Trakų rajono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas

Trakų krašto vietos veiklos grupė inicijuoja Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, parengimą ir atlieka  kaimo vietovių situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą.

 

Vadovaujantis administravimo taisyklėmis VPS turi prisidėti prie šių bendrosios žemės ūkio politikos tikslų:

·         bendrojo tikslo – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą;

·         specialiojo tikslo – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę bei pasirinktinai kitų tikslų, numatytų Reglamento (ES) 2021/2115 6 straipsnyje.

·         kompleksinio tikslo – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.

 

Kviečiame dalyvauti apklausoje, skirti 20 min.  atsakyti į klausimus. Anketa anoniminė, garantuojame, kad neviešinsime asmeninių duomenų. Atsakant į klausimus prašysime pažymėti vieną ar kelis atsakymus, įrašyti savo nuomonę. Tyrimo rezultatai bus bus naudojami Trakų krašto VVG strategijos rengimo tikslams.

Trakų rajono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar priklausote organizacijai (galima žymėti kelis atsakymo variantus), kuri yra:

2. Nurodykite, kuriai amžiaus kategorijai priklausote:

3. Nurodykite lytį:

4. Gyvenamoji vieta Trakų rajone

5. Jūsų išsilavinimas (gali būti keli atsakymo variantai)?

6. Jūsų šeimyninė padėtis?

7. Jei turite vaikų iki 18 metų, nurodykite skaičių

8. Koks šiuo metu yra pagrindinis Jūsų užsiėmimas (gali būti keli atsakymo variantai)?

9. Ar Jūsų šeimoje ar artimoje aplinkoje yra asmenų, kurie yra (gali būti keli atsakymo variantai)?

10. Ar turite negalią ar spec poreikių?

11. Jūsų pajamos į „rankas“:

12. Ar kada nors teko savanoriauti NVO ar bendruomeninėje organizacijoje?

13. Kas Jus labiausiai motyvuotų įsitraukti į savanorišką veiklą (gali būti keli atsakymo variantai)?

14. Ar Jūs asmeniškai pajutote jau ilgą laiką teikiamos ES paramos naudą sau ir savo gyvenamajai vietovei?

15. Kokia gyvenamosios vietovės problema Jūsų nuomone yra pati opiausia (prašome pasirinkti iki trijų įrašų)?

16. Su kokiais sunkumais susidurtų Jūsų bendruomeninė organizacija, jei užsiimtų prekių gamyba, realizacija paslaugų vietos gyventojams ar atvykstantiems svečiams (turistams) teikimu (gali būti keli atsakymų variantai)?

17. Kuriais gerosios praktikos pavyzdžiais pasinaudotumėte savo bendruomeninėje aplinkoje (gali būti keli atsakymo variantai)?

18. Kam teikiate pirmenybę pirkdami maisto produktus?

19. Ar ekologiškų maisto produktų asortimentas yra pakankamas, nurodykite kokių maisto produktų dažniausiai pasigendate (gali būti keli atsakymo variantai)?

20. Kur šeimos turėtų gauti pagalbą mitybos ir nutukimo prevencijos klausimais bei konsultacijas sveikos gyvensenos klausimais (gali būti keli atsakymo variantai)?

21. Ar užsiimate sportu laisvalaikiu?

22. Kokie būtų Jūsų poreikiai ir kuo grindžiate siūlomus naujus sveikatinimo produktus, paslaugas ar veiklos būdus?

23. Kodėl Jums svarbus mokymasis, kvalifikacijos tobulinimas ir kėlimas (sugraduokite pagal svarbumą skalėje nuo 1–5 (1 – visiškai nesvarbu, 5 – labai svarbu)?

