SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ APKLAUSOS ANKETA

 Gerbiamieji pagalbos mokiniui Specialistai!

Maloniai prašome užpildyti šią anketą, kuria siekiama išsiaiškinti pagalbos mokiniui specialistų darbo sunkumus, sąlygas, jų ypatumus ir darbo kokybę dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais. Anketa yra anoniminė (duomenys bus panauduoti tik rašant magistro darbą). Pasirinktą atsakymą pasižymekite.

 

Kilus klausimams, rašykite: ana.maria.belias@gmail.com

Vilniaus universitetas, Socialinio darbo katedra

 

 

IŠ ANKSTO NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU JUMS

UŽ SUTEIKTĄ INFORMACIJĄ IR VERTINGA PAGALBĄ!

 

Pic
Jūsų lytis:
Jūsų amžius
Jūsų kvalifikacija
Jūsų išsilavinimas
Jūs esate
Jūsų darbo su SUP mokiniais stažas
Jūsų darbo krūvis
Mokyklos dydis
Dažniausiai dirbate
Ar gyvenimo kokybė (individo vaidmens gyvenime suvokimas, atsižvelgiant į kultūrines, vertybines gyvenamojo meto sistemas bei į asmeninius tikslus, viltis, gyvenimo bei elgesio normas bei interesus, kurie priklauso nuo fizinės sveikatos, psichologinės būsenos, nepriklausomybės laipsnio, socialinių santykių, aplinkos faktorių bei asmeninių įsitikinimų) turi įtakos specialiojo pedagogo darbo efektyvumui?
Ar vidinė darna (asmens sugebėjimą suvokti jį supantį pasaulį kaip suprantamą, valdomą ir prasmingą) turi įtakos specialiojo pedagogo darbo efektyvumui?
Ar patiriate stresą darbę?
Su kokiais sunkumais susiduriate specialiojo pedagogo darbe? (kiekvienam teiginiui parinkite Jums tinkamą atsakymą ir jį pažymėkite)
Labai dažnaiDažnaiRetaiVisai nesusiduriu
Nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius
Vedant grupines, pogrupines ir individualias pratybas
Numatant artimuosius ir tolimuosius darbo su mokiniu tikslus
Padedant įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą
Sudarant individualiąsias programas sutrikusiai funkcijai lavinti ir buitiniams bei socialiniams įgūdžiams ugdyti
Fiksuojant mokinio pasiekimus
Padedant mokytojams individualizuoti, pritaikyti bendrąsias programas, parinkti tinkamiausią darbo vietą mokiniui klasėje, mokymo priemones, ugdomąją kompensacinę techniką.
Padedant SUPM adaptuotis klasėje, skatinant jo bendravimą su kitais mokiniais, padedant įsitraukti į ugdymo ir ugdymosi procesą
Informuojant mokytojų tarybą ir tėvus (globėjus, rūpintojus) apie darbo su mokiniais uždavinius, turinį ir rezultatus, kaupiant informaciją apie kiekvieno SUPM specialiuosius ugdymosi poreikius, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį
Brandinant mokyklos bendruomenės teigiamas nuostatas į SUP vaikus
Tvarkant savo veiklos dokumentaciją
Pratybų apskaitos žurnale žymint vaikų lankomumą ir konkrečias pratybų temas
Bendradarbiaujant su auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), psichologu, socialiniu pedagogu, logopedu, sudarant individualias programas ir teikiant jiems metodinę paramą
Dirbant ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijoje
Sistemingai keliant savo kvalifikaciją
Tiesiogiai atsakant už pavestus darbus ir atsiskaitant ugdymo įstaigos vadovui
Ar esate patenkinti savo darbo sąlygomis?
Jeigu atsakėte taip, tai išvardinkite darbo priemones ir įrankius, kuriuos turite ir naudojate savo darbe?
Jeigu atsakėte ne, tai kokių darbo įrankių/priemonių Jums trūksta dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais?
Kas dažniausiai lemia Jūsų darbo sėkmę? (Galimi keli atsakymų variantai)
Kas trukdo pasiekti geresnius darbo rezultatus? (Galimi keli atsakymų variantai)
Kas Jus skatina profesiniam augimui? (Galimi keli atsakymų variantai)
Kaip Jus skatina profesiniam augimui? (Galimi keli atsakymų variantai)