VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO ASMENŲ APTARNAVIMO TEISME KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA - 2022 m.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pabraukite):

2. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.).

3. Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali.

4. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška.

5. Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.).

6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai.

7. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.).

8. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką.

9. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius.

10. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme: