TIESIOGINIO GYVENTOJŲ DALYVAVIMO VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLOJE BŪDAI IR GALIMYBĖS. AR NAUDOJAMĖS JOMIS?

Aktyvus gyventojų dalyvavimas pareiškiant nuomonę, svarstant ir priimant sprendimus visai bendruomenei svarbiais klausimais gali ryškiai paveikti sprendimų kokybę, pagerinti vietos savivaldos veiklą.  Mūsų tikslas – gyventojų ir vietinės valdžios bendradarbiavimas priimant geriausius sprendimus bendruomenei!

Kviečiame visus sudalyvauti apklausoje atsakant į šioje anketoje keliamus klausimus. Jūsų nuomonė, mintys, pasiūlymai labai svarbūs – paviešinsime apibendrintą informaciją. Tikimės, kad:

  • neaktyviems gyventojams tai bus paskatinimas, kaip svarbu išsakyti problemas, pareikšti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti svarstymuose, o ne būti pasyviais stebėtojais ir burnoti apie netinkamus sprendimus; 
  • Jūsų atsakymai padės sudėlioti Savivaldybės veiksmų prioritetus atkreipiant dėmesį, kad gyventojų nuomonė labai svarbi ir būtina tartis, ją išgirsti prieš priimant teisingus sprendimus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar žinote, kad yra įvairių būdų pareikšti nuomonę, pageidavimus padedant Savivaldybei atkreipti dėmesį į svarbiausias spręstinas problemas
Ar žinote, kokiais būdais gyventojai gali būti įtraukiami į sprendimų svarstymą Akmenės rajono savivaldybėje? Pasirinkite visus tinkamus variantus
Jūsų manymu, ar Akmenės rajono savivaldybės gyventojai pakankamai įtraukiami į vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesą?
Ar gyventojai domisi Akmenės rajono savivaldybėje priimamais sprendimais?
Ar gyventojai yra aktyvūs teikdami siūlymus dėl Akmenės rajono savivaldybės priimamų sprendimų?
Jeigu ankstesniuose klausimuose atsakėte teigiamai, Jūsų manymu, priimant sprendimus kiek atsižvelgiama į gyventojų siūlymus Akmenės r. savivaldybėje?
Jūsų manymu, kas trukdo gyventojams aktyviau įsitraukti į Akmenės rajono savivaldybės sprendimų priėmimo procesą? Įvertinkite kiekvieną žemiau nurodytą aspektą balais nuo 1 iki 5, kai 1 reiškia, kad šis aspektas mažai svarbus gyventojų aktyvumui, o 5 reiškia, kad aspektas yra labai svarbus gyventojų aktyvumui.
12345
Gyventojai neturi pakankamai informacijos apie planuojamus priimti sprendimus
Nėra numatyta galimybių įtraukti gyventojų į sprendimų priėmimą
Gyventojai neturi pakankamai kompetencijos teikti siūlymus
Gyventojų teikiamų siūlymų priėmimo forma nėra patogi
Gyventojai nepasitiki savivaldos institucija ir nemano, kad jų siūlymai gali būti priimti
Kokią įtaką užtikrinant efektyvų funkcijų vykdymą seniūnijoje turi
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuDaugiau nesvarbu, nei svarbuNesvarbu
Savivaldybės ir seniūnijos finansiniai resursai
Savivaldybės ir seniūnijos administracijos struktūra
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
Pareigybių skaičius savivaldybėje ir seniūnijoje
Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ypatumai
Seniūnijos gyventojų skaičius ir jų struktūra
Savivaldybės politikų sprendimų priėmimo efektyvumas
Seniūnijos gyventojų dalyvavimas priimant sprendimus
Seniūnaičių veikla
Įvertinkite seniūnaičių, kaip gyvenamosios vietos bendruomenės atstovų, naudingumą. Įvertinkite kiekvieną žemiau nurodytą teiginį balais nuo 1 iki 5, kai 1 reiškia, kad teiginiui nepritariate, o 5 reiškia, kad visiškai sutinkate su teiginiu
12345
Seniūnaitis geriau nei seniūnas išmano vietos gyventojų problemas
Seniūnaičiai greičiau reaguoja į vietos gyventojų poreikius, nei seniūnas
Seniūnaitis aktyviai gina vietos bendruomenės narių interesus savivaldos institucijose
Seniūnaitis kompetentingai ir aktyviai išreiškia vietos gyventojų nuomonę ir apie jų poreikius ir interesus svarstomais klausimais
Seniūnaitis padeda seniūnui sprendžiant vietos problemas
Gyventojai smulkiais klausimais dažniau kreipiasi į seniūnaitį, nei į seniūną
Jūsų pasiūlymai, ko trūksta, kokios formos, būdai būtų tinkamiausi, kad būtų išgirsta argumentuota gyventojų nuomonė, kad bendradarbiavimas tarp gyventojų ir vietinės valdžios priimant geriausius sprendimus bendruomenei būtų tinkamas ir teisingas