UserRobertV
Vieša
Pranešti

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė Lietuvoje

Gerbiamas Respondente,

esu Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto magistrantūros studijų studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti, kas trukdo pasiekti efektyvų žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą ir pateikti pasiūlymus dėl proceso patobulinimo. 

Ačiū Jums, kad prisidėjote prie šio tyrimo!

 

Pic
1) Kuriame Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) skyriuje dirbate?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
2) Kiek bendrai metų dirbate šioje srityje?
3) Kiek darbuotojų vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę Jūsų teritoriniame skyriuje?
4) Kokio pobūdžio neplaninių žemės naudojimo patikrinimų pagal patikrinimo tipą Jūsų skyriuje atliekama daugiausiai?
5) Pagal kokius 2017-2018 m. žemės tvarkymo darbų plane numatytus tikrinimų prioritetus planinių pažeidimų Jūsų skyriuje buvo daugiausiai?
2017 m.2018 m.
Išnuomotų valstybinės žemės sklypų (išskyrus kitos paskirties žemės sklypus) naudojimo patikrinimai
Kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų patikrinimai
Suteiktų laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti valstybinės žemės plotų patikrinimai
Apleistų žemės sklypų (plotų) naudojimo patikrinimai
Žemės sklypų, besiribojančių su vandens telkiniais, naudojimo patikrinimai
Kiti žemės naudojimo patikrinimai
6) Pagal kokius 2019 m. žemės tvarkymo darbų plane numatytus tikrinimų prioritetus planinių pažeidimų Jūsų skyriuje buvo daugiausiai?
7) Kokiuose žemės sklypuose nustatoma daugiausia pažeidimų?
8) Kokie Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) straipsniai Jūsų rajone pažeidžiami dažniausiai ?
labai dažnaidažnairetailabai retainiekada
110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas, naudojimas ir vengimas juos grąžinti
112 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas
257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas
258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas
261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas
333 straipsnis. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas
Kiti ANK straipsniai
9) Ar atliekant žemės naudojimo valstybinę kontrolę žemės sklypus tikrinate pagal visus Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 11.1 – 11.9 papunkčiuose išvardintus tikrinimo kriterijus?
Jeigu 9 klausime pasirinkote atsakymo variantą "b", pakomentuokite kodėl?
10) Ar patikrinimo vietoje metu konstatuojate visus akivaizdžiai matomus žemės naudojimo tvarkos pažeidimus?
Jeigu 10 klausime pasirinkote atsakymo variantą "b", pakomentuokite kodėl?
11) Ar atlikus žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą ir nustačius pažeidimą, visada atliekamas pakartotinis tikrinimas?
Jeigu 11 klausime pasirinkote atsakymo variantą "b", pakomentuokite kodėl?
12) Kiek kartų per 2017 - 2019 metų laikotarpį teritorinis skyrius kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su prašymu įpareigoti pažeidėją pašalinti pažeidimus?
13) Ar esate apmokyti naudotis geodezine matavimo įranga (GPS imtuvas ar el. Tacheometras)?
14) Patikroms vietovėje atlikti naudoju:
labai dažnaidažnairetailabai retainiekada
GPS imtuvas
EL. tacheometras
Matavimo juosta
15) Kokia vidutinė pasiruošimo žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimui trukmė?
Atsakymą pateikite valandos tikslumu.
16) Kiek vidutiniškai laiko skiriate žemės naudojimo patikrinimui vietoje (pagal visus tam objektui taikytinus Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244, 11.1 – 11.9 papunkčiuose nurodytus tikrinimo kriterijus) valandomis?
17) Ar Jūsų skyrius gauna per pasitikėjimo liniją pranešimus apie žemės naudojimo tvarkos pažeidimus?
Jeigu taip, tai kiek per metus?
18) Ar Jums yra žinomi kiti būdai, kaip pranešti apie galimus žemės naudojimo pažeidimus?
Jeigu taip, tai kokie?
19) Kaip manote, ar integruota mobili programėlė paskatintų piliečius dažniau kreiptis/informuoti NŽT apie galimus žemės naudojimo pažeidimus?