PASIDALINKITE PATIRTIMI IR PADĖKITE MUMS TOBULINTI TEIKIAMAS PASLAUGAS IR KLIENTŲ APTARNAVIMĄ

Akmenė rajono savivaldybė siekia tobulinti teikiamas paslaugas ir klientų aptarnavimą atsižvelgdama į Jūsų vertinimą ir lūkesčius. Mums itin svarbi Jūsų nuomonė, todėl prašome užpildyti paslaugų vertinimo anketą.

I dalis. IŠRINKITE IR PAŽYMĖKITE JŪSŲ NUOMONE TRIS ESMINES PASLAUGŲ GRUPES IŠ DEŠIMT PASIŪLYTŲ, KURIOS YRA SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS AKTUALIAUSIOS IR JOMS TURI BŪTI SKIRIAMAS DIDŽIAUSIAS DĖMESYS

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO PASLAUGOS (Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes) ✪

Jei pažymėjote, kad ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

SOCIALINĖS PARAMOS PASLAUGOS (Globos (rūpybos) išmokos skyrimas; Išmokos vaikui skyrimas; Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas; Socialinės pašalpos skyrimas) ✪

Jei pažymėjote, kad SOCIALINĖS PARAMOS PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

CIVILINĖS METRIKACIJOS PASLAUGOS (Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas; Naujagimio gimimo registravimas; Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas; Mirties registravimas) ✪

Jei pažymėjote, kad CIVILINĖS METRIKACIJOS PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

TERITORIJŲ PLANAVIMO, ARCHITEKTŪROS, PAVELDOSAUGOS PASLAUGOS (Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas; Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje; Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą Savivaldybės teritorijoje išdavimas. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas; Valdytojui ketinančiam sudaryti sandorį išduoda kultūros paveldo statinių esamos būklės aktus) ✪

Jei pažymėjote, kad TERITORIJŲ PLANAVIMO, ARCHITEKTŪROS, PAVELDOSAUGOS PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PASLAUGOS (Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas / išregistravimas / duomenų atnaujinimas / keitimas; Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra; Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas; Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas) ✪

Jei pažymėjote, kad ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PASLAUGOS (Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas; Licencijų išdavimas Įtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą) ✪

Jei pažymėjote, kad VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

TEISĖS IR PERSONALO PASLAUGOS (Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas; Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus skelbimas) ✪

Jei pažymėjote, kad TEISĖS IR PERSONALO PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

STATYBOS PASLAUGOS (Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus; Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu; Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas) ✪

Jei pažymėjote, kad STATYBOS PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

SENIŪNIJŲ PASLAUGOS (Leidimo organizuoti renginį išdavimas; Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas; Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas; Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose; Leidimo laidoti išdavimas; Gyvenamosios vietos deklaravimas, pažymos išdavimas; Notarinių veiksmų atlikimas; Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas) ✪

Jei pažymėjote, kad SENIŪNIJŲ PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

BENDROSIOS (ARCHYVAS, SKUNDAI, PRAŠYMAI) PASLAUGOS (Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas; Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas) ✪

Jei pažymėjote, kad BENDRĄSIAS (ARCHYVAS, SKUNDAI, PRAŠYMAI) PASLAUGAS priskiriate prie svarbiausių paslaugų, įrašykite savo lūkestį.

Kaip apibūdintumėte kokybiškai suteiktą paslaugą?

II dalis. KLIENTŲ APTARNAVIMAS. Pažymėkite balą, kuris geriausiai atitinka Jūsų patirtį klientų aptarnavimo srityje. ✪

Blogiausiai - 1, geriausiai - 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kaip bendrai vertinate klientų aptarnavimo kokybę?
Darbo laikas yra patogus?
Kreipimosi dėl paslaugos suteikimo būdai Jums yra suprantami ir patogūs?
Paslaugą teikiantys darbuotojai buvo mandagūs ir maloniai bendravo?
Paslaugą teikiantys darbuotojai buvo tvarkingai ir reprezentatyviai apsirengę?
Prašoma informacija buvo suteikta Jums priimtinu būdu?
Buvo suteikta visa informacija apie problemos (prašymo) sprendimo eigą ir rezultatą?
Patalpos buvo švarios ir tvarkingos?
Klientų laukimo vieta yra patogi?
Ar Jus tenkino atsakymų (paslaugų suteikimo) terminai?

Jūsų komentaras apie klientų aptarnavimą