Tautinių mažumų atstovų apklausos klausimynas

Gerbiamieji,

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atlieka apklausą kurios tikslas – surinkti naujausią informaciją apie tautinių mažumų atstovų  padėtį Lietuvos darbo rinkoje. Tyrimo duomenys bus panaudoti tautinių mažumų integracijos šalies darbo rinkoje politikos tobulinimui. Klausimyne pateikti klausimai su galimais atsakymais. Jums tinkamo atsakymo numerį pažymėkite/apibraukite arba, kur reikia, įrašykite išsamų atsakymą. Apklausos rezultatai bus pateikiami tik apibendrinti, todėl garantuojamas jų konfidencialumas ir pateikėjo anonimiškumas.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
A1. Jūsų išsilavinimas:
A2. Jūsų profesinė kvalifikacija (specialybė). Įrašykite iš diplomo ar pažymėjimo:
A3. Prašome įvertinti savo lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Įvertinkite kiekvieną punktą. Skalėje nuo 1 iki 5, 1 reiškia labai prastai, o 5 - labai gerai.
Labai prastai (1)Blogai (2)Vidutiniškai (3)Gerai (4)Labai gerai (5)
Suprantu
Kalbu
Rašau
B1. Šiuo metu Jūs:
B2. Kokiai iš žemiau išvardytų grupių priklausote?
B2a. Kita. Įrašykite:
Jeigu B2 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
B3. Kuo šiuo metu dirbate? (Nurodykite savo pareigas, atliekamą darbą):
B3-B17 ANKETOS KLAUSIMUS PRAŠOME ATSAKYTI TUOS ASMENIS, KURIE ŠIUO METU DIRBA, T. Y. KURIE B1 KLAUSIME PASIRINKO ATSAKYMĄ 1 ARBA 5. KITUS ASMENIS PRAŠYTUME PEREITI PRIE C1 KLAUSIMO.
B4. Jūs esate:
B4a. Kita. Įrašykite:
Jeigu B4 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
B5. Darbovietės pagrindinė ekonominė veikla. Nurodykite konkrečiai (pvz., pramonė, statyba, prekyba, transportas, viešasis (valstybinis) sektorius - švietimas, sveikatos priežiūra, socialinis darbas, privalomas socialinis draudimas, viešasis valdymas ir gynyba ir pan., žemės ūkis, viešbučiai ir restoranai, namudinė veikla – suvenyrai, rankdarbiai, kita):
Įrašykite:
B6. Kiek vidutiniškai valandų dirbate per savaitę? Nurodykite vidutinį valandų skaičių:
Jeigu darbas nereguliarus, įrašykite vidutinį darbo valandų skaičių per savaitę per paskutinį pusmetį.
B7. Kiek norėtumėte vidutiniškai dirbti valandų per savaitę? Nurodykite vidutinį valandų skaičių:
B8. Ar Jums tenka dirbti savaitgaliais, viršvalandžius, per šventes, naktimis ar vakarais? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
B9. Kokiu darbo grafiku norėtumėte dirbti? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.
B10. Nurodykite intervalą, į kurį patenka Jūsų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis po mokesčių („į rankas“):
B11. Kaip manote, kiek Jūsų gaunamas darbo užmokestis atitinka turimai profesinei kvalifikacijai?
B12. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad darbo užmokestis Jums išmokamas laiku?
B13. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad dabartinis darbas suteikia geras karjeros galimybes?
B14. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad darbovietėje turite galimybių kelti profesinę kvalifikaciją?
B15. Ar šiuo metu norėtumėte mokytis?
B16. Koks būtų (yra) Jūsų mokymosi tikslas? Galimi keli atsakymo variantai.
B16a. Kita. Įrašykite:
Jeigu B16 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
B17. Kaip manote, ar per ateinančius šešis mėnesius Jums gresia prarasti dabartinę darbo vietą?
C1. Kiek laiko Jūs nedirbate?
C1-C10 ANKETOS KLAUSIMUS PRAŠOME ATSAKYTI TUOS ASMENIS, KURIE ŠIUO METU NEDIRBA, T.Y. KURIE B1 KLAUSIME PASIRINKO ATSAKYMO VARIANTUS – 2, 3, 4.
C2. Ar esate užsiregistravęs(-usi) užimtumo tarnyboje / darbo biržoje?
C3. Ar Jūs anksčiau dirbote?
C4. Nurodykite priežastį, dėl kurios Jūs netekote darbo? Pažymėkite ne daugiau kaip 2 atsakymus.
