UserLinajuniene
Vieša
Pranešti

Apklausa

Mielas respondente,

šį tyrimą atlieka Vytauto Didžiojo universiteto švietimo vadybos ir lyderystės magistro studijų studentė Lina Junienė. Jūsų išreikšta nuomonė labai svarbi, siekiant išsiaiškinti pradinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raišką.  Anketa yra anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti moksliniams tikslams, neatskleidžiant Jūsų individualių duomenų.

Atsakykite į keletą klausimų apie save. Pasirinkite Jums vieną tinkamą atsakymą.

Įvertinkite pateiktus teiginius, pažymėdami langelį, geriausiai išreiškiantį Jūsų nuomonę apie kiekvieną mokyklos ir jos bendruomenės veiklą šiuo metu.

Dėkoju Jums už nuoširdžius ir išsamius atsakymus. Lina Junienė

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų pareigybė:
5. Jūsų pedagoginė kvalifikacija:
6. Jūsų vadybinė kvalifikacinė kategorija:
Pildo pavaduotojai ir direktoriai
7. Jūsų pedagoginio darbo stažas:
8. Ar Jūs šiuo metu studijuojate?
9. Bendruomenės dalyvavimas mokyklos valdyme, kuriant bendrą organizacijos realistinę strategiją ir politiką
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NeLyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai taip
Bendruomenės nariai (administracija, mokytojai, moksleiviai, tėvai) dalyvauja mokyklos valdyme (priima sprendimus, kuria kasdieninės veiklos normas, taisykles ir papročius, sprendžia nesutarimus ir t.t.)
Mokyklos misiją bei viziją žino ir supranta visi bendruomenės nariai
Bendruomenės nariai dalyvauja kuriant mokyklos veiklos strategiją
Mokyklos kuriama strategija yra realistinė ir nukreipta į mokyklos veiklos tobulinimą
Kiekvienas mokyklos darbuotojas (administracija, mokytojai) turi asmeninius tikslus, viziją, kurie dera su organizacijos strateginiais tikslais bei vizija 
Bendruomenės nariai atneša naujų idėjų į mokyklą ir jas realizuoja
10. Išorinės aplinkos tyrinėjimas ir informacijos valdymas
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Bendruomenė nuolat stebi ir renka informaciją apie išorinėje mokyklos aplinkoje vykstančius pokyčius (švietimo reforma, darbo rinka, universitetai ir pan.)
Bendruomenės nariai nuolat tiria ir analizuoja, kokius reikalavimus kelia išorinė aplinka
Mokyklos darbuotojai aktyviai reaguoja į išorės permainas ir visuomenės poreikius bei juos pritaiko savo veiklos tobulinimui (kuria naujus arba tobulina jau esamus dalyko modulius, pasirenka naujus mokymosi metodus ir pan.)
Surinkta informacija apie išorinę mokyklos aplinką yra nuolat vertinama
Bendruomenės narių įvertinta informacija apie išorinę aplinką yra prielaida inicijuoti mokyklos vizijos ar strategijos korekcijas
11. Informacijos sklaida vidinėje organizacijos aplinkoje
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Bendruomenės nariai yra patenkinti informacijos judėjimu mokykloje (apie būsimo susirinkimo darbotvarkę, naujas knygas bibliotekoje, aktualų straipsnį spaudoje ir t.t.)
Visa reikalinga informacija mokykloje yra laisvai prieinama ir greitai paskleidžiama
Mokykloje diegiamos ir taikomos naujausios informacinės technologijos (kompiuteris, el. pašto paslauga, internetas ir kt.), siekiant efektyviau perduoti informaciją bendruomenės nariams, įvairinti ir plėsti mokymosi galimybes
Bendruomenės nariai turi galimybę mokykloje naudotis informacinėmis technologijomis
Svarbius pranešimus bendruomenės nariai gauna: - skelbimas mokytojų kambaryje ar kitoje tam skirtoje vietoje;
- pranešama individualiai;
- elektroniniu paštu;
- tradiciniuose renginiuose - susirinkimuose.
12. Mokyklos lankstumas ir atvirumas
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Mokykla nuolat ir įvairias būdais (spaudoje, internetiniame tinklalapyje ir pan.) teikia informaciją išorinei aplinkai apie savo privalumus, veiklos tobulinimą, joje vykstančius pokyčius
Bendruomenė palaiko sąmoningus ir nuoseklius ryšius su išorine mokyklos aplinka (vietos bendruomenė, kitos mokyklos ir pan.) 
Mokykla sudaro sąlygas bei skatina organizacijos narius reikštis įvairiuose galimuose vaidmenyse (galimybė kiekvienam tapti komandos ar grupės nariu, vadovauti konkrečiam darbui ir pan.)
Bendruomenės nariai gali laisvai reikšti savo jausmus, išsakyti savo nuomonę ar požiūrį, yra tolerantiški kitų nuomonei
Mokykloje reiškiasi organizacinė kultūra, linkusi į naujoves
Moksleiviams žinių įsisavinimą palengvina ir mokymąsi paįvairina nuolat mokytojų rengiami susitikimai su žmonėmis „iš šalies“, pažintinės išvykos, ekskursijos, dalyvavimas projektuose
13. Bendradarbiavimas
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Mokyklos bendruomenės nariai laikosi nuostatos, kad žmonės reikalingi vieni kitiems, idant galėtų daugiau išmokti, tobulėti
Mokykloje formuojasi lygiaverčiai partnerystės santykiai, asmens pagarbos ir pasitikėjimo atmosfera
Tarp mokytojų nevyksta konkurencinė kova, juntamas geranoriškumas
Patarimo ar pagalbos kreipimasis į kolegą nėra vertinamas kaip neišmanymas ar kompetencijos stoka
Mokytojai daugiau sužino kaip tobulinti savo veiklą, kreipdamiesi patarimo į kolegą, nei skaitydami specialią teminę literatūrą
Bendruomenės nariams labiau patinka dirbti ir mokytis grupėje, nei individualiai
Mokytojų kambarys yra ta vieta, kur mokytojai dalinasi informacija, patirtimi, žiniomis, konsultuoja vienas kitą bei aptaria problemas
14. Mokymąsi skatinanti organizacijos aplinka
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Mokyklos vadovai rūpinasi mokytojų mokymusi ir į jį investuoja
Vadovai skatina mokytojus eksperimentuoti, tirti savo praktiką
Bendruomenės nariai padeda vieni kitiems ir mokosi, pastebi kitų gerus darbus, negaili pagyrimų, nebijo daryti klaidų
Mokykla rūpinasi naujais bendruomenės nariais (jų adaptacija, socializacija, ugdymu, skatina prisidėti prie mokyklos veiklos ir t.t.)
Kiekvienam darbuotojui yra suteikiama galimybė tobulinti save
Mokykloje yra geros mokymosi sąlygos (informaciniai šaltiniai, naujos knygos, kompiuterinė įranga ir kt.), o ištekliai ir priemonės yra prieinamos visiems bendruomenės nariams
15. Mokyklos narių asmeninių gebėjimų vertinimas ir skatinimas
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Mokykloje skatinama ir palaikoma asmeninė iniciatyva
Mokykloje siekiama asmenines bendruomenės narių žinias panaudoti inicijuojant pokyčius organizacijoje
Mokykloje yra vertinamas kiekvieno bendruomenės nario individualus gebėjimas mokytis
Mokyklos darbuotojai yra vertinami kaip profesionalai, išmanantys įvairias mokymo(si) ir vertinimo strategijas
Mokytojai yra nuolat savo veiklą apmąstantys praktikai (kaupiantys su mokymu susijusias žinias, fiksuojantys savo pedagoginės veiklos įvykius, apmąstantys padarytus įrašus ir pan.)
Mokytojai yra tyrėjai, išmanantys tyrimo metodiką (kaip parengti klausimyną, analizuoti ir interpretuoti duomenis, tirti savo veiklą)
