Kwestionariusz dla przedstawicieli mniejszości narodowych

Panowie,

Celem tego badania jest zebranie aktualnych informacji o sytuacji mniejszości etnicznych na litewskim rynku pracy. Dane z badań zostaną wykorzystane do opracowania krajowej polityki integracji mniejszości na rynku pracy. Kwestionariusz zawiera pytania z możliwymi odpowiedziami. Zaznacz / zakreśl numer odpowiedzi, który Ci odpowiada, lub zapisz szczegółową odpowiedź w stosownych przypadkach. Wyniki ankiety zostaną podane wyłącznie w formie skróconej, co zagwarantuje ich poufność i anonimowość osoby przesyłającej. Z góry dziękuję za Wasze odpowiedzi.

Dziękujemy za odpowiedzi!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
A1. Pana (-i) wykształcenie. Proszę podać swoje obecne najwyższe wykształcenie:
A2. Pana (-i) kwalifikacje zawodowe (specjalność). Wpisz z dyplomu lub świadectwa:
A3. Proszę ocenić swój poziom języka litewskiego:
Bardzo źle (1)Źle (2)Średnio (3)Dobrze (4)Bardzo dobrze (5)
Rozumiem
Mówię
Piszę
B1. Obecnie Pan (-i):
B2. Do której z poniższych grup Pan (-i) należy?
B3-B17 PYTANIA NALEŻY ODPOWIEDZIEĆ OSOBOM, KTÓRĘ AKTUALNIE PRACUJĄ, PODCZAS INNE OSOBY MAJĄ DALEJ ODPOWIEDZIECZ OD PYTANIA C1
B2a. Proszę wpisać:
B3. Gdzie obecnie Pan (-i) pracuje? Proszę podać tytuł pracy, opis stanowiska:
B4. Pan (i) jest:
B4a. Proszę wpisać:
B5. Główna działalność gospodarcza w miejscu pracy:
Proszę podać: (np. przemysł, budownictwo, handel, transport, sektor publiczny (publiczny) - edukacja, opieka zdrowotna, praca socjalna, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, administracja publiczna i obrona itp., rolnictwo, hotele i restauracje, prace domowe - pamiątki robótki, inne)
B6. Ile godzin pracujecie średnio w tygodniu?
Proszę podać średnią liczbę godzin: Jeśli praca jest nieregularna, proszę podać średnią liczbę godzin tygodniowo w ostatnim poł roku.
B7. Ile godzin chciał Pan (-i) pracować średnio tygodniowo? Proszę podać średnią liczbę godzin:
B8. Czy Pan (-i) pracuje w weekendy, nadgodziny, święta, noce lub wieczory? Proszę ukazać wszystkie, które dotyczą.
B9. Z jakim harmonogramem pracy chciał by Pan (-i) pracować?
B10. Określ zakres, w jakim mieści się Twoja średnia miesięczna pensja po opodatkowaniu (w gotówce):
B11. Pana (-i) zdaniem, ile otrzymywane wynagrodzenie jest zgodne z Waszymi kwalifikacjami zawodowymi?
B12. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Wasze wynagrodzenie jest wypłacane na czas?
B13. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że obecne zatrudnienie oferuje dobre perspektywy kariery?
B14. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz ze stwierdzeniem, że masz możliwości rozwoju zawodowego w miejscu pracy?
B15. Czy jest Pan (i) obecnie zainteresowany nauką?
B16. Jaki byłby Pana (i) cel uczenia się? kilka możliwych opcji odpowiedzi:
B16a. Proszę wpisać:
B17. Czy uważasz, że w najbliższych sześciu miesiącach będziesz narażony na ryzyko utraty obecnej pracy?
C1. Jak długo Pan (-i) nie pracuje?
PYTANIA C1-C10 PROSZĘ ODPOWIEDŹ OSOBOM, KTÓRE W TYM CZASIE NIE PRACUJĄ, I KTÓRE W PYTANIU B1 WYBRAŁY OPCJE ODPOWIEDZI - 2, 3, 4.
C2. Czy jest Pan (-i) zarejestrowana w Służbie Zatrudnienia / na giełdzie pracy?
C3. Czy Pan (-i) pracował (-a) wcześniej?