1
2
3
4
5
Nuolatinis tobulėjimas yra būtinas (pareigų išsaugojimas, naujos galimybės ir kt.)
Kvalifikacijos tobulinimas, mokymai yra svarbus įmonės, kurioje dirbate tikslų pasiekimams ir rezultatyvumui
Kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą skatina pareigos
Mokymai suteikia galimybę ne tik įgyti žinių, bet ir pakeisti veiklos sritį
Asmeniniam tobulinimui ir pomėgiais tenkinti
Dalyvavimui visuomeninėje veikloje
Prestižas šeimoje, bendruomenėje
Mokymai ir kvalifikacija reikalingi darbo funkcijų atlikimui

24. Kokiuose mokymuose dalyvavote per pastaruosius vienerius metus (gali būti keli atsakymo variantai)?

25. Kas, Jūsų manymų, motyvuotų mokytis ir įgyti naują kvalifikaciją, t.y. persikvalifikuoti (gali būti keli atsakymo variantai)?

26. Kokios kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo formos Jums priimtiniausios?

27. Kokių Kvalifikacijos tobulinimo ir profesinio mokymo sričių mokymuose Jūs norėtumėte dalyvauti ir gilinti žinias, jeigu turėtumėte palankias sąlygas ir galimybes (gali būti keli atsakymo variantai)?

28. Kas Jums trukdo / gali trukdyti mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius (gali būti keli atsakymo variantai)?

29. Kokie Jūsų poreikiai Trakų rajono savivaldybėje dėl mokymų, kvalifikacijos kėlimo, profesijos įgijimo ar persikvalifikavimo?

30. Jei būtų galimybė Trakų rajone įgyvendinti projektą ūkinei veiklai įgyvendinti, gaunant pajamas, ar Jūsų bendruomeninė organizacija užsiimtų prekių gamyba, rezlizacija paslaugų vietos gyventojams ar atvykstantiems svečiams (turistams) teikimu:

31. Jūsų nuomone, kokiose veiklos srityse nepakanka teikiamų NVO viešųjų paslaugų (sugraduokite pagal svarbumą skalėje nuo 1–5 (1 – Nepakanka, 5 – Pakanka)?

1
2
3
4
5
Kultūra
Turizmas
Formalus švietimas
Neformalus švietimas
Pilietinis ugdymas
Socialinė apsauga
Sveikatos priežiūra
Nusikalstamumo prevencija
Bendradarbiavimas
Amatų produktai, suvenyrai
Kulinarinio paveldo produktai ir paslaugos
Ūkininkų produkcijos
Gamtos gėrybių (grybų, uogų, žolelių ir pan.) rinkimas, džiovinimas ir realizavimas

32. Su kokiomis ugdymo problemomis Jums ar Jūsų artimiesiems teko susidurti (gali būti keli atsakymo variantai)?

33. Galbūt turite pasiūlymų, kokios galėtu būti naujos ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros/ugdymo paslaugos?

34. Ar pritartumėte, jei socialines paslaugas teiktų kvalifikaciją turintys privatūs juridiniai asmenys, bendruomenių atstovai, bendruomeninis/socialinis verslas, šiems asmenims (gali būti keli atsakymo variantai)?

35. Jūsų manymu, kuriuos poreikius labiausiai gali patenkinti socialines paslaugas teikiantys privatūs juridiniai asmenys, bendruomeninės organizacijos, bendruomeninis/socialinis verslas (pažymėkite pagal svarbumą)?

labai svarbu
svarbu
iš dalies svarbu
nesvarbu
neturiu nuomonės
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Informavimas
Konsultavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Maitinimo organizavimas
Aprūpinimo maisto, buities prekėmis
Aprūpinimo drabužiais ir avalyne organizavimas
Pavežėjimo/transporto organizavimas
Sociokultūrinės paslaugos
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos

36. Kokios kliūtys, Jūsų nuomone, kyla tarp savivaldybės ir NVO bei bendruomeninių organizacijų siekiant bendradarbiavimo teikiant viešąsias paslaugas Trakų rajone (gali būti keli atsakymo variantai)?

37. Kokie Jūsų poreikiai dėl viešųjų paslaugų Trakų rajone teikimo?

38. Jūsų gyvenamoji aplinka ir jos rekreacinės galimybės (sugraduokite pagal svarbumą skalėje nuo 1–5 (1 – Nepakanka, 5 – Pakanka)?

