Userjurgitagri
Vieša
Pranešti

Veiklos audito efektyvumo vertinimas viešajame sektoriuje

Gerbiamas Eksperte,

Esu Jurgita Gribauskaitė - Mykolo Romerio universiteto veiklos audito studijų programos studentė. Tyrimas atliekamas siekiant įvertinti veiklos audito efektyvumą viešajame sektoriuje. Anketoje pateikiamas pusiau struktūrizuoto interviu klausimynas. Anketa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik magistro baigiamojo darbo tyrimo tikslams. Apklausa neužims daug Jūsų laiko, bet objektyvi Jūsų atsakymų informacija bus svarbi magistro darbo tikslui pasiekti.

 

Iš anksto dėkoju už skirtą laiką ir atsakymus.

Jurgita Gribauskaitė,

[email protected], tel. 867678830

1. Ar atliekamas veiklos auditas Jūsų įstaigoje periodiškai?
2. Jūsų nuomone, kuriuos iš šių tikslų užtikrina veiklos auditas ?
3. Kokio pobūdžio veiklos auditai atlikti Jūsų įstaigoje?
TaipNeNežinau
Ekonomiškumo auditai, tirta (pvz.): -įsigijimas tinkamos rūšies ir kokybės išteklių; -įsigyjamų išteklių kiekiai ir reikiamas laikas; - išteklių panaudojimas siekiant mažinti veiklos sąnaudas ir pan.;
Efektyvumo auditai, tirta (pvz.): - pasiekti rezultatai panaudojus išteklius; - ištekliai kiekio ir kokybės požiūriu rezultatams pasiekti; - naudojamų darbo metodų racionalumas; - veiklos problemos, funkcijų, pareigų dubliavimas ir pan.
Veiksmingumo auditai, tirta (pvz.): - numatytų tikslų pasiekimas; - stebimas poveikis; - Įstaigos sukurtų produktų (paslaugų) kokybė, ar atitinka numatytus tikslus ir visuomenės lūkesčius ir pan.;
Teisėtumo/ atitikties auditai
Kiti
4. Veiklos audito naudingumo vertinimas
Kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais? Pažymėkite Jums tinkamą atsakymo variantą
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuNežinau/ negaliu atsakyti
Veiklos auditas skatina įstaigos tikslų pasiekimą
Veiklos auditas skatina optimalų išteklių panaudojimą tikslams pasiekti
Veiklos auditas sukuria galimybę veiklos procesus vykdyti labiau standartizuotu ir efektyvesniu būdu.
Veiklos auditas skatina nuolatinį veiklos tobulinimą
Veiklos auditas skatina gerosios praktikos sklaidą
5. Jūsų nuomone, veiklos audito atlikimo efektyvumui turi įtakos:
TaipNeNežinau
Audituojamos temos reikšmingumas
Veiklos audito tikslas, audito klausimai, audito kriterijai
Veiklos audito planavimo procesas
Informacinių technologijų naudojimas audito metu
Komunikacija audito metu
Audito rezultatų aptarimas su audituojamu subjektu
6. Kokios, Jūsų nuomone, svarbiausios priemonės padėtų užtikrintų didesnį veiklos audito efektyvumą? (prašome įrašyti)
7. Ar Jums buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti audito procese?
TaipNeNežinau
Pateikti pastabas dėl audito klausimų;
Pateikti pastabas dėl audito kriterijų;
Pateikti pastabas susirinkimų ir pokalbių su auditoriais metu;
Pateikti pastabas dėl surinktų audito įrodymų ir jų vertinimo;
Pateikti komentarus dėl veiklos audito rekomendacijų;
Kita
8. Veiklos audito ataskaitos vertinimas
Kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais? Pažymėkite Jums tinkamą atsakymo variantą
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuNežinau/ negaliu atsakyti
Veiklos audito ataskaita aukštos kokybės
Veiklos audito ataskaitoje pateiktos išvados ir rekomendacijos konkrečios ir aiškios
Veiklos audito ataskaitoje atskleistos aiškios sąsajos tarp audito kriterijų, surinktų faktų ir vertinimų
Veiklos audito ataskaita yra svarbus informacijos šaltinis mano darbe
Veiklos audito ataskaitoje pateikti išsamūs paaiškinimai apie neatitiktis nustatytiems audito kriterijams
Veiklos audito ataskaitos rekomendacijos siūlo konkrečias priemones įgyvendinti reikiamus pakeitimus su turimais ištekliais
Veiklos audito ataskaitoje pateikta geroji veiklos praktika
9. Jūsų vertinimu, kokie pokyčiai, įvyko Jūsų institucijoje po veiklos audito?
10. Jūsų nuomone, ar į veiklos rezultatus orientuotas auditas yra efektyvesnis nei į procesą orientuotas auditas?