Userrenatage
Vieša
Pranešti

Verslo partnerystės vystymas multimodaliniame transporte

Esu Verslo logistikos magistrantūros studijų studentas. Šiuo metu atlieku magistro baigiamajam darbui skirtą tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti multimodalinės partnerystės vystymosi būklę ir galimybes.

Multimodalinis pervežimas tai krovinio pervežimas nuo krovinio pasiėmimo vietos iki pristatymo vietos mažiausiai dviem skirtingais būdais, kurie atliekami skirtingų paslaugų teikėjų ar atsakingų asmenų, tačiau yra reguliuojami viena pervežimo sutartimi.

Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami baigiamajame darbe. Klausimynas yra anoniminis.

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

1. Ar Jūsų įmonė vykdo multimodalinius pervežimus?
2. Kokios transporto formos dažniausiai yra apjungiamos vykdant multimodalinius pervežimus Jūsų įmonėje? Galite pažymėti kelis, Jums tinkančius variantus.
3. Kokiais kriterijais vadovaujatės pasirenkant multimodalinių pervežimų partnerį? Įvertikite kriterijų svarbumą balais.
Visiškai nesvarbu (1)Labai mažai svarbu (2)Šiek tiek svarbu (3)Pakankamai svarbu (4)Labai svarbu (5)
Strateginis suderinamumas
Tinklo strateginė svarba partneriui
Pridėtinė vertė klientui
Papildomumas
Partnerio įžvalgos inovacijų diegimui
Noras dalintis ištekliais
Vieta
Ankstesnė patirtis bendradarbiaujant
Asmeniniai santykiai
Įsipareigojimas
Tikslų suderinamumas
Motyvacija bendradarbiauti
Organizacijos kultūra
Partnerio reputacija
Pranašumas sumažinant išlaidas
Organizacijos dydis
Derybų sąlygos
Bendravimo kultūra
Finansiniai ištekliai
Technologiniai ištekliai
4. Įvertinkite balais, kokios kliūtys turi įtakos multimodalinių pervežimų plėtrai
Visiškai nesvarbu (1)Labai mažai svarbu (2)Šiek tiek svarbu (3)Pakankamai svarbu (4)Labai svarbu (5)
organizacinės kliūtys (bendradarbiavimo stoka, neaiškios pareigos ir atsakomybė)
techninės kliūtys (trūksta informacinių technologijų, nėra stebėjimo ir sekimo sistemos, trūksta technikos standartizacijos)
infrastruktūros kliūtys (netinkama infrastruktūra terminaluose, skirtingi geležinkelio vėžės pločiai, skirtingų bėgių įranga, trūksta terminalų standartizacijos ir t.t.)
veiklos, logistikos ir paslaugų kliūtys;(t.y. skaidrumo stoka transporto grandinėje, trumpalaikių užsakymų ribotas lankstumas, geležinkelių keleivinio transporto prioritetas, ribotos paslaugos, trūksta informacijos apie prieinamas paslaugas, informuotumo apie multimodalinio transporto galimybes trūkumas ir t.t.)
finansinės ir ekonominės kliūtys (didelės investicijos į intermodalinio transporto įrangą, terminalus)
politinės kliūtys (nėra suderintos bendrosios veiklos sąlygos, terminalo finansavimo ir t.t.)
teisinės kliūtys (skirtinga atsakomybė, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su finansinių sandorių vykdymu (Friction costs), senaties terminas)
5. Multimodalinių vežimų įgyvendinimui bei sklandžiam funkcionavimui turi būti sudarytos tam tikros sąlygos. Kurios sąlygos Jūsų nuomone padėtų multimodalinio transporto plėtrai Lietuvoje? Įvertinkite balais.
Visiškai nesvarbu (1)Labai mažai svarbu (2)Šiek tiek svarbu (3)Pakankamai svarbu (4)Labai svarbu (5)
multimodalinio transporto plėtros klausimus įtraukti į tarptautinę, nacionalinę bei regioninę politiką
įtraukti būsimų multimodalinių terminalų statybos planus į nacionalinės politikos planus
garantuoti priėjimą prie multimodalinių terminalų visiems norintiems jais naudotis
skatinti multimodalinių vežimo sistemų finansavimą
teikti subsidijas bei paramą pradėjus įgyvendinti multimodalinio transportavimo paslaugas
plėtoti tarptautinius standartus ir derinti bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas
skatinti mokslinius tyrimus
kurti multimodalinio transporto plėtros centrus
stebėti ir kontroliuoti naudojamų priemonių poveikį aplinkai ir visuomenei
įvesti sunkiasvorių krovinių mokesčius ir užtikrinti kelių transporto reguliavimą bei valdymą
6. Kokiu geografiniu mastu vykdo multimodalinius pervežimus Jūsų įmonė?
7. Kokia vidutiniškai multimodalinių pervežimų sutarties trukmė?
Kiek partnerių turite multimodaliniuose pervežimuose? (įrašykite)