1
2
3
4
5
Užtektinai įrengtų, poilsiui skirtų vietų (parkų, maudyklių, žaidimų aikštelių, takų ir pan.)
Parkai ir skverai yra prižiūrėti, patrauklūs, estetiški, yra gėlynų ir meno apraiškų (skulptūrų, paminklų ir pan.)
Parkai yra lengvai pasiekiami pėsčiomis, dviračiais ir vežimėliais
Užtektinai tinkamai įrengtų vaikų žaidimų aikštelių
Sporto objektų kokybė ir įvairovė yra užtikrinta
Poilsio erdvės yra pritaikytos neįgaliesiems
Aplinkos rekreacinis potencialas yra didelis
Iš jūsų namų viešuoju transportu galima lengvai pasiekti svarbiausius kultūrinius, laisvalaikio bei pramogų objektus, kitas jūsų laisvalaikio praleidimo vietas
Jūs dalyvaujate vietos, kurioje gyvenate bendruomenės veikloje, sporto varžybose bei kituose renginiuose

39. Kokiu būdu dažniausiai pasiekiate kasdienio poilsio ir laisvalaikio praleidimo vietas (gali būti keli atsakymo variantai)?

40. Kokios veiklos, Jūsų nuomone, trūksta rekreacijai skirtose vietose (gali būti keli atsakymo variantai)?

41. Kokių rekreacinių erdvių jums trūksta (gali būti keli atsakymo variantai)?

42. Kokių Trakų rajono ekologinio turizmo paslaugų Jūsų nuomone trūksta (gali būti keli atsakymo variantai)?

43. Trakų rajono „ekologinį turizmą“ apibūdinantys teiginiai (pažymėkite pagal svarbumą)?

labai svarbu
svarbu
iš dalies svarbu
nesvarbu
neturiu nuomonės
Kelionės natūralioje, mažai paliestoje gamtoje
Alternatyvi veikla žemės ūkiui netinkamose teritorijose
Savarankiškas keliavimo būdas
Kelionės nedidelėmis grupėmis
Aktyvus keliavimas
Nakvojimas gamtoje/pas vietinius gyventojus
Gamtos ir gyvūnijos/augalijos tausojimas
Pagarba vietiniams papročiams ir kultūrai tolerancija
Domėjimasis lankomos šalies kultūra ir istorija
Parama vietinei ekonomikai
Vietinė gamta, kultūra, augalija ir gyvūnija yra pagrindiniai lankymo objektai

44. Kokie poilsio ir turizmo ištekliai vietos yra Jūsų gyvenamojoje teritorijoje (gali būti keli atsakymo variantai)?

45. Ar Jums žinomi ekologinio bei darnaus turizmo maršrutai Jūsų gyvenamojoje teritorijoje?

46. Jeigu turite pasiūlymų ir pastebėjimų dėl ekologinio ir darnaus turizmo, bendruomeninių želdynų, žalių poilsio ir rekreacinių erdvių Trakų savivaldybėje, kūrimo, maloniai prašome jais pasidalinti.

47. Kurie žemiau išvardinti teiginiai atitinka jūsų elgesį (Taip/Ne/Negaliu atsakyti)?

Taip
Ne
Negaliu atsakyti
Stengiuosi taupyti vandenį
Plastikinę ir kitą tarą priduodu perdirbimui surinkimo punktuose
Sunaudotus elementus (baterijas) priduodu specialiose tam skirtose vietose
Rūšiuoju atliekas
Dalyvauju aplinkosauginėje veikloje (pvz.: talkose, organizacijose)
Stengiuosi vartoti mažiau
Taupau elektros energiją
Renkuosi ekologiškus produktus
Stengiuosi vartoti vietinę produkciją
Vairuoju hibridą ar elektromobilį

48. Kokie iš išvardintų tausojančio/ atsakingo vartojimo aspektų jums atrodo svarbiausi? Pažymėkite iki 3 variantų:

49. Dalijimosi ekonomika suprantama kaip rinka, kurioje tarp žmonių vyksta prekių arba paslaugų nuoma, dalijimasis ar prekyba. Pavyzdžiui: prekyba nebereikalingais drabužiais, pavežėjimo paslaugos; paspirtukų, įrankių nuoma, apgyvendinimo paslaugos ir pan. Ką iš išvardintų sričių esi linkęs/usi nuomotis/dalintis (gali būti keli atsakymo variantai)?

