erikarynkeviciene
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Vilniaus lopšelio - darželio „Berželis“ tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus ir prisidėti prie Vilniaus lopšelio – darželio „Berželis“ mikroklimato tyrimo.

Anketa yra anoniminė. Prašome anketoje vengti nurodyti duomenis ar kitą informaciją, iš kurios būtų galimybė Jus identifikuoti. Jūsų anketos bus naudojamos mikroklimato ištyrimo, stipriųjų ir tobulintinų ugdymo įstaigos sričių  nustatymo bei rezultatų panaudojimo rengiant įstaigos mikroklimato gerinimo planą tikslais.

Atsakydami į klausimus prašome vadovautis šia seka: 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – iš dalies sutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku

Mano vaikas darželyje jaučiasi gerai
Informacija apie vaikams darželyje organizuojamus ir vykdomus renginius, projektus, kūrybines dirbtuves ir kt. pasiekia mane laiku
Darželyje vaikams organizuojama pakankamai pažintinės, kūrybiškumą, sveikatingumą skatinančios veiklos
Grupės mokytojai sistemingai aptaria su manimi vaiko pasiekimus
Grupės mokytojai laiku informuoja apie vykdomas veiklas, svarbius įvykius
Esu patenkintas grupės mokytojų darbu
Ugdymas darželyje organizuojamas šiuolaikiškai, pasitelkiant technologijas, skatinant vaikų kūrybiškumą, atsižvelgiant į jų poreikius ir amžiaus tarpsnį
Mūsų šeima dalyvauja darželio arba grupės organizuojamuose renginiuose, akcijose, susirinkimuose (nuotoliniu būdu)
Šeimos ir grupės mokytojų santykiai yra geri, grindžiami tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu
Darželio administracija, mokytojai suteikia informaciją apie pagalbos šeimai galimybes vaiko ugdymo, priežiūros klausimais
Darželio administracija yra atvira, esant poreikiui, galima lengvai sutarti laiką pokalbiui
Visi darželio darbuotojai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su vaikais ir šeima
Darželio administracija tinkamai rūpinasi ugdymo įstaigos patalpomis ir lauko erdvėmis, aplinka yra tvarkinga ir prižiūrėta
Darželyje vaikai aprūpinti reikiamomis priemonėmis, baldais, žaislais, higienos priemonėmis ir kt.
Emocinis klimatas darželyje yra palankus vaikų ugdymui, vyrauja pozityvi nuotaika

Anketos meniu

Kita anketa »