C4. Proszę wskazać przyczynę utraty pracy? Proszę zaznaczysz maksymalnie 2 odpowiedzi:
C4a. Proszę wpisać:
C5. Czy Pan (-i) szuka pracy?
C6. Jak długo Pan (-i) szuka pracy?
C7. Charakter poszukiwanej pracy:
C7a. Proszę wpisać:
C8. Proszę ukazać, za jaką minimalną opłatę (“w gotówce”) zgodziłby się Pan (-i) pracować?
C9. Jakie są Wasze główne powody braku pracy / bezrobocia? Proszę wybrac maksymalnie 3 główne powody:
C9a. Proszę wpisać:
C10. W jakim stopniu jest Pan (-i) przygotowany (-a) do podjęcia określonych działań w celu poprawy swojej pozycji na rynku pracy? Proszę ocenić każdą pozycję:
Całkowicie nieprzygotowany (-a) (1)Nieprzygotowany (-a) (2)Ani przygotowany (-a), ani nieprzygotowany (-a) (3)Przygotowany (-a) (4)Całkowicie przygotowany (-a) (5)
Zdobyć zawód
Poprawić kwalifikacje
Przekwalifikowanie
Mam ochotę na roboty publiczne
Mam ochotę na pracę tymczasową
Zmiana miejsca zamieszkania, jeśli będzie zaoferowano stałe zatrudnienie w innym miejscu
Codziennie dojeżdżanie do pracy (do innego obszaru) komunikacją miejską
Gotowy do pracy z każdą oferowaną pracą
C11. Pana (-i) zdaniem, jakie są główne problemy mniejszości etnicznych w poszukiwaniu pracy lub poprawie ich pozycji na rynku pracy?
TakNie
Niewystarczające kwalifikacje
Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb współczesnego gospodarstwa
Brak praktycznego przygotowania
Nieuznawanie kwalifikacji na Litwie
Niewystarczająca znajomość języka litewskiego
Niewystarczająca znajomość języków obcych
Oferowane niskie wynagrodzenie
Przejawy dyskryminacji ze względu na przynależność narodową w miejscu pracy
Oferowana jest praca niewykwalifikowana lub nisko wykwalifikowana
Oferowana praca poza specjalnością
Niewystarczające znajomy
Negatywne podejście pracodawców do przedstawicieli mniejszości narodowych
Inne (C11a)
C11a. Proszę wpisać:
C12. W jakim stopniu zgadza się Pan (-i) lub nie zgadza się z każdym z poniższych stwierdzeń?
Całkowicie się nie zgadzam (1)Nie zgadzam się (2)Ani się nie zgadzam, ani nie zgadzam (3)Zgadzam się (4)Całkowicie się zgadzam (5)
Na wsi mieszkającym przedstawicielom mniejszości narodowych po raz pierwszy trudniej jest dostać się na rynek pracy niż mniejszościom narodowym mieszkającym w miastach
Na wsi mieszkającym przedstawicielom mniejszości narodowych jest trudniej wrócić do rynku pracy po jego opuszczeniu niż mniejszościom narodowym mieszkającym w miastach
Na wsi mieszkającym przedstawiciele mniejszości narodowych mają równy dostęp do wszystkich poziomów edukacji ze wszystkimi członkami społeczeństwa
Na wsi mieszkającym przedstawicielom mniejszości narodowych jest trudniej zdobyć wykształcenie niż mniejszościom narodowym mieszkającym w miastach
Na wsi mieszkającym przedstawicielom mniejszości narodowych jest trudniej kontynuować edukacje (w dziedzinie uczenia się przez całe życie) niż mniejszościom narodowym mieszkającym w miastach
D1. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz ze stwierdzeniem, że masz przyjaciół w obecnej pracy?
Pytanie dla obecnie pracujących Jeśli obecnie nie macie pracy, dalej proszę odpowiadać od pytania D2
D2. Czy należysz do związku zawodowego?
D3. Czy Pan (-i) należytsze do mniejszościowej społeczności i / lub grupy / organizacja?
D4. Jak uczestniczysz w życiu społecznym i kulturalnym mniejszości narodowych na Litwie?
D4a. Proszę wpisać:
D5. W jakim stopniu Pan (-i) zgadzasz się lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że macie swobodę wyrażania swoich przekonań na Litwie?