50. Kokios priežastys jus galimai stabdytų ar stabdo dalyvauti dalijimosi ekonomikoje (gali būti keli atsakymo variantai)?

51. Jeigu turite pasiūlymų ir pastebėjimų dėl Aplinkos saugojimas, tausojimas, „Dalinimosi ekonomikos“ Trakų savivaldybėje, vystymo, maloniai prašome jais pasidalinti.

52. Ar Jums aktualus šių paslaugų teikimas Jūsų gyvenamojoje vietovėje (gali būti keli atsakymo variantai)?

53. Jūsų nuomone, kokios konkrečios veiklos pagerintų kaimo jaunimo (iki 29 m.) įsitraukimą (Pasirinkite Jūsų nuomone 5 svarbiausius atsakymus)

54. Ar žinote NVO, bendruomenių ir verslo bendradarbiavimo Trakų rajone pavyzdžių?

55. Kokios priežastys lemia, kad NVO, bendruomenės ir verslas nebendradarbiauja (gali būti keli atsakymo variantai)?

56. Ar turite bendradarbiavimo Bendruomenė, NVO-verslas, bendruomenė, NVO-savivaldybė pasiūlymų, kuriant naujus produktus, paslaugas ar veiklos būdus?

57. Ar Jūs imtumėte paramą smulkiam verslui, jei būtų ES paramos galimybės?

58. Kokioms paramos sritims, įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 m., Jūs teiktumėte pirmenybę, kad ES lėšos, skirtos kaimo gyventojams, būtų kuo geriau panaudotos (įvertinkite kiekvieną veiklą )?

labai svarbu
svarbu
iš dalies svarbu
nesvarbu
neturiu nuomonės
Paslaugų (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo, alternatyvių energijos išteklių tiekimo ir pan.) gyventojams plėtra
Paslaugų socialiai pažeidžiamoms kaimo gyventojų grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.) plėtra
Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka, atliekų rūšiavimo infrastruktūra ir pan.) gerinimas ir plėtra
Turizmo infrastruktūros ir darnaus ekologinio turizmo paslaugų plėtra
Bendruomeniškumą skatinančių iniciatyvų vystymas
Savanorystę skatinančių iniciatyvų vystymas
Ekonominės veiklos kūrimas ir plėtra
Parama darbo vietų kūrimui
Inovacijų skatinimas ir jų diegimas kaimo vietovėse
Palankesnių sąlygų pradėti ekologinio ir/ar tvaraus ūkininkavimo veiklą sudarymas
Naujai besikuriančių kaimo vietovėse miesto gyventojų integracijos į vietos bendruomenę skatinimas ir stiprinimas
Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, kokybės gerinimas ir naudojimo skatinimas
Ryšių tarp kaimo ir miesto stiprinimas
Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo skatinimas
Vietos produkcijos perdirbimas ir realizavimas
Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas
Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas
Kaimo kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės vietovių kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymas, atkūrimas ir atnaujinimas
Prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, bei plėtoti tvariąją energetiką
Sveikatinimo priemonių aktyvinimo kryptis (dviračiai, aktyvus sportas, sveika mityba)
Socialinio verslo įgyvendinimas ir plėtra
Skatinti žiedinę bioekonomiką (Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais) ir tvarią miškininkystę
Skatinti moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje
Skatinti žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacija ir skaitmeninimą, bei dalijimąsi jomis taip pat skatinti jų diegimą