C4a. Kita. Įrašykite:
C4a. Jeigu C4 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
C5. Ar Jūs ieškote darbo?
C6. Kiek laiko Jūs ieškote darbo?
C7. Ieškomo darbo pobūdis:
C7a. Kita. Įrašykite:
Jeigu C7 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
C8. Nurodykite, už kokį mažiausią darbo užmokestį („į rankas“) sutiktumėte dirbti?
C9. Kokios pagrindinės Jūsų neįsidarbinimo / nedarbo priežastys? Pažymėkite ne daugiau kaip 3 pagrindines priežastis.
C9a. Kita. Įrašykite:
Jeigu C9 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
C10. Kiek esate pasirengęs(-usi) imtis tam tikrų veiksmų, siekiant pagerinti savo padėtį darbo rinkoje? Įvertinkite kiekvieną punktą. Skalėje nuo 1 iki 5, 1 reiškia visiškai nepasirengęs(-usi), o 5 - visiškai pasirengęs(-usi).
Visiškai nepasirengęs(-usi) (1)Nepasirengęs(-usi) (2)Nei pasirengęs(-usi), nei nepasirengęs(-usi) (3)Pasirengęs(-usi) (4)Visiškai pasirengęs(-usi) (5)
Įgyti profesiją
Tobulinti kvalifikaciją
Persikvalifikuoti
Dirbti viešuosius darbus
Dirbti laikinuosius darbus
Pakeisti gyvenamąją vietą, jeigu bus pasiūlytas nuolatinis darbas kitoje vietovėje
Kasdien važinėti į darbą (į kitą vietovę) priemiestiniu transportu
Pasirengęs dirbti bet kokį siūlomą darbą
C11. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis, Jūsų nuomone, susiduria tautinių mažumų atstovai, norintys įsidarbinti arba pagerinti savo situaciją darbo rinkoje?
TaipNe
Nepakankama kvalifikacija
Kvalifikacijos neatitikimas šiuolaikiniams ūkio poreikiams
Nepakankamas praktinis pasiruošimas
Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų nepripažinimas Lietuvoje
Nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas
Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas
Siūlomas mažas atlyginimas
Diskriminacijos dėl tautybės apraiškos darbo vietoje
Siūlomas nekvalifikuotas arba mažai kvalifikuotas darbas
Siūlomas darbas ne pagal specialybę
Nepakankamos pažintys
Neigiamas darbdavių požiūris į tautinių mažumų atstovus
Kita. Nurodykite (C11a klausime)
C11a. Kita. Įrašykite:
Jeigu C11 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašykite atsakymą:
C12. Kiek sutinkate ar nesutinkate su kiekvienu toliau pateiktu teiginiu? Įvertinkite kiekvieną punktą:
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku, nei nesutinku (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
Kaime gyvenantiems tautinių mažumų atstovams yra sudėtingiau patekti į darbo rinką pirmą kartą negu mieste gyvenantiems tautinių mažumų atstovams
Kaime gyvenantiems tautinių mažumų atstovams yra sudėtingiau grįžti į darbo rinką iš jos iškritus negu mieste gyvenantiems tautinių mažumų atstovams
Tautinių mažumų atstovai turi lygias galimybes su visais visuomenės nariais įgyti visų lygių išsilavinimą
Kaime gyvenantiems tautinių mažumų atstovams yra sudėtingiau įgyti išsilavinimą negu mieste gyvenantiems tautinių mažumų atstovams
Kaime gyvenantiems tautinių mažumų atstovams yra sudėtingiau tęsti išsilavinimą (mokymosi visą gyvenimą srityje) negu mieste gyvenantiems tautinių mažumų atstovams
D1. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad dabartinėje darbo vietoje turite draugų?
Klausimas turintiems darbą. Jeigu šiuo metu neturite darbo, toliau atsakinėkite nuo D2 klausimo.
D2. Ar priklausote profesinėms sąjungoms?
D3. Ar priklausote kurios nors tautinės mažumos bendruomenei ir / arba grupei / organizacijai?
D4. Kaip dalyvaujate tautinių mažumų Lietuvos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime?
D4a. Kitaip dalyvauju. Įrašykite:
Jeigu D4 klausime pasirinkote atsakymo variantą "Kitaip dalyvauju", prašome įrašykite atsakymą:
D5. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad Lietuvoje turite laisvę reikšti savo įsitikinimus?
D6. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad visuomenės švietimui tautinių mažumų klausimais skiriama pakankamai pastangų?
