Savivaldybės gyventojų apklausa rengiant Pagėgių savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2031 m.

Pagėgių savivaldybės administracija rengia Pagėgių savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2031 m.. Šiam tikslui yra atliekama gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie savivaldybėje teikiamas svarbiausias viešąsias paslaugas ir jų tobulinimo poreikį, gyvenimo kokybę ir kitus aktualius rajono plėtrai klausimus.

 Apklausa yra anoniminė: jūsų atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams apskaičiuoti. Maloniai prašome atsakyti į visus anketos klausimus.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kuo patraukli Pagėgių savivaldybė kaip gyvenamoji vietovė? (Nurodykite 5 pagrindinius privalumus) ✪

Kuo nepatraukli Pagėgių savivaldybė? (Nurodykite 5 pagrindinius trūkumus) ✪

Nurodykite 3 pagrindines socialines - ekonomines problemas Pagėgių savivaldybėje: ✪

Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas Pagėgių savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį:  ✪

L.gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
L.blogai
Neturiu nuomonės
Kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros namų ir pan.) tinklo pakankamumą
Savivaldybės organizuojamų kultūros renginių kokybę
Bendruomenės organizuojamų renginių kokybę
Dabartinę istorijos ir architektūros paminklų, istorinės atminties vietų būklę ir priežiūrą
Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas
Esamą sporto aikštelių būklę ir pakankamumą
Esamą vaikų žaidimo aikštelių būklę ir pakankamumą
Esamą pėsčiųjų ir dviračių takų būklę ir pakankamumą
Esamą sporto salių būklę ir pakankamumą
Esamą viešų maudyklų (vasaros metu) būklę ir pakankamumą
Renginių šeimoms/vaikams pakankamumą ir patrauklumą
Renginių jaunimui pakankamumą ir patrauklumą
Renginių pagyvenusiems žmonėms pakankamumą ir patrauklumą
Gamtos objektų (miškai, parkai, vandens telkinių pakrantės) pritaikymą poilsiui
Kaip bendrai vertinate aktyvaus poilsio paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?

Kaip vertinate sveikatos paslaugas Pagėgių savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį: ✪

L.gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
l.blogai
Neturiu nuomonės
Pirminės sveikatos priežiūros įstaugų teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atvykimo greitį ir aptarnavimo kokybę
Privačių medicinos (šeimos gydytojų, odontologų, specialistų) įstaigų teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
Šilutės visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas ir organizuojamų užsiėmimų bei renginių kokybę
Kaip bendrai vertinate sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Pagėgių savivaldybėje?

Kaip vertinate konkrečius socialinių paslaugų aspektus ir socialinių problemų sprendimą Pagėgių savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį  ✪

L.gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
L.blogai
Neturiu nuomonės
Rūpinimąsi senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis
ūpinimąsi socialinę riziką patyrusiais (priklausomais nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, sugrįžusiais iš įkalinimo įstaigų ir kt.) asmenimis
NVO įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą Pagėgių savivaldybėje
Viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų pritaikymą neįgaliesiems
Socialinių paslaugų teikimą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams
Socialinių paslaugų infrastruktūrą (socialinių paslaugų įstaigų tinklą, įstaigų būklę, įrangą ir pan.)
Kaip bendrai vertinate socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Pagėgių savivaldybės teritorijoje?

Kaip vertinate švietimo įstaigų teikiamas paslaugas Pagėgių savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį ✪

L.gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
L.blogai
Neturiu nuomonės
Vaikų lopšelių-darželių pastatų ir vidaus būklę
Ugdymo priemonių pakankamumą ikimokyklinėse įstaigose
Bendrojo lavinimo mokyklų tinklą ir pasiekiamumą
Bendrojo lavinimo mokyklų pastatų ir vidaus būklę
Ugdymo proceso modernumą (IT naudojimas, laboratorijų būklė, inovatyvių ugdymo programų taikymas)
Pedagoginio personalo kvalifikaciją
Sudarytas sąlygas suaugusiųjų mokymuisi
Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo paslaugų (būrelių) pakankamumą
Mokymosi visą gyvenimą sąlygas Pagėgių savivaldybėje
Galimybę dalyvauti švietėjiškose paskaitose, diskusijų klubuose
Kaip bendrai vertinate švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę savo gyvenamoje vietovėje?

