Anoniminė anketinė apklausa "Lopšelio-darželio "Eglutė" bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė"

Siekdami atskleisti lopšelio-darželio "Eglutė" bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo stipriąsias ir silpnąsias puses, kviečiame Jus Tėvelius aktyviai dalyvauti šioje apklausoje, atsakant į žemiau pateiktus klausimus. Kiekvieno iš Jūsų atsakymai labai svarbūs ir bus panaudoti tobulinant bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą. Anketa anoniminė, ją užpildyti užtruksite 10-15 min. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų vaiko amžius:Privalomas
Įvertinkite teiginį nuo 1 - "labai bloga" iki 10 - "labai gera"Privalomas
Labai blogaLabai gera
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė
kas lėmė Jūsų apsisprendimą ugdyti vaiką mūsų ikimokyklinėje įstaigoje?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Teigiami pažįstamų atsiliepimai
Šią įstaigą lankė vyresni vaikai
Įstaiga yra patogioje vietoje (arčiau namų, darbo)
Patogios įstaigos darbo valandos
Estetiška, saugi įstaigos aplinka (gerai įrengta vidaus ir lauko aplinka)
Teikiamos papildomos paslaugos (pvz. logopedo, judesio korekcijos specialisto, spec. pedagogo pagalba, neformalusis ugdymas)
Kitoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nebuvo laisvų vietų
Įstaiga turi gerą įvaizdį visuomenėje
Tinkamai parengia vaikus mokyklai
Ar noriai Jūsų vaikas lanko mūsų darželį?Privalomas
Ar Jūsų vaikas grįžęs namo pasakoja apie veiklas, veiktas darželyje?Privalomas
Kaip dažnai Jūsų vaikas, po darželio atrodo išsekęs, liūdnas?Privalomas
Įvertinkite teiginius.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Informacija apie vykdomą veiklą įstaigoje yra tiksli, išsami ir teikiama laiku.
Pedagogai ir specialistai tinkamai ir laiku informuoja Jus apie vaiko ugdymą įstaigoje, jo daromą pažangą.
Įstaigos personalas geba tinkamai bendrauti ir veiksmingai bendradarbiauti su tėvais.
Tėvai įtraukiami į įstaigos veiklą (projektus, programas, komandinį darbą, dalyvauja įstaigos savivaldoje ir kt.)
Kaip vertinate pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą ugdymo procese? (Įvertinkite nuo 1 - "labai blogas" iki 10 - "labai geras")Privalomas
Labai blogasLabai geras
Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ugdymo procese
Kaip manote, ar reikalinga tobulinti bendradarbiavimą su pedagogais?Privalomas
Kaip dažnai bendraujate ir bendradarbiaujate su ikimokyklinės ugdymo įstaigos personalu?Privalomas
Bendrauti netekoKartą per metusKartą per pusmetįKas mėnesįKas savaitęKasdien
Su ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktore
Su ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui
Su ikimokyklinės ugdymo įstaigos sekretore
Su grupės auklėtoja
Su grupės auklėtojos padėjėja
Su kitais įstaigoje dirbančiais pedagogais (meninio ugdymo mokytoja, logopedu, judesio korekcijos specialiste, spec. pedagogu)
Pažymėkite Jums priimtiniausius tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būdus.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Projektinė veikla
Pokalbiai atvedant ir pasiimt vaiką iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Koncertai, parodos ir apdovanojimai, bendri tėvų ir vaikų renginiai ar išvykos
Pokalbiai telefonu, SMS, susirašinėjimas el.laiškais
Tėvų susirinkimai
Informaciniai laiškai, lankstinukai
Pranešimai informaciniuose grupių stenduose
Internetinis puslapis - www.ldeglute.lt , socialinis tinklapis Facebook - @ldeglute
Tėvų apklausos
Kas, Jūsų nuomone, labiausiai sąlygoja sėkmingą pedagogų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą?Privalomas
Mažai svarbuLabai svarbu
Abipusis (pedagogo ir tėvų) noras bendrauti ir bendradarbiauti
Tėvų domėjimasis grupės kasdieniniu gyvenimu
Pedagogo iniciatyvumas
Susiformavusi grupės tėvų bendruomenė
Nurodykite problemas, kurios, Jūsų nuomone, labiausiai apsunkina Jūsų ir įstaigos bendravimą ir bendradarbiavimą?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Nesuderinami reikalavimai, kuriuos išsikelia tėvai ir/ar pedagogai
Grupės tėvų bendruomenės pasyvumas
Nepakankamos pedagogų žinios apie bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdus ir metodus
Nepalankus tėvų požiūris į ikimokyklinę ugdymo įstaigą
Reti ir netikslingi pedagogų ir tėvų susitikimai
Oficialus, perdėtai dalykiškas bendravimo tonas ir atmosfera
Tėvų užimtumas (laiko stoka)
Ar esate patenkinti vaiko ugdymu(si) ir jo pasiekimais?Privalomas
Jei esate nepatenkinti vaiko ugdymu(si) ar jo pasiekimais, nurodykite priežastį kodėl taip teigiate:
Ką, Jūsų nuomone, reikėtų keisti, daryti kitaip mūsų įstaigoje?Privalomas
Pažymėkite labiausiai Jums tinkantį variantą, atspindintį Jūsų dėmesį mūsų ikimokyklinei ugdymo įstaigai:Privalomas
Ką Jūs asmeniškai patartumėte įstaigos vadovams, pedagogams, siekiant efektyvesnio šeimos ir ugdymo institucijos bendravimo ir bendradarbiavimo?