NEGALIĄ TURINČIŲ JAUNUOLIŲ SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES IR JAUNIMUI SKIRTŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO TYRIMAS

Jaunimo reikalų agentūros užsakymu atliekamas tyrimas, kurio tikslas įvertinti negalią turinčių jaunuolių įtrauktį į jaunimui skirtas veiklas. Tyrimu siekiama išsiaiškinti socialinę įtrauktį ir darbo su jaunimu paslaugų prieinamumą negalią turintiems jaunuoliams.

Kviečiame atidžiai perskaityti klausimyną ir užpildyti visus klausimus. Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuojamas, o pateikti duomenys bus naudojami analizėje tik apibendrintai.

 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Savanoriškai sutinku būti šio tyrimo dalyviu: ✪

Sutikimo dalyvauti tyrime ,,NEGALIĄ TURINČIŲ JAUNUOLIŲ SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS IR JAUNIMUI SKIRTŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS” forma: Vadovaudamiesi ESOMAR kodekso etikos principais ir tvarka, kurioje pateikiamos pagrindinės mokslinių tyrimų rinkimo, analizės ir sklaidos gairės bei remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). ● Patvirtinu, kad perskaičiau informacinį lapą ir visiškai suprantu tyrimo tikslus. ● Patvirtinu, kad turėjau galimybę užduoti klausimus ir gauti atsakymus apie tyrimą. ● Suprantu, kad mano dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, nesu įpareigotas(-a) dalyvauti šiame tyrime ir galiu bet kada pasitraukti. ● Esu informuotas(-a) apie duomenų konfidencialumo ir anonimiškumo garantiją ir apie tai, kad jokie atsakymai nebus analizuojami ar pateikiami individualiai. ● Žinau, kad apklausos metu surinkti duomenys bus saugiai archyvuojami tyrimo koordinatoriaus ir nacionalinių narių bei atskirai nuo šios sutikimo formos. ● Sutinku, kad internetinėje apklausoje surinkta informacija gali būti naudojama tyrimo ataskaitose, sklaidos renginiuose ir akademiniuose bei neakademiniuose leidiniuose.

1. Jūs esate: ✪

2. Prašome įrašyti tikslų Jūsų amžių: ✪

3. Kokioje savivaldybėje Jūs gyvenate? ✪

4. Nurodykite tikslų savo gyvenamosios vietovės pavadinimą (pvz. Raseiniai, Visaginas) ✪

5. Kokiai tautybei save priskiriate? ✪

6. Koks yra Jūsų aukščiausias įgytas išsilavinimas?  ✪

7. Šiuo metu Jūs:

8. Apibūdinkite savo užimtumo statusą:

9. Kokia Jūsų šeiminė padėtis?

10. Ar Jums yra nustatytas neįgalumas? ✪

11. Nurodykite, koks neįgalumas Jums yra nustatytas?  ✪

Pasirinkite visus tinkamus atsakymo variantus

12. Ar Jūsų sveikatos būklė trukdo atlikti kai kuriuos kasdienius darbus? ✪

13. Jūsų nuomone, ar neįgalieji gali gyventi visavertį savarankišką gyvenimą? ✪

14. Ar dalyvaujate jaunimo organizacijų veiklose? ✪

15. Ar esate kokios nors jaunimo organizacijos narys? ✪

16. Jei taip, kokios / kokių? Trumpai parašykite.

17. Ar lankotės atviruose jaunimo centruose / erdvėse? ✪

18. Dėl kokių priežasčių nesilankote atviruose jaunimo centruose / erdvėse?

19. Ar žinote apie šias jaunimui teikiamas informavimo ir konsultavimo ir kitas darbo su jaunimu veiklas? ✪

Atvirose erdvėse/centruose:
Žinojau ir naudojausi šia galimybe
Nežinojau
..„būti“ bendrauti kitais jaunais žmonėmis, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar tiesiog būti drauge
..rengti bendras šventes
..savanoriauti
..išreikšti savo idėjas
..išreikšti savo nuomonę
..inicijuoti projektus
..rengti projektus
..dalyvauti mainuose
..dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veiklose
..dalyvauti jaunimo organizacijų veiklose
..dalyvauti projektinėse veiklose
..ugdyti socialinius įgūdžius
..prašyti asmeninės, socialinės ar ugdomosios pagalbos

20. Kaip vertinate jaunimui teikiamas informavimo, konsultavimo ir kitas darbo su jaunimu veiklas? ✪

Atvirose erdvėse/centruose:
Neigiamai
Nei neigiamai, nei teigiamai
Teigiamai
Nesinaudojau, nežinau
..„būti“ bendrauti kitais jaunais žmonėmis, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar tiesiog būti drauge
..rengti bendras šventes
..savanoriauti
..išreikšti savo idėjas
..išreikšti savo nuomonę
..inicijuoti projektus
..rengti projektus
..dalyvauti mainuose
..dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veiklose
..dalyvauti jaunimo organizacijų veiklose
..dalyvauti projektinėse veiklose
..ugdyti socialinius įgūdžius
..prašyti asmeninės, socialinės ar ugdomosios pagalbos

21. Dėl kokių priežasčių nesinaudojate jaunimui teikiamomis paslaugomis / veiklomis?

Į šį klausimą atsakykite jeigu 20 klausime pasirinkote, kad nesinaudojote paslaugomis
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei nesutinku, nei sutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Trūksta informacijos
Nėra poreikio
Mano gyvenamojoje vietovėje trūksta paslaugų, veiklų neįgaliam jaunimui
Negaliu naudotis dėl sveikatos būklės (negalios)
Negaliu naudotis dėl lėšų trūkumo
Kitos priežastys

22. Iš kur Jūs gaunate informaciją apie veiklas jaunimui?  ✪

Pasirinkite visus tinkamus variantus

23. Jūsų nuomone, ar jaunimui, turinčiam negalią, yra sudarytos tokios pačios galimybės naudotis jaunimui skirtomis paslaugomis, kaip ir jaunimui be negalios? ✪

24. Kaip manote, kokių paslaugų trūksta jaunimui su negalia? (Trumpai parašykite)

25. Jūsų nuomone, ar Lietuvoje yra galimybės jaunimui su negalia atlikti šias veiklas: ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei nesutinku, nei sutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Galimybė lankytis jaunimo centruose, erdvėse
Dalyvauti bendruomenės gyvenime
Galimybė lankytis koncertuose, teatruose ir kt. panašioje veikloje
Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje
Galimybė savanoriauti
Galimybė dalyvauti tarptautinėse jaunimo mainų programose (Erasmus, ESC)
Galimybė dalyvauti jaunimo mainų programose
Galimybė dalyvauti įvairiuose jaunimui su negalia skirtuose solidarumo projektuose

26. Nurodykite, kiek Jūs esate patenkintas (-a) atskirais savo gyvenimo aspektais: ✪

Visiškai nepatenkintas (-a)
Nepatenkintas (-a)
Nei nepatenkintas(-a), nei patenkintas (-a)
Patenkintas (-a)
Visiškai patenkintas (-a)
Vietove, kurioje gyvenate
Laisvalaikiu
Savo sveikatos būkle
Savo draugystėmis
Savo giminaičiais
Kitais žmonėmis, su kuriais gyvenote ar gyvenate
Savo darbu
Įtraukties jausmu į visuomenę
Bendrai gyvenimu

27. Gali būti, jog anketoje liko nepaminėti svarbūs klausimai. Pasidalinkite savo nuomone.