UserJurgitakelm
Results109
Vieša
Pranešti

ANKETA MUZIKOS PEDAGOGAMS. „Ankstyvasis meninio raštingumo ugdymas: muzika“

Aš esu Vytauto Didžiojo Universiteto, Švietimo akademijos, Ikimokyklinės Edukologijos II kurso magistrė Jurgita Kelmaitė. Rašau baigiamąjį magistro darbą „Ankstyvasis meninio raštingumo ugdymas: muzika“. Domiuosi ir savo darbe noriu ištirti 4-5 metų vaikų meninį raštingumą. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės tikslingiau atlikti norimą tyrimą ir prisidės prie ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo kokybės gerinimo. Anketoje pateikta informacija yra konfidenciali ir naudojama tik tyrimo tikslais.  Dėkoju už pagalbą. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
Jūsų kaip muzikos pedagogo darbo patirtis:
Kaip jūs suprantate, kas tai yra "Vaikų muzikinis raštingumas"?Privalomas
Kas gali nulemti vaikų muzikinio raštingumo ugdymo sėkmę?
Kokias muzikines kompetencijas vaikas įgija muzikinių užsiėmimų metu?
Kokias sritis, esmines nuostatas, bei gebėjimus muzikinių užsiėmimų metu įgija vaikas? Ugdymosi pasiekimų sritis - tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje išskirta esminė nuostata ir esminis gebėjimas. Esminė nuostata - tai ugdymosi procese įgytas nusiteikimas, polinkis, požiūris, išreiškiantis vaiko santykį su savimi, su kitais ir su aplinka. Esminis gebėjimas - tai nuo gimimo iki šešerių metų kiekvienoje iš ugdymos
Kokiais būdais, metodais ir promonėmis ugdote vaikų muzikinius gebėjimus?
Kuriai gebėjimų sričiai skiriate daugiausiai dėmesio?
Kaip ugdote dainavimą?
Kaip ugdote vaikų ritminius gebėjimus?
Kaip ugdote vaikų grojimą muzikos instrumentais?
Kaip ugdote vaikų muzikos klausymosi gebėjimus?
Kaip ugdote vaikų improvizaciją ir kūrybą?
Kuri gebėjimų stritis vaikus labiausiai sudomina ir patraukia?
Ar savo praktikoje turėjote 4-5 metų išskirtinių gabumų vaiką? Kuo jis išsiskyrė iš kitų? Kaip tai pastebėjote? Kaip tokį vaiką ugdėte?
Kokius tikslus ir uždavinius išsikeliate dirbdama su 4-5 metų amžiaus vaikais?
Kaip manote, ar darželio auklėtoja ir meninio ugdymo pedagogė turėtų dirbti kartu? (Ar muzikinis ugdymas turi vykti tik muzikinių užsiėmimų metu) Savo nuomonę pagrįskite.
Darbas su 4-5 metų vaikais - pliusai ir minusai, iššūkiai?
Muzikinio užsiėmimo eiliškumas, nuo ko pradedate? Trumpais punktais aprašykite savo užsiėmimo eigą.
Kokius muzikinio ugdymo būdus savo darbe dažniausiai naudojate?
DažnaiKartaisRetaiVisiškai nenaudoju
Grojimas muzikos instrumentais
Dainavimas
Šokis
Eilėraštis
Muzikiniai didaktiniai žaidimai
Rateliai
Klasikinės muzikos klausymas
Kokiais muzikos instrumentais geba groti Jūsų ugdomi 4-5 metų vaikai?
Nuo kokio amžiaus, Jūsų nuomone, formuojasi vaiko muzikinė klausa?
Kokiomis savybėmis pasižymi Jūsų ugdomi 4 - 5 metų amžiaus vaikai?
Kokią naudą patiria vaikas muzikinės veiklos metu?
Kokius tradicinius ugdymo metodus taikote savo darbe?
Kokius netradicinius ugdymo būdus ir formas naudojate savo vedamų muzikinių užsiėmimų metu?
Muzikinių veiklų metu ugdant meninę kompetenciją, kaip dažnai Jūs:
Vaiko meninė raiška – tai įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės raiškos būdais ir priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma ir kt. Ji apima muziką, šokį, vaidybą ir vizualinę raišką.
Kiekvieno muzikinio užsiėmimo metuDažnaiKartaisRetaiLabai retaiNiekada
Klausotės paukščių ir gyvūnų balsų
Muzikos įrašų klausymasis
Grojimas savo gamybos ir turimais muzikos instrumentais
Balso lavinimo pratimai
Dainavimas
Šokis
Šokių judesių kūrimas
Ritminiai pratimai
Improvizacijos
Muzikos diena
Piešimo dienos klausantis klasikos kūrinių
Literatūros kūrinių inscenizacijos ir vaidinimai
Šventės, pramogos, popietės, vakaronės.
Lėlių teatras
Išvardinkite pačias įdomiausias vaikų veiklas Jūsų ugdymo metu?