Kaip vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį  ✪

L.gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
L.blogai
Neturiu nuomonės
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą
Policijos darbą
Bendrą kriminogeninę padėtį savivaldybės teritorijoje
Gyventojų saugumo užtikrinimą gyvenvietėse
Gyventojų saugumo užtikrinimą kaimuose ir vienkiemiuose
Vykdomą nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją
Kaip bendrai vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą Pagėgių savivaldybėje?

Kaip vertinate konkrečius komunalinio ūkio, aplinkos tvarkymo, susisiekimo ir kitų paslaugų aspektus savo gyvenamoje vietovėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį  ✪

L.gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
L.blogai
Neturiu nuomonės
Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę
Necentralizuotai tiekiamo (iš gręžinio, šulinio) geriamojo vandens kokybę
Nuotėkų tvarkymą
Kaip bendrai vertinate vandens, nuotėkų, šilumos, elektros tiekimo paslaugas savo gyvenamojoje vietovėje?
Kelių/gatvių su asfalto danga būklę
Kelių valymą žiemą
Kelių ir gatvių ženklinimo būklę
Kaip bendrai vertinate gatvių ir kelių priežiūros paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
Kaip vertinate apšvietimo pakankamumą savo gyvenamoje vietovėje?
Palaikomą švarą gyvenvietėje (viešų teritorijų valymas, šiukšlių surinkimas ir pan.)
Kapinių priežiūrą (apšvietimą, atliekų išvežimą, valymą ir pan.)
Buitinių atliekų tvarkymo, šiukšlių išvežimą
Savavališkų šiukšlynų likvidavimo tvarką ir operatyvumą
Viešųjų tualetų išdėstymą, švaros juose palaikymą ir pan.
Kaip bendrai vertinate švaros palaikymo paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
Oro užterštumo lygį
Dirvožemio užterštumo lygį
Vandens telkinių užterštumo lygį
Triukšmingumo lygį
Kaip bendrai vertinate aplinkos ekologiškumą savo gyvenamoje vietovėje?
Atliekamus dekoratyvinio apželdinimo (gėlynai, želdynai ir pan.) darbus
Parkų, žaliųjų vejų būklę ir priežiūrą
Kaip bendrai vertinate želdinių priežiūrą savo gyvenamoje vietovėje?
Galimybę viešuoju transportu susisiekti su kitomis savivaldybės gyvenvietėmis
Galimybę viešuoju transportu susisiekti su kitais miestais, rajonais
Autobusų stotelių ir jų aplinkos būklę
Kaip bendrai vertinate viešojo transporto paslaugas Pagėgių savivaldybėje?

Pažymėkite ne daugiau 2 motyvų, kurie Jus paskatintų iš nuosavo automobilio persėsti į viešąjį transportą ✪

Galvojant apie gyventojų gerovę Pagėgių savivaldybėje, kokioms sritims savivaldybės valdžia turėtų skirti didžiausią prioritetą artimiausiu dešimtmečiu? Nurodykite ne daugiau kaip 5 pagrindines sritis ✪

Jūs esate: ✪

Jūsų amžius: ✪

Jūsų išsilavinimas: ✪

Koks yra Jūsų pagrindinis užsiėmimas šiuo metu? Pasirinkite tik vieną atsakymo variantą ✪

Pasinaudoję šia skale, nurodykite vidutines Jūsų asmenines pajamas per mėnesį. Pasirinkite vieną iš atsakymo variantų ✪

Jūsų gyvenamoji vieta: ✪