Autorius: ritreme

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymas

Results949
Gerb. Respondente, nuo 2024 metų Klaipėdos regione bus rūšiuojamos maisto atliekos. Šios apklausos tikslas – sužinoti visuomenės nuomonę apie esamą situaciją, rūšiavimo įpročius, gyventojų pageidavimus, kaip norėtų gauti informaciją apie diegiamą naują rūšiavimo sistemą. Anketos trukmė pora minučių, Jūsų atsakymais bus rengiami sprendimai dėl maisto atliekų rūšiavimo strategijos.

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS LIBERALIZAVIMO ASPEKTAI

Gerbiamas (-a) Respondente,Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus. Esu  Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto bakalaurantas. Atlieku tyrimą dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo ir veiksnių, skatinančių pasirinkti tam tikrą elektros energijos tiekėją parinkimo. Esant pageidavimui, mielai pasidalinčiau šios anketos rezultatais. 

COVID 19 tyrimas psichologams

Gerbiamasis, Gerbiamoji,Gyvename ypatingomis – COVID-19 pandemijos aplinkybėmis. Žmonijos istorijoje tokios sveikatai pavojingos aplinkybės susiklosto retai, todėl žmonės nėra joms prisitaikę. Kilusios grėsmės fizinei sveikatai, su pandemija susiję apribojimai ir praradimai (pvz., darbo, pajamų) skatina ir psichinės savijautos (arba psichologinės gerovės) pokyčius tikrai ne teigiama kryptimi. Jūsų profesijos paskirtis – fiksuoti psichikos, psichinės savijautos pokyčius, teikti paslaugas, padedančias klientui įveikti tuos neigiamus psichinės sveikatos pokyčius, tapti atsparesniu nuolatinio streso situacijose. Kita vertus, Jūsų profesinė patirtis labai svarbi plėtojant ir optimizuojant psichologinę pagalbą užsitęsus šiai pandemijai ar kilus kitoms analogiškoms krizėms. Psichologų veikla Lietuvoje nepakankamai reglamentuota teisiškai – LR Seimo sprendimo vis dar laukia „Psichologo praktinės veiklos įstatymas“. Todėl maloniai prašome pagalbos – atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus, kurie padės suvokti galimą pandemijos poveikį psichologinei žmonių savijautai, psichologinių paslaugų reikalingumą, jų organizavimo teisinius ir ekonominius aspektus. Anketa anoniminė – asmenvardžio nurodyti nereikia. Kadangi žmonių nuomonės skirtingos, jos iš dalies priklauso nuo lyties ar amžiaus, todėl prašome atsakyti ir į kelis demografinius klausimus. Didelis AČIŪ Jums už pagalbą.

Šešėlinė ekonomika Lietuvos žemės ūkio sektoriuje

Gerbiamas (-a) Respondente,Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus.Mykolo Romerio universiteto mokslininkės doc. dr. Rita Remeikienė ir prof. dr. Ligita Gasparėnienė rengia mokslo monografiją „Šešėlinė ekonomika Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“, kurios tikslas – nustatyti priežastinius šešėlinę ekonomiką skatinančius veiksnius Lietuvos žemės ūkio sektoriuje. Jūsų dalyvavimas tyrime yra itin svarbus.  Jeigu pageidausite, Jums bus pateikti tyrimo rezultatai.Samprata:Šešėlinę ekonomiką žemės ūkyje galima apibrėžti kaip veiklą, apimančią žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, paskirstymą, vartojimą, o taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą (išskyrus maisto produktų gamybą iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimą), kai visa tai nėra vykdoma pagal formalius įstatymus bei nėra fiksuojama valstybinių reguliavimo institucijų.

Dėl Kauno Suzukio pradinės mokyklos tapimo Progimnazija

Results236
Gerb. Tėveliai,Kauno Suzukio pradinės mokyklos vienas iš siekių – tapti Progimnazija. Jūsų nuomonė šiuo klausimu itin svarbi, todėl prašome visų aktyviai dalyvauti apklausoje. Nuo atsakytų anketų skaičiaus priklausys tolimesnis siekio įgyvendinimas. Anketos užpildymas užtruks lygiai 1,5 minutės, o tikėtinas rezultatas – vaikų ugdymas pagal Suzukio metodiką iki 8 klasės.Iš anksto dėkoju už skirtą laiką, anketa yra anoniminė.Anketos sudarytoja Rita Remeikienė (2 klasės mokinio mama), esant poreikiui galite su manimi susisiekti asmeniškai (861624114).

Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos lygis ir sritys

Gerb. VMI Kontrolės departamento darbuotojai,Šiuo metu vykdome LMT mokslininkų grupės projektą „Skaitmeninė šešėlinė ekonomika“. Projekto vienas iš uždavinių yra atlikti statistinę skaitmeninės šešėlinės ekonomikos duomenų analizę ir modeliavimą, nustatant sritis, kuriose fiksuotinas didžiausias skaitmeninės šešėlinės ekonomikos augimo mastas.Naudojamos sąvokos:Tradicinė šešėlinė ekonomika - procesai, vykstantys teisės normomis reguliuojamoje rinkoje, kuriais daromas neigiamas poveikis valstybės mokestinėms pajamoms, ir apimantys priešingas teisei veikas, kuriomis vengiama mokestinių prievolių ar siekiama kitokios neteisėtos mokestinės naudos.„Skaitmeninė šešėlinė ekonomika“ apima nelegalias veiklas, tokias kaip skaitmeninio pobūdžio paslaugos ir prekių/paslaugų pardavimas internete, kurias vykdydami ūkio subjektai pažeidžia galiojančio teisinio reguliavimo normas, siekdami neteisėtos abipusio intereso materialinės naudos, išimtinai naudojant el. erdvę.El. erdvė yra įvardijama atskirais terminais, tokiais, kaip „internetas“, „kibernetinė erdvė“; „Elektroninė aplinka“. Visi šie terminai susiję su materialios išraiškos neturinčia virtualia erdve, sukurta pasinaudojant technologijomis. Tokios erdvės padedami pasaulinės rinkos dalyviai gali bendrauti tarpusavyje tiesiogiai (online), nors ir būdami skirtingose pasaulio vietose.Internetas – tai „tinklų tinklas“, kuris jungia daugybę kompiuterių visame pasaulyje ir leidžia apsikeisti informacija tarp įvairių valstybių. Toks tinklas leidžia žymiai sumažinti bendradarbiavimo išlaidas asmenims, esantiems skirtingose pasaulio šalyse. Kibernetinėje erdvėje informacija gali keliauti nepaisydama sienų. Iš anksto dėkojame, už atsakymus,Pagarbiai,Rita Remeikienė

Skaitmeninė šešėlinė ekonomika

Sveiki,šiuo metu vykdomas nacionalinis mokslo projektas "Skaitmeninė šešėlinė ekonomika", kurio tikslas išsiaiškinti skaitmeninės šešėlinės ekonomikos paplitimo mastą Lietuvoje. Labai prašytumėme sudalyvauti apklausoje, tai užtruktų tik 5 minutes. Iš anksto dėkojame.Rita Remeikienė