Biologijos kaupiamojo (įsi)vertinimo taikymo galimybės Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos 11–12 klasėse

Gerbiamieji apklausos dalyviai: 11-12 klasių mokiniai ir jų tėvai, biologijos mokytojai, edukologai ir visi, besidomintys Lietuvos švietimo tobulinimu,

žemiau pateiktais klausimais siekiame išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie esamus bei rengiamus naujus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos mokinių biologijos dalyko pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo modelius.

Rengiama apklausa yra anoniminė, garantuojamas konfidencialumas. Atsakymai bus naudojami apibendrintos formos analizei parengti.

Atsakydami į kiekvieną klausimą pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą arba įrašykite savąjį.

Biologijos dalyko kaupiamojo (įsi)vertinimo modelio rengėjų grupė

Dėkojame už atsakymus ir bendradarbiavimą!

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Pažymėkite, kuriai atsakančiųjų grupei priklausote. Jei priklausote kelioms grupėms, pasirinkite vieną svarbiausią Jums poziciją ir paskui atsakykite į klausimus kaip pasirinktosios grupės narys. Jūs esate:

2. Su kokia Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla esate dabar susiję konkrečiais ryšiais (pvz., mokotės patys, mokosi Jūsų vaikai ar joje dirbate):

3. Kur yra mokykla, su kuria esate arba buvote susiję konkrečiais ryšiais (pvz., mokotės / mokėtės patys, mokosi / mokėsi Jūsų vaikai ar joje dirbate / dirbote):

4. Kiek pritariate ar nepritariate mokinių pasiekimų vertinimui pažymiais ir / ar balais Lietuvos vidurinėje (11-12 kl.) mokykloje:

5. Taškais nuo 3 iki 0 įvertinkite, kiek dabartinis biologijos brandos egzamino, vykdomo baigus 12- tą klasę, modelis suteikia galimybių vertintojams objektyviai įvertinti šio dalyko mokinių pasiekimus:

6. Kiek pritartumėte teiginiui, kad biologijos valstybinis brandos egzaminas turėtų būti ne vienintelis instrumentas, skirtas vidurinės mokyklos abituriento dalyko pasiekimams įvertinti:

7. Pateikite savo siūlymų, koks, Jūsų manymu, turėtų būti biologijos dalyko baigiamojo vertinimo modelis.

8. Kuris iš pateiktųjų teiginių labiausiai atitinka bendrąją kaupiamojo vertinimo sampratą (per įvairių dalykų pamokas) Jums pažįstamoje Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje?

9. Kokia, Jūsų manymu, dabartinio Jums pažįstamo kaupiamojo vertinimo per biologijos pamokas įtaka mokinių ugdymo(si) pažangai?

Labai padeda
Pakankamai padeda
Nedaug padeda
Neturi jokios įtakos
Kaupiamųjų balų rašymas sudaro sąlygas mokytojams sistemingiau ir visapusiškiau vertinti mokinių dalykinius ir bendruosius gebėjimus.
Išsiaiškinimas, už ką rašomi balai, suteikia mokiniams galimybių sistemingiau ir visapusiškiau įsivertinti savo dalykinius ir bendruosius gebėjimus.
Kaupiamųjų balų rašymas įpratina mokinius sistemingai mokytis.
Instrukcijos ir / ar paaiškinimai, ką ir kaip galima patiems įsivertinti, sudaro galimybes mokiniams ugdytis sąmoningą asmeninę atsakomybę už savo žinias ir gebėjimus.
Daugybė vertinamų užduočių sudaro sąlygas mokytojams prižiūrėti mokinių mokymosi ritmą ir ugdyti jų nuolatinio mokymosi įpročius.
Pagalbinės aiškinamosios vertinimo lentelės bei bendrųjų ir individualiųjų klaidų paaiškinimai suteikia mokiniams grįžtamąjį ryšį apie atliktas užduotis, skatina juos tobulėti.
Privalomųjų dalyko užduočių atsiskaitymų organizavimas sudaro sąlygas mokiniams ugdytis dalykines ir bendrąją mokėjimo mokytis kompetencijas.
Galimybė lanksčiai pasirinkti atsiskaitymo užduotis ir laiką padeda mokiniams individualiai ugdytis dalykines ir bendrąją mokėjimo mokytis kompetencijas.

10. Kokia Jūsų nuomonė apie Jums žinomus kaupiamojo vertinimo procesus mokant(is) biologijos dalyko toje Lietuvos mokykloje, su kuria esate susiję:

11. Jeigu toje mokykloje, su kuria esate susiję, kaupiamasis vertinimas nėra taikomas kaip mokymo(si) įrankis, ar siūlytumėte jį taikyti:

12. Kurios kaupiamojo vertinimo užduotys, Jūsų manymu, padėtų geriausiai įvertinti 11–12 klasių mokinių biologijos ir bendrąsias kompetencijas? Pažymėkite visus atsakymus, kuriems pritariate:

13. Kurie mokymo(si) ir (įsi)vertinimo metodai ir / ar priemonės, Jūsų manymu, padėtų 11–12 klasių mokiniams siekti asmeninės pažangos bei surinkti aukštesnius kaupiamuosius įvertinimus? Galite pažymėti kelis atsakymus:

14. Kokiu formatu 11–12 klasių mokiniams turėtų būti pateikiamos kaupiamojo vertinimo užduotys? Pažymėkite vieną teiginį, kuriam pritariate:

15. Kokiu būdu turėtų būti vertinamos 11–12 klasių mokinių biologijos dalyko kaupiamojo vertinimo užduotys? Galite pažymėti kelis atsakymus:

16. Koks, Jūsų manymu, turėtų būti 11–12 klasių mokinių kaupiamojo (įsi)vertinimo modelio įdiegimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje pagrindinis tikslas? Pažymėkite vieną atsakymą arba įrašykite savo:

17. Kas, Jūsų manymu, galėtų / turėtų pasikeisti biologijos mokymo(si) sistemoje įdiegus kaupiamojo (įsi)vertinimo metodiką 11–12 klasėse – galite pažymėti kelis teiginius:

18. Ar pritartumėte tam, kad mokykla, su kuria esate susiję, arba kitos (laisvai apsisprendusios) Lietuvos mokyklos dalyvautų rengiant ir išbandant šį naujo kaupiamojo biologijos dalyko (įsi)vertinimo 11–12 klasėse projektą?

19. Kurios biologijos dalyko kompetencijos, Jūsų nuomone, svarbiausios šiuolaikinės Lietuvos piliečiui? Galite pažymėti kelis atsakymus: