Piliečių dalyvavimas viešųjų sprendimų priėmime Šilutės rajono savivaldybėje

Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese – tai valdžios institucijos sprendimų priėmimo metodas, kuris grindžiamas atskirų piliečių, suinteresuotų piliečių grupių (interesų grupių) įtraukimu į sprendimų rengimo, svarstymo, derinimo, priėmimo procedūrą (pvz.: apie daugiabučių atnaujinimą, kelių rekonstravimą, gatvių priežiūrą, teritorijų planavimą, lėšų skirstymą ir pan.) teisės aktų nustatytais būdais, siekiant, kad jų bendri lūkesčiai, patirtis, norai bei interesai būtų visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti prieš priimant sprendimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek, Jūsų nuomone, savivaldybės politikai atsižvelgia į visuomenės nuomonę priimdami sprendimus? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – niekada neatsižvelgia, o 5 – visada atsižvelgia.
2. Kiek, Jūsų nuomone, gyventojai yra aktyvūs, siekdami pareikšti savo nuomonę ar pateikti pasiūlymus savivaldos atstovams? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – labai pasyvūs, o 5 – labai aktyvūs.
3. Kiek Jūs asmeniškai esate aktyvus(-i), siekdamas(-a) pareikšti savo nuomonę ar pateikti pasiūlymus savivaldos atstovams? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – labai pasyvus, o 5 – labai aktyvus.
4. Kiek, Jūsų nuomone, apskritai yra reikalingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir piliečių priimant viešuosius sprendimus? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – labai pasyvus, o 5 – labai aktyvus.
5. Kiek domitės viešaisiais sprendimais (svarstomais ir priimamais projektais, nutarimais ir pan.)? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 – visiškai nesidomiu, o 5 – labai domiuosi.
6. Kurie savivaldybės sprendimai Jums asmeniškai yra aktualiausi?
7. Ar pakanka informacijos apie savivaldybėje priimamus sprendimus?
8. Iš kurių informacijos šaltinių sužinote apie savivaldybėje svarstomus projektus ar priimamus sprendimus?
Taip, sužinauNe, nesužinau
Savivaldybės interneto svetainėje
Laikraščiuose
Kreipiuosi į savivaldybę ar seniūniją telefonu
Kreipiuosi nuėjęs / nuėjusi į savivaldybę ar seniūniją
Socialiniuose tinkluose (pvz.: Facebook ir pan.)
Kreipiuosi į aktyvius piliečius
9. Yra įvairių būdų piliečiams įsitraukti į viešųjų sprendimų priėmimą. Kuriuos iš išvardintų būdų žinote?
Taip, žinauNe, nežinau
Rinkimai
Pokalbis su valdžios atstovais
Dalyvavimas sudarant biudžetą
Dalyvavimas savivaldybės tarybos posėdžiuose
Dalyvavimas savivaldybės komitetų posėdžiuose
Dalyvavimas NVO (nevyriausybinių organizacijų) veikloje
Skundų ir prašymų teikimas savivaldybės administracijai
Peticijos
Pranešimai apie pažeidimus, trūkumus, piktnaudžiavimą, neteisėtus veiksmus arba neveikimą ir korupciją (savivaldybės interneto svetainėje)
Nuomonės išreiškimas savivaldybės interneto svetainėje
Nuomonės išreiškimas socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook)
Dalyvavimas išplėstinėse seniūnaičių sueigose, kurios gali pateikti rekomendacijų savivaldybės administracijai, tarybos komitetams arba dalyvauti sprendimų priėmimo procese
10. Ar per paskutiniuosius 12 mėn. Jūs asmeniškai kalbėjotės apie rajono problemas, jų sprendimo būdus su:
Taip, kalbėjauNe, nekalbėjau
Draugais ar pažįstamais
Seniūnu
Seniūnaičiu
Savivaldybės administracijos tarnautojais
Savivaldybės tarybos nariais
Meru
11. Ar per paskutiniuosius 12 mėn. Jūs asmeniškai:
TaipNe
Apie netvarką, problemas pranešėte savivaldybės interneto svetainėje ar el. paštu
Teikėte skundą ar prašymą RAŠTU savivaldybės administracijai
PASIRAŠĖTE kitų gyventojų inicijuotą prašymą savivaldybei
Pasisakėte socialinių tinklų DISKUSIJŲ GRUPĖSE, kuriose dalyvauja ir valdžios atstovai
DALYVAVOTE savivaldybės tarybos ar komiteto posėdyje
DALYVAVOTE vietos bendruomenės susirinkime
KONSULTAVOTĖS savivaldybės tinklalapyje
IEŠKOJOTE informacijos savivaldybės tinklalapyje
12. Jei teko kalbėtis su savivaldos atstovais, teikti prašymą, pranešti apie pažeidimus ir pan., kokių rezultatų pasiekėte? Pasirinkite vieną atsakymą, kuris atspindi dažniausiai pasiektą rezultatą.
13. Jūsų nuomone, dėl kurios pagrindinės priežasties piliečiai nedalyvauja viešųjų sprendimų priėmime?
14. Žemiau pateikti teiginiai susiję su piliečių dalyvavimu priimant viešuosius sprendimus. Remiantis 5 balų skale (kur 1 – visiškai nesutinku, o 5 – visiškai sutinku), įvertinkite juos:
12345
Įstatymai numato pakankamai galimybių visuomenei dalyvauti priimant sprendimus
Savivaldybės darbuotojai yra suinteresuoti bendradarbiavimu su gyventojais
Savivaldybės pateikiama informacija apie sprendimų priėmimą yra aiški ir lengvai suprantama
Savivaldybės darbuotojai reaguoja į piliečių nuomonę
Piliečiai turi pakankamai informacijos apie galimybes dalyvauti priimant sprendimus
Piliečiai pasitiki savivaldybės tarnautojais
Piliečiai turi pakankamai kompetencijos, kad galėtų dalyvauti priimant sprendimus
Piliečiai turi pakankamai įgūdžių, kad galėtų dalyvauti priimant sprendimus
15. Žemiau pateikti teiginiai susiję su piliečių dalyvavimo viešųjų sprendimų priėmime skatinimu. Remiantis 5 balų skale, įvertinkite pritarimą nurodytiems teiginiams (kur 1 – visiškai nepritariu, o 5 – visiškai pritariu):
12345
Valdžia turėtų labiau konsultuoti visuomenę apie priimtus arba svarstomus priimti sprendimus
Prieš priimant sprendimus, valdžia turėtų labiau atsižvelgti į visuomenės norus ir pageidavimus
Reikia daugiau šviesti visuomenę apie būdus ir galimybes dalyvauti viešųjų sprendimų priėmime
Reikia daugiau dėmesio skirti dalyvavimo svarbos aiškinimui jau mokyklose
16. Žemiau pateiktos jūsų nuostatos susijusios su pasitikėjimu savivaldos atstovais. Remiantis 5 balų skale, nurodykite, ar Jūs asmeniškai pasitikite, ar nepasitikite šiais savivaldos atstovais (kur 1 – visiškai nepasitikiu, o 5 – visiškai pasitikiu):
12345
Savivaldybės tarnautojais
Savivaldybės tarybos nariais
Meru
Administracijos direktoriumi
Seniūnu
18. Jūs esate:
19. Jūsų amžius
20. Jūsų išsilavinimas:
21. Jūsų užsiėmimas:
Jūsų pastebėjimai, komentarai