Userdcenyte
Results13
Vieša
Pranešti

VARTOTOJŲ APKLAUSOS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS ANKETA

Siekdami tobulinti asmenų aptarnavimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje kokybę, atliekame apklausą, kuri leis nustatyti klientų aptarnavimo mūsų įstaigoje stipriąsias puses ir trūkumus. Būtume dėkingi už atsakymus į klausimus, pateiktą nuomonę ir pasiūlymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar lengvai suradote informaciją apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą? Ar informacija apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos veiklą ir teikiamas paslaugas yra išsami?Privalomas
Kokiu būdu ieškojote informacijos apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbo laiką, teikiamas administracines paslaugas ar informaciją teikiančio darbuotojo kontaktų?Privalomas
Kokiu būdu kreipėtės į mūsų įstaigą Jums rūpimu klausimu? Galimi keli atsakymų variantai.Privalomas
Ar jus aptarnavęs darbuotojas buvo mandagus, paslaugus ir dalykiškas?Privalomas
Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?Privalomas
Ar naudojatės bent viena iš šių informacinių sistemų – Elektronine archyvų informacine sistema ar Integralia administracinių paslaugų sistema?Privalomas
Kokios viešai prieinamos informacijos apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą ir teikiamas paslaugas pasigedotePrivalomas
Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje.Privalomas