurioje aš dirbu, dalyvauja veiklose, kurių tikslas saugoti ir gerinti gamtosauginę aplinkos kokybę.
Organizacija, kurioje aš dirbu, investuoja į geresnį gyvenimą ateities kartoms
Organizacija, kurioje aš dirbu, įgyvendina specialias programas, skirtas mažinti organizacijos neigiamą įtaką aplinkai
Organizacija, kurioje aš dirbu, kelia tikslus tvariam augimui, atsižvelgdami į ateities kartas

Įmonės žaliosios žmogiškųjų išteklių politikos klausimynas ✪

Šie 29 teiginiai yra apie tai, kokia valdymo politika vyrauja jūsų organizacijoje. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą. Pasirinkite numerį, geriausiai apibūdina jūsų savijautą (1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 –sutinku, 5 – visiškai sutinku)
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Organizacija, kurioje aš dirbu, yra įgyvendinusi keletą aplinkosaugos atsakomybių kiekvienoje pozicijoje
Organizacija, kurioje aš dirbu, yra įtraukusi gamtosaugines (angl.green) ir socialines kompanijos reikmes darbo pareigybės aprašymuose
Organizacija, kurioje aš dirbu, yra įtraukusi gamtosaugines galimybes(angl. green capabilities), kaip išskirtinį darbo specifikacijos elementą.
Organizacija, kurioje aš dirbu, yra sukūrusi ir įgyvendinus inovatyvias pozicijas, akcentuodama aplinkosaugos aspektus
Organizacija, kurioje aš dirbu, atsižvelgia į gamtosaugos sąmoningumo (angl. Green aware) kriterijų darbo pokalbio metu.
Mano įmonėje taikomas įdarbinimo ir atrankos procesas nenaudojant popieriaus (angl. paperless recruitment)
Organizacija, kurioje aš dirbu, stengiasi įtikti kandidatams, kurie laikosi gamtosauginių kriterijų (angl. green employer branding)..
Organizacija, kurioje aš dirbu, vertina, kuriems darbuotojams reikalingi aplinkosaugos vadybos mokymai (angl. environmental management.)
Mano įmonė vertina, ar pareigas einantis asmuo turi vadovo ir kolegų palaikymą, kad galėtų pritaikyti mokymų turinį darbe.
Organizacija, kurioje aš dirbu, gamtos apsaugos priemones pateikiamos kaip pagrindinės žaliuosiuose mokymuose.
Mano organizacija rengia aplinkos vadybos mokymus, siekdama pagerinti darbuotojų informuotumą, įgūdžius ir žinias apie aplinkos valdymą.
Mūsų įmonė nustato gamtosauginius tikslus, uždavinius ir pareigas kiekvienam darbuotojui visoje organizacijoje.
Organizacija, kurioje aš dirbu yra komunikuojama apie aplinkosauginius tikslus (angl.green goals)
Organizacija, kurioje aš dirbu, naudoja aplinkosaugos kriterijų (angl.green criteria) veiklos rezultatų vertinimui
Organizacija, kurioje aš dirbu, stebi reikalavimų nesilaikymą arba žaliųjų tikslų neįvykdymą
Organizacija, kurioje aš dirbu, stengiasi stiprinti aplinkosaugos tikslų laikymąsi
Organizacijoje, kurioje aš dirbu, identifikuojamos „Žaliosios superžvaigždės“(angl. Green Superstars) (nepaprastai talentingų asmenų, kurių veikla viršija standartus)ir skiriami paskatinimai pagal jų gamtosaugos indėlį.
Organizacija, kurioje aš dirbu, turi atlyginimų politiką, kurioje įvertinama ir kompensuojama už gamtosauginę veiklą.
Organizacija, kurioje aš dirbu atlygina už įgytas aplinkosaugines kompetencijas
Organizacija, kurioje aš dirbu atlygina už dalyvavimą mokymuose apie aplinkosaugą (angl. green curricula)
Mano įmonė naudoja nepiniginį atlygį už indėlį į aplinkos valdymą, pvz., apmokamą laisvą laiką, specialias atostogas ir dovanas darbuotojams ir jų šeimoms.
Mano organizacija pripažįsta žaliąsias darbuotojų iniciatyvas per platų jų viešinimą organizacijos viduje ir viešą pagyrimą.
Mano organizacija visiems suteikia ekologišką (angl.green workplace) darbo vietą.
Mano organizacija imasi ekologiškų(angl.green initiatives) iniciatyvų, kad sumažintų darbuotojų nerimą ir su darbu susijusias ligas, kurias sukelia žalinga darbo aplinka.
Organizacija, kurioje aš dirbu, kuria ir įgyvendina strategijas, siekdama išlaikyti palankią darbo aplinką, kad būtų užtikrinta gera darbuotojų fizinė būklė
Organizacija, kurioje aš dirbu, akcentuoja aplinkos apsaugos kultūrą. Siūlo aplinkosaugines praktikas (angl.green practices).
Organizacijoje, kurioje aš dirbu, yra sukurta pasiūlymų sistema, kurioje galima teikti gamtosauginius pasiūlymus organizacijai.
Organizacija, kurioje aš dirbu, yra įdiegusi žaliąją skundų/perspėjimų sistemą (angl. green whistle‐blowing) ir pagalbos linijas.

Žaliojo darbuotojų pasitenkinimo klausimynas ✪

Šie 6 teiginiai yra apie tai, ar jums jaučia žaliąjį darbo pasitenkinimą (angl.green job satisfaction). Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą. Pasirinkite numerį, geriausiai apibūdina jūsų savijautą (1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 –sutinku, 5 – visiškai sutinku)
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Man patinka prisidėti prie gamtosauginių (angl.green) veiklų savo organizacijoje
Aš esu patenkintas su palaikymu, kurį gaunu iš organizacijos, įgyvendinamas aplinkosaugines iniciatyvas (angl.green initiatives).
Aš jaučiuosi laimingas, kai mano kolegos vertina aplinkosaugines organizacijos iniciatyvas (angl.green initiatives).
Aš jaučiu kolegų pagarbą už savo aplinkosaugines iniciatyvas (angl.green initiatives).
Paprastai tariant, esu patenkintas savo organizacijos aplinkosauginėmis iniciatyvomis (angl.green initiatives).
Aš didžiuojuosi dirbdamas savo organizacijoje

Žaliųjų darbuotojų vertybių klausimynas ✪

Šie 5 teiginiai yra apie tai, ar jums yra svarbios žaliosios vertybės (angl.green values). Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą. Pasirinkite numerį, kuris geriausiai apibūdina jūsų savijautą (1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 –sutinku, 5 – visiškai sutinku)
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Aš jaučiuosi asmeniškai įsipareigojęs atlikti kuo daugiau, kad sumažinčiau aplinkos taršą.
Aš jaučiuosi įpareigotas saugoti aplinką nuo taršos, nepriklausomai nuo kitų asmenų veiksmų
Žmonės kaip aš turėtų daryti viską, kad apsaugotų gamtą nuo nykimo.
Aš jaučiuosi kaltas, kai tenka atlikti veiklas, darančias žalą gamtai (angl. environmental degradation)
Aš jaučiu pareigą savo kasdienėje veikloje nepamiršti aplinkos ir gamtos

Jūsų amžius? ✪

Jūsų lytis? ✪

Jūsų išsilavinimas? ✪

Kiek laiko dirbate šioje organizacijoje? ✪

Įmonės dydis? ✪

Įmonės veiklos sritis? ✪