E1. Ar žinotumėte savo teises, jeigu taptumėte diskriminacijos arba priekabiavimo auka?
E2. Kaip manote, galima ar negalima pateisinti tautinių mažumų atstovų išnaudojimą, smurtą ar prievartą?
E3. Kiek sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad dedama pakankamai pastangų, kad būtų skatinama įvairovė Jūsų darbo vietoje tautybės bei etninės kilmės atžvilgiu?
E4. Ar Jums teko patirti diskriminaciją?
E5. Nurodykite, kokiose situacijose Jums teko patirti diskriminaciją:
TaipNe
Siekiant išsilavinimo vidurinėje mokykloje
Siekiant išsilavinimo profesinėje mokykloje
Siekiant išsilavinimo aukštojoje mokykloje
Siekiant pasirinkti norimą profesiją
Siekiant įsidarbinti
Darbo vietoje dėl galimybių dalyvauti mokymuose, tobulinimo kursuose, pan.
Darbo vietoje dėl karjeros galimybių
Darbo vietoje dėl darbo sąlygų
Darbo vietoje dėl darbo apmokėjimo
Darbo vietoje dėl atleidimo
Darbo vietoje dėl užimamos pozicijos / pareigų
Kita. Nurodykite (E5a klausime)
E5a. Įrašykite atsakymo variantą
Jeigu E5 klausime pasirinkote variantą "Kita", prašome įrašyti atsakymą.
E6. Ar įsidarbinimo metu Jums teko patirti šiuos veiksmus Jūsų tautybės arba etninės kilmės pagrindu? Nurodykite kiekviename punkte:
Tikrai neLabiau ne negu taipLabiau taip negu neTikrai taipAtvejis netinka
Užgauliojimus arba patyčias
Žeminantį elgesį
Fizinę prievartą
E7. Ar darbo vietoje Jums teko patirti šiuos veiksmus Jūsų tautybės arba etninės kilmės pagrindu? Nurodykite kiekviename punkte:
Tikrai neLabiau ne negu taipLabiau taip negu neTikrai taipAtvejis netinka
Užgauliojimus arba patyčias
Žeminantį elgesį
Fizinę prievartą
F1. Gyvenamoji vieta. Pasirinkite iš sąrašo:
F2. Jūsų lytis:
F3. Jūsų amžius:
F4. Jūsų tautybė. Nurodykite:
F5. Kokia Jūsų pilietybė?
F6. Ten, kur gyvenate, ar Jūs suvokiate save kaip priklausantį(-čią) tautinės mažumos grupei?
F7. Gimtoji kalba. Nurodykite:
F8. Lietuvoje gyvenate:
F8a. Prašome nurodyti metus:
Jeigu F8 klausime pasirinkote 2 atsakymo variantą, prašome nurodyti metus:
F9. Nurodykite vidutines pajamas tenkančias vienam namų ūkio nariui per 1 mėnesį:
(sudėkite visų šeimos narių gaunamas mėnesines pajamas, įskaitant darbo užmokestį, pašalpas, senatvės pensijas bei visas kitas pajamas, ir padalinkite iš šeimos narių skaičiaus)
F10. Pagrindiniai Jūsų asmeniškai (neįskaitant kitų namų ūkio narių) pajamų šaltiniai:
TaipNe
Samdomojo darbo pajamos (darbo užmokestis pagrindiniame ir papildomame darbe, premijos, kt.)
Individualios darbo veiklos pajamos (pajamos iš individualios darbo ir kūrybinės veiklos, verslo, honorarai)
Pašalpos (ligos pašalpa, motinystės (tėvystės) pašalpa, nedarbo socialinio draudimo išmoka (bedarbio pašalpa), transporto išlaidų kompensacija neįgaliesiems, kt. )
Pensijos (senatvės pensija, netekto darbingumo (invalidumo) pensija pensinio amžiaus asmenims, salpos (socialinė) pensija, našlių, našlaičių (maitintojo netekimo) pensija, kitos pensijos)
Pajamos iš turto (nekilnojamojo turto nuoma, žemės nuoma, kito turto nuoma, palūkanos, dividendai)
Pajamos iš pardavimo (nekilnojamojo turto pardavimas, žemės, miško pardavimas, grybų, uogų, žuvų ir pan. pardavimas, antrinių žaliavų pardavimas, kt.)
Reguliari kitų asmenų parama (pinigai, gauti iš tėvų, vaikų, kitų giminaičių, draugų, kitų asmenų, alimentai, kt.)
Kitos (pvz.: stipendija ir pan.)