ArnoldasPetrulis
Vieša
Pranešti

Vadovavimo stiliaus ir kūrybiškumo sąsajos

Gerb. Respondente,

        Klaipėdos universiteto Socialinių ir Humanitarinių mokslų fakulteto vadybos katedros tyrėjai, vykdo tyrimą, kurio tikslas – nustatyti kokiam vadovavimo stiliui būdingas kūrybiškumas. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašome nuoširdžiai atsakyti į šios anoniminės anketos klausimus. Anketos duomenys bus pateikiami apibendrintai ir naudojami rašant mokslinį straipsnį.

        Iš anksto dėkojame už paramą tyrimo metu.

1. Ar galėtumėte teigti, kad Jūsų tiesioginis vadovas (įvertinkite kiekvieną teiginį):
1 - visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - nei sutinku, nei ne sutinku4 - sutinku5 - visiškai sutinku
1. Geba greitai reaguoti, lengvai rasti sprendimus
2. Būdingas idėjų originalumas, nestandartiškumas
3. Geba įžiūrėti problemos esmę (jautrumas kūrybinei problemai)
4. Yra smalsus, žaismingas
5. Turi neribotą vaizduotę (idėjų gausa)
6. Geba išplėtoti idėją ir ją įgyvendinti
7.Geba lengvai pereiti nuo vienos reiškinių rūšies prie kitos
8. Būdinga ekstravagancija, elgesio keistumas
9. Būdingas didelis emocionalumas
10. Būdingas darbštumas, įvairių žinių turėjimas
2. Jūsų nuomone, Jūsų tiesioginio vadovo taikomas paliepimų (užduočių) pateikimo darbuotojams būdas (įvertinkite kiekvieną teiginį):
1 – visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - nei sutinku, nei ne sutinku4 - sutinku5 - visiškai sutinku
1. Darbo užduotis ir tai, kaip jas atlikti vadovas nustato savo nuožiūra, naudodamas nuolatines pastabas, kurios savo ruožtu trukdo darbuotojų kūrybiškumui
2. Vadovas skatina darbuotojus suvokti naują užduotį kaip iššūkį, kuris gali skatinti jų, kaip darbuotojų kūrybiškumą
3. Užduotys pateikiamos kaip nuorodos, bet netiesioginiu būdu, kaip atlikti savo darbą, panaudojant kūrybiškas idėjas, teikiamas grįžtamasis ryšys
4. Vadovas užduotis pateikia sutelkdamas asmeninį dėmesį, įvertinat jų kūrybišką indėlį į organizaciją, prisideda prie jų motyvacijos ir jų darbo prasmės suvokimo
3. Jūsų nuomone, Jūsų tiesioginio vadovo tarpusavio santykių su darbuotojais palaikymo būdas (įvertinkite kiekvieną teiginį):
1 – visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - nei sutinku, nei ne sutinku4 - sutinku5 - visiškai sutinku
1. Vadovas žino, kokie yra darbuotojų lūkesčiai ir paaiškina, ko galima tikėtis, jei darbas atitiks lūkesčius
2. Individualus, abipusis bendradarbiavimas, kai vadovas stengiasi įgyvendinti darbuotojų poreikius atskleidžiant jų kūrybiškumo potencialą, sistemingai įtraukiant naujas idėjas į darbinę veiklą
3. Vadovas užmezga draugiškus santykius su darbuotojais, kurių pagalba kartu sprendžia kylančias problemas, didinat darbuotojų įkvėpimą kūrybai
4. Užmegzdami patikimus santykius su darbuotojais, jie nuoširdžiai jais rūpinasi, palaiko ir suteikia jiems kolektyvinius išteklius, kurių darbuotojams reikia kūrybiškumo procese
4. Jūsų nuomone, Jūsų tiesioginio vadovo taikomas požiūris į darbuotojų iniciatyvas (įvertinkite kiekvieną teiginį):
1 – visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - nei sutinku, nei ne sutinku4 - sutinku5 - visiškai sutinku
1. Vadovo nurodomos konkrečios sąlygos, kaip pateikti kūrybingą iniciatyvą, tokiu būdu sumažinama baimė galimai vadovybės kritikai ir padidinama galimybė gauti apdovanojimą
2. Vadovas skatina įvairias nuomones ir sprendimo būdus pasitikėdamas savo darbuotojų galimybėmis ir jų vertingu įnašu
3. Vadovas skatina darbuotojus spręsti problemas ir padeda realizuoti jų galimybes, rodant domėjimasį ir pasitikėjimą, darbuotojų veikla, kuri atskleidžia kūrybiškumą ir išlaisvina novatorišką energiją
4. Vadovas skatina darbuotojų vidines motyvacijas, kad nevengtų susidūrimų su kliūtimis, o būtų labiau linkę ieškoti alternatyvių ar netradicinių problemų sprendimo būdų, būti kūrybingais darbe
5. Jūsų nuomone, Jūsų tiesioginio vadovo taikomas vertybių pateikimo būdas (įvertinkite kiekvieną teiginį):
1 – visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - nei sutinku, nei ne sutinku4 - sutinku5 - visiškai sutinku
1. Vertinamas tik tas darbuotojų kūrybiškumas, kuris gali atnešti naudą organizacijai, vadovui ir pačiam darbuotojui
2. Vertybės ir įsitikinimai diegiami skatinat sąmoningumą aukštesnių idealų suvokimą, kokias idėjas ir rezultatus organizacija galėtų laikyti tinkamomis / naudingomis. Vertinti organizacijos, o ne asmeninius interesus
3. Vertybė yra patys kūrybiški darbuotojai, kurie vadovo vertinami labiau nei jų atliekamos užduotys
4. Vertybės įtvirtina darbuotojams įsitikinimus, kad sėkmė slypi pasitarnaujant kitiems nuo bendradarbių iki organizacijos, bei visuomenei
6. Jūsų nuomone, Jūsų tiesioginio vadovo taikomas vizijos pateikimo būdas (įvertinkite kiekvieną teiginį):
1 – visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - nei sutinku, nei ne sutinku4 - sutinku5 - visiškai sutinku
1. Aiškūs ir konkretūs uždaviniai bei tikslai, kad paskatintų darbuotojus suvokti ko ir kas yra iš jų reikalaujama, ieškant kūrybingų sprendimų
2. Viziją pateikia taip, kad paskatintų darbuotojus pradėti mąstyti nauju būdu, surandant kūrybišką kurios nors problemos spendimą
3. Vizija, tai į ateitį orientuotas elgesio pokytis, motyvuojant darbuotoją ieškoti naujų mąstymo būdų
4. Vadovai sukuria įtikinamą viziją ir jos pagalba suderina individualų darbuotojų talentą su jiems keliamais įsipareigojimais, skirdami daug laiko ir pastangas darbuotojų ir kitų poreikiams tenkinti.
7. Kokio kapitalo pagrindu suformuota Jūsų organizacija? (pažymėkite vieną atsakymą)
8. Jūsų organizacijos tipas? (pažymėkite vieną atsakymą):
9. Jūsų amžius? (pažymėkite vieną atsakymą):
10. Jūsų lytis? (pažymėkite vieną atsakymą):