Mokytojai yra pajėgūs savarankiškai mąstyti ir dirbti, priimti sprendimus (dėl programos tobulinimo, klasės veiklos kaitos, mokymosi spartos, vietos ir pan.) 
16. Kaita - kaip individo, grupės, organizacijos mokymosi rezultatas ir pasekmė
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Bendruomenės nariai kaitą vertina kaip mokymosi kasdienybės dalį
Mokyklos vienas iš svarbesnių veiklos tikslų yra bendruomenės narių mokymosi galimybių organizavimas
Bendruomenės nariai laikosi nuostatos, kad individo - grupės - mokyklos mokymasis yra reagavimas į kaitą
Mokyklos vadovas yra kaitos skatintojas ir naujovių diegėjas
Kaitos valdymas yra tai, ko turi mokytis visi bendruomenės nariai
17. Komandinis darbas ir mokymasis
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Mokykloje nuolat skatinamas komandinis darbas ir mokymasis
Mokykla turi sistemą, sudarančią sąlygas mokytis iš kitų bendruomenės narių praktikos (stebėti kolegų pamokas, dalintis gerąja patirtimi, konsultuotis ir pan.)
Komandinis darbas ir mokymasis yra svarbus ne tik socialinių tikslų siekis, bet ir svarus kasdienio gyvenimo ir darbo elementas
Mokykloje nesunku sutelkti bendruomenės narius į komandą, kurioje sprendžiamos įvairios problemos, rengiami projektai
Mokykloje jaučiama komandos narių savitarpio paramos atmosfera (darbo santykiuose ir bendravime, mokymosi situacijose ir pan.)
Mokytojai ir mokyklos administracija gali savo bendradarbius pavadinti komanda
18. Nuolatinio mokymosi kultūra
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Mokykloje vyrauja nuolatinio mokymosi kultūra (studijuojama įvairi informacija, tuo pagrindu kuriamos naujos žinios, kurias įsisavina visi mokyklos nariai mokydamiesi ir t.t.) 
Mokyklos bendruomenės nariai jaučia poreikį nuolat mokytis
Mokykla brandina moksleivių nuostatą mokytis visą gyvenimą (ugdo gebėjimus kaupti žinias, jas analizuoti, nuolat atnaujinti)
Mokytojai kvalifikacijos kėlimą suvokia kaip nuolatinio mokymosi pagrindą
Mokytojų nuolatinį mokymąsi skatinantys veiksniai yra: - noras būti profesionalu;
- atestacijos nuostatai, švietimo reformos reikalavimai ir pan.;
- noras ir galimybė taikyti naujus veiklos būdus;
- moksleivių ir jų tėvų pastabos, siūlymai, kritika ir pan.;
- naujos žinios, kurias norisi įdiegti praktikoje;
- naujos priemonės, įranga, informacijos šaltiniai ir pan.;
- administracijos darbuotojai ir jų palaikymas;
- bendravimas su naujais žmonėmis;
- tobulėjimas, akiračio plėtra ir pan.;
- saviraiškos galimybės;
- noras įgyti (naują) specialybę ar persikvalifikuoti;
- baimė netekti darbo;
- noras susirasti kitą (ne pedagoginį) darbą
19. Sisteminis mąstymas, požiūris į mokymąsi
Ar, Jūsų manymu, mokykloje šios veiklos tinkamai išplėtotos?
Tikrai NELyg ir neAbejojuLyg ir taipTikrai TAIP
Bendruomenės nariai mokyklą suvokia kaip sistemą
Mokykla kuria savo veiklos perspektyvą, atsižvelgdama į visus (tiek vidinės, tiek išorinės aplinkos) savo sistemos elementus
Mokyklos vadovai nuolat bendrauja ir sprendžia problemas su kitais bendruomenės nariais, kitų organizacijų atstovais
Mokyklos darbuotojai suvokia mokyklos tikslų ryšį su švietimo politikos ir visuomenės plėtros klausimais
Mokant moksleivius yra siekiama ne tik sudaryti ugdančią aplinką, bet ir parengti mokymosi gaires, numatyti mokymosi kryptis (profesinis orientavimas, rengimasis karjerai)