D6. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że edukacja mniejszości narodowych jest podejmowana w wystarczającym stopniu?
E1. Czy Pan (-i) znal (-a) swoje prawa, jeśli staliście ofiarą dyskryminacji lub molestowania?
E2. Czy uważają Państwo, że wykorzystywanie, przemoc lub przemoc wobec członków mniejszości narodowych mogą być lub nie mogą być uzasadnione?
E3. W jakim stopniu zgadzasz się Pan (-i) lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że podejmowane są wystarczające wysiłki w celu promowania różnorodności w twoim miejscu pracy ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne?
E4. Czy doświadczyłeś dyskryminacji?
E5. Proszę ukazać w jakich sytuacjach Pan (-i) doświadczył (-a) dyskryminacji?
TakNie
W ramach edukacji w szkole średniej
W ramach edukacji w szkole zawodowej
W dążeniu do szkolnictwa wyższego
Aby wybrać pożądany zawód
W poszukiwaniu pracy
W miejscu pracy w dostępu do szkoleń, kursów odświeżających itp
W miejscu pracy z powodu możliwości rozwoju zawodowego
W miejscu pracy z powodu warunków pracy
W miejscu pracy ze względu na wynagrodzenie
W miejscu pracy z powodu zwolnienia
W miejscu pracy z powodu z powodu pozycji / zajmowanego stanowiska
Inne (E5a)
E5a. Proszę wpisać:
E6. Pytanie dla pracujących.
Zdecydowanie nieWięcej nie niż takWięcej tak niż nieZdecydowanie takNie dotyczy
Nadużycia lub zastraszanie
Upokarzające zachowanie
Przemoc fizyczną
E7. Czy na miejscu pracy doświadczył Pan (-i) tych działań ze względu na swoją narodowość lub pochodzenie etniczne?
Zdecydowanie nieWięcej nie niż takWięcej tak niż nieZdecydowanie takNie dotyczy
Nadużycia lub zastraszanie
Upokarzające zachowanie
Przemoc fizyczną
F1. Miejsce zamieszkania:
F2. Wasza płeć:
F3. Wiek:
F4. Jaka jest Wasza narodowość? Proszę ukazać:
F5. Jakie jest Waszę obywatelstwo?
F6. Tam, gdzie obecnie mieszkacie czy postrzegacie siebie jako członka mniejszości narodowej?
F7. Język ojczysty. Proszę podać:
F8. Mieszkasz na Litwie:
F8a. Proszę wpisać:
F9. Proszę podąć średni dochód na członka gospodarstwa domowego na miesiąc: (Zsumuj miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, w tym wynagrodzenie, zasiłki, starość i wszystkie inne dochody, i podziel przez liczbę członków rodziny)
Gospodarstwo domowe, obj. y. jedna osoba lub grupa osób mieszkających w jednym domu (mieszkaniu) i mających wspólny budżet i wydatki na konsumpcję.
F10. Proszę podać Wasze główne źródła dochodów (z wyłączeniem innych członków gospodarstwa domowego):
TakNie
Dochód z pracy (płace w pierwotnym i wtórnym zatrudnieniu, premie itp.)
Dochód z indywidualnej pracy (dochód z indywidualnej pracy i działalności twórczej, biznes, tantiemy)
Zasiłki (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński (ojcowski), zasiłek dla bezrobotnych z zabezpieczenia społecznego (zasiłek dla bezrobotnych), koszty transportu dla osób niepełnosprawnych itp.)
Emerytury (emeritura, inwalidztwo, świadczenia społeczne, renty rodzinne, inne)
Dochód z nieruchomości (dzierżawa nieruchomości, dzierżawa gruntów, inne dzierżawy nieruchomości, odsetki, dywidendy)
Dochód ze sprzedaży (sprzedaż nieruchomości, sprzedaż ziemi, lasu, sprzedaż grzybów, jagód, ryb itp., Sprzedaż surowców wtórnych itp.)
Regularne wsparcie innych osób (pieniądze otrzymywane od rodziców, dzieci, innych krewnych, przyjaciół, innych osób, alimenty itp.)
Inne (stypendium i tak dalej)